Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > ACTES I JORNADES > DECLARACIONS INFORMATIVES PER LA TINENÇA DE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER I OPERACIONS INTERNACIONALS

DECLARACIONS INFORMATIVES PER LA TINENÇA DE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER I OPERACIONS INTERNACIONALS

Existeix l'obligació d'informació anual davant de diferents administracions de la tinença de béns i drets situats a l'estranger.  Les obligacions, per ordre de venciment, es concreten en les declaracions informatives següents:
  
FORMULARI ETE

- S’informen les transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers amb l'exterior atenent a certs límits.

- Davant el Banc d'Espanya.

Termini: finalitza el 20-01-2020

Cal recordar que per a la presentació del 'Model ETE és imprescindible disposar de signatura electrònica, mitjançant certificat electrònic o mitjançant el DNI electrònic.
   
FORMULARI D-6

Declaració de titulars d'inversió espanyola a l'exterior en valors negociables.
   
Davant el Ministeri d'Economia.

Termini: finalitza el 31.01.2020
    
MODEL 720
 
Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger.
   
Davant l'AEAT.

Termini: finalitza el 31-03-2020.

Per estudiar l'obligació que eventualment poden tenir en relació amb la presentació d'aquests models, caldrà que es requereixi als bancs estrangers dipositaris dels actius la informació següent:

1. Extracte dels moviments registrats pels comptes corrents, d'estalvi, a termini o similars, des del 01-01-2019 fins 31-12-2019.

2. Posició patrimonial de la cartera de comptes i valors a 31-12-2019.

3.  Relació de moviments de compra i venda d'actius financers produïts des 01-01-2019 fins 31-12-2019.

4. Qualsevol formulari, informe, reporting o equivalent que produeixi l'entitat a l'efecte de preparar les esmentades declaracions.

A FELIU CONSULTORS podem ajudar-los amb el compliment d'aquestes obligacions. Caldrà que ens contactin a l'email comunicacio@feliuconsultors.com o truquin directament al telèfon: 93 875 35 20.

Salutacions cordials,