Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 44 | NOVEMBRE 2019
44
NEWSLETTER

NOVEMBRE 2019

FELIU CONSULTORS US DESITJA UN BON NADAL I FELIÇ ANY NOU

LABORAL: RECORDATORI DE L’OBLIGACIÓ DEL REGISTRE SALARIAL A LES EMPRESES

Com bé hem anat informant prèviament de les novetats legislatives d’aquest 2019, us volem fer recordatori especialment de l’obligatorietat de portar el registre de la jornada laboral que es va posar en marxa a través del RD Llei 8/ 2019 de 8 de març de 2019 amb efectes a partir del dia 12 de maig de 2019.

El registre de la jornada laboral consisteix en dur a terme un control exhaustiu de la jornada diària dels treballadors en l’empresa. Aquest registre ha d’acreditar l’horari concret d’entrada i de sortida dels treballadors de l’empresa i s’haurà de conservar durant quatre anys . El fet de no complir la normativa pot suposar una multa entre 600 i 6250 euros per cada centre de treball.
Actualment, L’ Inspecció de Treball ha comunicat que 1 de cada 5 empreses sotmeses a inspecció per aquest tema, han estat sancionades per no realitzar el registre de jornada correctament o no realitzar-lo de cap manera. A més a més es preveu per part del Ministeri de Treball amb col•laboració de les Comunitats Autònomes llançar una campanya d’inspeccions específiques del registre horari pel 2020.

Per aquest motiu, els recordem l’obligatorietat de realitzar el registre de jornada laboral i de fer-ho correctament, per a tots els treballadors, independentment de la seva categoria professional i de conservar-ne els justificants durant 4 anys, recordant-los que restem a la seva disposició per qualsevol dubte.

FISCAL: MODIFICACIÓ EN ELS PARÀMETRES RETRIBUÏTS QUE AFECTEN EL SISTEMA ELÈCTRIC

El Reial decret llei 17/2019 estableix que es mantindrà durant els pròxims 12 anys la taxa de rendibilitat que va fixar el Govern per al denominat primer període regulador, es dir, que els productors d'energia renovable continuaran cobrant el que venien cobrant por quilowatt hora produït fins a l'any 2030.
L'Executiu dissipa així la incertesa que envoltava fins ara al sector, que temia que aquesta taxa (denominada de rendibilitat raonable) fos reduïda.

En aquest Reial decret-Llei es regula un nou sistema de retribució a les instal•lacions d'energia renovable per els pròxims 12 anys. Se li suposa un gran pas per a garantir i atorgar estabilitat i seguretat jurídica als propietaris d'instal•lacions de generació renovable, a més de construir una base per a la confiança dels futurs inversores, tan necessàries per a complir con els objectius d'increment de renovables a 2030 i 2050, assenyalats por la Unió Europea. Aquesta norma, considera clau por el sector, era esperada des de fa temps, però s'havia anat postergant por culpa de les successives convocatòries electorals.

El primer canvi contemplat en el Reial decret llei fixa la retribució a les plantes de generació d'energia renovable per als pròxims dos períodes de 6 anys en el 7,09% per a plantes instal•lades a partir de 2013, entrant la taxa en vigor el pròxim 1 de gener de 2020 i mantenint-se en el 7,39% per a les del període anterior. La nova legislació pretén "donar estabilitat" i "recuperar la confiança" entre inversors. Però sobretot, crear un mecanisme per a tancar el que s'espera com una onada de condemnes internacionals, on ja existeixen litigis pendents des de 2010.
Per poder acollir-se a aquesta rendibilitat, les empreses implicades "hauran de renunciar als processos arbitrals que tinguin en marxa o renunciar a les indemnitzacions que les hi hagin reconegut".
A més, per a apuntalar la tan demandada transició energètica justa, quan es procedeixi al tancament d'instal•lacions d'energia tèrmica de carbó o termonuclear, el Reial decret llei podrà regular procediments per a la concessió de la totalitat o de part de la capacitat d'accés d'evacuació dels nusos de la xarxa afectats por aquests tancaments a les noves instal•lacions de generació a partir de fonts d'energia renovables.

JURÍDIC: LA GENERALITAT APROVA UN DECRET LLEI QUE IMPULSA LES ENERGIES RENOVABLES A CATALUNYA

Catalunya en l’àmbit de les energies renovables ha perdut moltes posicions des de l’aprovació del Real Decret 147/2009, el qual limitava la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics amb l’exigència de condicions excessivament estrictes.

L’empresariat de les renovables feia temps que reclamava la derogació de l’esmentat Decret fent-lo responsable de la paralització de nous projectes de fonts netes que es podien implantar a Catalunya en contraposició del que ha succeït a la resta de l’Estat Espanyol on han proliferat les renovables.
Finalment, bones notícies per Catalunya, el Consell de Ministres aquest dimarts 26 de novembre, ha aprovat el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables que deixa fora de joc l’anterior Real Decret i suposarà en grans trets l’eliminació dels obstacles que impedient o limitaven el foment de les energies renovables.

Val a dir que aquesta mesura era totalment necessària si l’objectiu es complir amb la Llei de Canvi Climàtic, com a exemple, actualment tenim una potència instal•lada de 1270 MW eòlics i 276 solars i per l’any 2030 Catalunya necessita aconseguir 4.000 MW eòlics i 6.000 MW solars.

Entre d’altres novetats amb el nou Decret, s’agilitzen els tràmits per la instal•lació de noves plantes, es modifica la Llei d’urbanisme per simplificar la instal•lació d’energies renovables en l’àmbit urbà, s’elimina la limitació d’hectàrees per parcs fotovoltaics, es suprimeix l’exigència de llicència d’obres per instal•lacions d’autoconsum fotovoltaic sobre teulades fent possible la tramitació amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament, s’estableix un procediment únic d’autorització pels parcs fotovoltaics que inclou un anàlisis global...

En definitiva, l’aprovació d’aquesta nova normativa consolida i defineix un marc regulatori molt més idoni per impulsar la instal•lació de grans projectes i projectes d’autoconsum, i obra de nou a Catalunya la porta per tornar a ser pionera en aquest sector.

DECLARACIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT DE LA PLUSVÀLUA QUAN LA QUOTA A PAGAR ÉS SUPERIOR AL GUANY OBTINGUT

Al maig de 2017 el Tribunal Constitucional declarava la inconstitucionalitat i nul•litat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 de la Llei d'Hisendes Locals, però només en la tributació de l'impost de plusvàlua en situacions d'inexistència d'increment de valor.

Així mateix, el passat 31 d'octubre de 2019, el Tribunal va declarar en una sentència la inconstitucionalitat de l'art. 107.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat el 5 de març de 2004, en els termes referits en el Fonament jurídic cinquè apartat a), sota el següent argument: “Quan existeix un increment de la transmissió i la quota que sali a pagar és major a l'increment realment obtingut pel ciutadà, s'estaria tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia, produint un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatoriedad (art. 31.1 CE)”.

En conclusió, arran d'aquesta sentència, es declara la nul•litat d'aquest impost en els casos que s'hagi de pagar més quota de la plusvàlua que la quantitat guanyada pel contribuent pro la venda de l'habitatge o terreny.