Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 44 | DESEMBRE 2019
44
NEWSLETTER

DESEMBRE 2019

FELIU CONSULTORS US DESITJA UN BON ANY 2020

JURÍDIC: COM EVITAR RISCOS EN LA PARTICIPACIÓ DE LOTERIA I ASSEGURAR EL COBRAMENT?

En aquestes dates és habitual que ens regalem Loteria de Nadal i ho compartim amb els nostres familiars i amics però ens oblidem de que si volem assegurar l’obtenció del premi sense discussions i evitant riscos futurs és necessari que seguim certes consideracions.

En primer lloc, cal tenir en compte que només existeix un document oficial, que és el dècim o participació, que haurà de ser guardat per una sola persona i que ho podrà cobrar com un títol al portador pel que és ideal que només compartim Loteria amb persones de la nostra confiança.
Ara bé, en cas de compartir Loteria és recomanable que existeixi un document que reculli quantes persones participen, en quina proporció i que s’afegeixi una fotocòpia del dècim o participació i del DNI dels participants, així com la data del document i la firma de tots els intervinents.

Compartir-ho per Whats app o per correu electrònic per tal de demostrar que es tracta d’ un dècim compartit facilita la prova però no constitueix la millor garantia ja que pot ser objecte de manipulació i en cas de dubte, s’hauria de comprovar la seva validesa a través de les companyies telefòniques o professionals especialitzats.

També val a dir que en cas de que una persona decideixi atribuir-se en exclusiva una Loteria compartida, s’enfronta a un possible delicte d’apropiació indeguda, que es castiga amb penes de presó de 6 mesos a tres anys, així com pena de multa.
Per últim, en cas de pèrdua o robatori del dècim, és essencial presentar denúncia davant la Policia amb el màxim de dades i proves possibles, així com paral•lelament posar-ho en coneixement per escrit davant l’Organisme de Loteries i Apostes de l’Estat, per tal de paralitzar el cobrament de la Loteria, en tant recaigui resolució judicial definitiva.

Per a qualsevol problemàtica derivada de la participació en sorteigs de Loteria, a Feliu Consultors quedem a la seva disposició per tal d’ajudar-los i orientar-los en aquesta problemàtica.

EL PERMÍS DE PATERNITAT S'AMPLIA A 12 SETMANES EL 2020

Del propvinent 1 de gener de 2020, el permís de paternitat, o més concretament, el de l'altre progenitor diferent del de la mare biològica, tindrà una durada de 12 setmanes per naixement de fill o filla, passant doncs de les 8 que han regit des del passat 1 d'abril de 2019, d'acord amb el Reial Decret-Llei 6/2019 a les 12, i apropant-se a les 16 de maternitat (que entraran en vigor el pròxim 2021).

Aquest permís, del 100% de la base reguladora del sol•licitant serà intransferible, per la qual cosa, si el titular del dret no el gaudeix, no es podrà cedir a la mare. D'aquestes 12 setmanes, les 4 primeres s'hauran de gaudir de forma ininterrompuda i immediatament després del part, i les 8 restant, podran ser de gaudi interromput i exercitar-se des de la finalització de les 4 primeres fins que el fill o filla compleixin l'any.

Les empreses hauran de tenir en compte que durant els gaudis per part dels seus treballadors o treballadores d'aquest permís, poden contractar a treballadors substituts amb avantatges en matèria de bonificacions a la Seguretat Social per contractes de substitució, i que a més els treballadors i treballadores autònomes que en gaudeixin tenen importants bonificacions en la seva cotització.

FISCAL: PUBLICAT AL BOE EL REAL DECRET-LLEI 18/2019, PEL QUE S'ADOPTEN DETERMINADES MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, CADASTRAL

Davant les limitacions que comporta que des de finals d'abril de 2019 el Govern espanyol es trobi en funcions, s'aproven mesures que prorroguen les establertes l'any 2019, la vigència de les quals finalitzaria a l'inici del 2020. Entre les aprovades, es troben:

- Pròrroga de la moratòria que regula els límits de l'IRPF i IVA del Mètode d'Estimació Objectiva per al 2020, així com la fixació dels terminis per a la renúncia i revocació al règim.

- Restabliment temporal de l'Impost de Patrimoni per a l'exercici 2020.

- Elevació en cinc punts dels percentatges i límits de deduccions que es preveuen en els articles 19, 20 i 21 de la Llei 49/2002, d'entitats sense ànim de lucre, per a les activitats prioritàries de mecenatge recollides en els Pressupostos Generals de l'Estat del 2018, d'entre elles, les activitats de l'Institut Cervantes, les de la Fundació Esport Jove o les de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.

- S'aproven els coeficients d'actualització dels valors cadastrals.

- Es manté estàtica la revaloració de les pensions i de les classes passives fins que s'aprovin els pressupostos de 2020. Tanmateix, l'aprovació de l'actualització tindrà efectes retroactius a 1 de gener de 2020.

- Transposició de la Directiva 2014/40 / UE per la qual es pretén implantar un sistema de seguiment i rastreig dels productes de tabac a la UE, que en faciliti el control de la cadena de subministrament, des de la fabricació fins a la venda al consumidor final , mitjançant l'emissió d'identificadors únics.
- Es prorroga la quantia fixada en el 2019 de Salari Mínim Interprofessional per a l'any 2020.

Observem que es tracta d'una regulació d'"urgent necessitat" que no introdueix novetats respecte als Pressupostos de 2018. S'ha de seguir l'eventual formació de Govern espanyol i la incidència que les seves decisions comportin en el terreny tributari i de Seguretat Social per l'any 2020 .

FISCAL: EL GOVERN I EL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA “EN COMÚ PODEM” ACORDEN UNA REFORMA TRIBUTÀRIA

Aquest paquet de mesures afecta a 6 figures tributàries ja existents i, a més, es crea un nou tribut de caràcter ambiental que grava la incidència en el territori de les instal•lacions d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica.

Per ara, el Vicepresident Pere Aragonès ha donat a conèixer en roda de premsa una sèrie de mesures específiques que s’inclouran en el Projecte de pressupostos per a l’any 2020, en cas que l’acord entre els dos grups prosperi.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
La càrrega fiscal es redueix per als contribuents amb menor nivell de renda i augmenta per als que tenen una renda més elevada.

 El mínim personal puja de 5.550 € a 6.105 € per als contribuents amb una base liquidable total igual o inferior a 12.450 €.

 Es divideix l’actual quart tram de la base general liquidable (que fins ara era del 21,5%) en dos trams:

o De 53.407,20 a 90.000 € es manté al 21,5%

o El nou tram de 90.000 € a 120.000 € serà del 23,5%
o Per al tram que anirà de 120.000 € a 175.000 € puja fins al 24,5 %.

o El tipus marginal màxim (de 175.000 € en endavant) es manté en el 25,5%.

Impost sobre Successions

Aquesta és la mesura amb un impacte pressupostari més elevat, amb què la Generalitat preveu recaptar 198M€ anuals i que tindrà efecte pràcticament en totes les herències.

 Es re-introdueixen els coeficients multiplicadors pel patrimoni pre-existent per als contribuents dels grups de parentiu I i II.
Aquests coeficients s’aplicaran a partir de quantitats superiors al mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni (500.000 euros)

 Es redueix la bonificació en la quota tributaria per als grups de parentiu I i II, mantenint la bonificació del 99% per als cònjuges.

La reducció s’aplica de forma progressiva en funció de la base imposable, que serà des del 60% al 0%.
Així, per als trams d’herència de fins a 100.000 € s’aplicarà la bonificació íntegra del 60%, i aquesta s’anirà reduint fins arribar als trams d’herència superiors als 3M€, on la bonificació serà del 0%.

Cal tenir present que en tractar-se d’una bonificació per trams, la bonificació efectiva és superior a la marginal.

ITP/AJD: tipus reduït en TPO per a les famílies monoparentals
Per a les famílies monoparentals amb renda personal i familiar inferior a 30.000 € anuals, es redueix a la meitat el tipus d’ITP que grava l’adquisició de l’habitatge habitual, que passa del 10% al 5%.
Juntament amb aquesta mesura, s’inclouran algunes modificacions puntuals que bàsicament afectaran les escriptures de divisió horitzontal de parcel•les i l’adquisició d’habitatges per part de les empreses immobiliàries.

Impost sobre estades en establiments turístics:

S’incrementen les tarifes, en línia amb altres ciutats europees. També es contempla aplicar un recàrrec específic a Barcelona.

Per exemple, per als Hotels de 5 estrelles, GL, càmpings de luxe, etc. La pujada serà de 1,25 € a la ciutat de Barcelona i 0,75 € a la resta de Catalunya, o per als habitatges d’ús turístic tan sols seria de 0,10 € a la resta de Catalunya i es mantindria a la ciutat de Barcelona.

Impost sobre habitatges buits
Es redueix la bonificació de l’impost que s’aplica als tenidors d’habitatge buit que destinen una part del seu estoc d’habitatge a lloguer assequible.

Impost sobre begudes ensucrades envasades
S’actualitzen els tipus impositius a fi d’incentivar nous canvis de comportament tant per part dels consumidors com dels productors.

NOU Impost sobre instal•lacions que incideixen en el medi ambient

S’introdueix una nova figura amb un tribut ambiental que grava el risc de deteriorament que ocasiona a Catalunya la realització de les següents activitats:

a) Producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica

b) Transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica efectuada pels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.

No estaran subjectes a l’Impost les activitats orientades a l’autoconsum ni la producció d’energia elèctrica mitjançant energia solar, eòlica, biomassa o biogàs. Quedarà prohibida la repercussió de l’impost en els consumidors.

El paquet de noves mesures de fiscalitat contra l’emergència climàtica es completarà amb la introducció de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni i l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells.