Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 46 | FEBRER 2020
46
NEWSLETTER

FEBRER 2020

FISCAL: CANVI TITULARITAT DE VEHICLES

Vols comprar o vendre un automòbil o motocicleta de segona mà?

A FELIU CONSULTORS, restem a la seva disposició per a efectuar el corresponent canvi de Titularitat.
No s'arrisqui a tenir problemes legals en el canvi (Embargaments, reserves domini, etc.)

Deixi-ho en mans dels nostres professionals, estalvies en temps i diners!

PRESENTACIÓ DE LA NOVA EQUIPACIÓ DE BIKEKIDS A LES INSTAL•LACIONS DE FELIU CONSULTORS

L'escola pionera de ciclisme per a nens del Bages BIKEKIDS, va presentar la nova equipació que portaran aquesta temporada.

La presentació va tenir lloc a les oficines de Feliu Consultors i va comptar amb la presència de l'Albert Ballès i Daniel Oltra, representants de BIKEKIDS i Montserrat Feliu, Pam Riveira i Daniel Sánchez com a representants de Feliu Consultors.

Molt contents de ser patrocinadors d'aquest projecte i promoure l'esport i la vida saludable dels nens i nenes del Bages.

LABORAL: LLEI D’IGUALTAT

El passat 1 de març de 2019 es va aprovar el Reial Decret-Llei 6/2019 de "Mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació", que va introduir modificacions a la Llei d'igualtat, imposant l'obligació per a les empreses d'implantar un pla d'igualtat d'acord amb un calendari progressiu.

El Reial Decret-Llei ha reduït de 250 a 50 el nombre necessari de persones a la plantilla d'una empresa perquè sigui obligatori la implantació d'un pla d'igualtat. No obstant, el legislador ha establert un termini progressiu d'adaptació per permetre a les empreses negociar els seus plans d'igualtat. Així doncs, en funció del volum de treballadors a les seves plantilles, les empreses gaudeixen d'un termini de fins a 3 anys per implantar el pla d'igualtat:

• A partir del 7 de març de 2020, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 150 persones en plantilla.

• A partir del 7 de març de 2021, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 100 persones i fins a 150 persones en plantilla.

• A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir-lo totes les empreses d'entre 50 i 100 persones en plantilla.

El no compliment d'aquesta obligació suposarà una sanció greu per a l'empresa, segons la nova redacció de l'art. 7.7 de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (LISOS).

Des de FELIU CONSULTORS podem donar-li l'assessorament necessari per implantar un pla d'igualtat a la seva empresa i incorporar totes aquelles mesures que contribueixin a fomentar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, amb especial incidència, en els protocols d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament laboral.

FISCAL: EL PORTAL SILICIE: NOU SISTEMA D’ADMINISTRACIÓ DE LA COMPTABILITAT DELS PRODUCTES DELS IMPOSTOS ESPECIALS

L'Agència Tributària ha implantat un nou sistema d'administració de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials, d'acord amb l'establert a l'article 50 del Reglament dels Impostos Especials.

Des de l'1 de gener de 2020, està en vigor l'Ordre HAC/998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l'obligació de dur la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials.

L'administració de la informació es realitzarà a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el subministrament electrònic dels assentaments comptables. Per aquest motiu, s'ha habilitat un accés específic, el portal SILICIE, on es facilita informació sobre el nou sistema, així com l'accés per al compliment en seu electrònica de les obligacions i tràmits corresponents.
L'Ordre estableix que estaran obligats a l'administració de la comptabilitat dels Impostos Especials a través de la Seu Electrònica, els titulars dels següents establiments:

 Fàbriques
 Dipòsits fiscals
 Magatzems fiscals
 Dipòsits de recepció
 Fàbriques de vinagre

El termini de subministrament dels assentaments comptables a l'Agència Tributària a través de la Seu Electrònica serà, amb caràcter general, de 24 hores hàbils després de produir-se el moviment, l'operació o el procés objecte de l'assentament.
No obstant això, els assentaments comptables corresponents als moviments, les operacions o els processos fets en el primer trimestre de 2020 es podran subministrar en el termini comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

Els establiments que hagin optat per la gestió i els subministraments a partir del seu sistema comptable intern en suport informàtic (article 6 de l'Ordre HAC998/2019) poden registrar en aquest sistema, l'operació o el procés durant les 24 hores hàbils següents al moment de produir-se, i subministrar les dades de l'assentament comptable a l'AEAT en el termini de 5 dies hàbils.

Excepcionalment, durant el 2020 disposaran d'un termini de 8 dies hàbils i els assentaments comptables fets durant el primer semestre del 2020 es podran subministrar en el termini comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

LEGAL: NOVA CAUSA DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL

El Llibre VI del Codi Civil de Catalunya (d’ara en endavant, CCCat) ha introduït una nova causa de resolució dels contractes: l’avantatge injust, regulat a l’article 621-45 del CCCat, el qual estableix que el contracte de compravenda i els contractes onerosos es poden rescindir quan una de les parts aconsegueix un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust, si en el moment d’atorgar-se el contracte l’altra part es trobava en situació de vulnerabilitat i la que obté l’avantatge injust, coneixent-ho, se’n va aprofitar d’aquesta situació. No obstant, es requereix per tal que es doni aquesta figura d’avantatge injust la concurrència dels següents quatre elements:

- L’element objectiu: En relació a la producció d’un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust. Es tracten, doncs, de conceptes indeterminats i que hauran de ser valorats en cada cas pel tribunal.

- Els elements subjectius: Per una banda, es refereix a la persona perjudicada que s’ha de trobar en casos de vulnerabilitat. I per l’altra banda, la persona que obté l’avantatge, la qual ha de conèixer la situació desvalguda de l’altra part i se n’aprofita.

- L’element temporal: Consisteix en què tots els darrers elements han de concórrer en el moment d’atorgar-se el contracte.

Per tant, quan conflueixin tots aquests quatre elements; la part perjudicada (pot ser tant el comprador com el venedor) pot demanar la rescissió del contracte. No obstant, l’article 621-47.1 CCCat permet que el contracte continuï vigent eliminant tal situació d’abús, a petició de la part desfavorida. És a dir, aquest article permet a la part desfavorida de sol•licitar que l’autoritat judicial adapti el contracte a la practica contractual prevalent en el moment de concloure’l i a les exigència de bona fe i honrades dels tractes.

Tanmateix, l’article 621-48 CCCat estableix que l’acció per reclamar la recessió contractual en casos d’avantatge injust caduca en el termini de quatre anys a comptar de la conclusió del contracte.