Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | CIRCULAR
NEWSLETTER

CIRCULAR

NOVES NORMATIVES COVID-19 I ERTO

PUBLICACIÓ DE NOVES MESURES URGENTS PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
 
Article cinquè. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19.

A partir del present RDL s'estableix que es consideraran com a situació assimilada a un ACCIDENT DE TREBALL:  Els períodes d'aïllament o contagi dels treballadors que es vegin afectats a conseqüència del virus COVID-19.

Per a aquestes situacions, s'estableixen les següents puntualitzacions:

A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus COVID-19.
En tots dos casos la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.
Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.
La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador.
Segons les informacions que ens faciliten les Mútues de Treball, l'emissió dels comunicats de baixa i alta correspondrà als Serveis Públics de Salut i en cap cas serà necessari acudir als centres assistencials de les diferents Mútues de Treball.

Resolució SLT/704/202, d'11 de març de la Generalitat 

Restaurants – cafeteries han de reduir la seva ocupació fins al 33% del seu aforament .

Resolució SLT/704/202, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2.

1. Esdeveniments esportius, professionals i no professionals s'han de realitzar a porta tancada, excepte aquells on hi participin menors, que hi poden anar acompanyats

2. Suspensió i ajornaments de les activitats col•lectives en espais oberts o tancats que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.
En casos que aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a 1.000 persones, es podran celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament màxim autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.

Aquestes mesures de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles públics, recreatives i qualssevol altres d'oci, cultural, religioses o similars.

El règim sancionador aplicable pot considerar l'incompliment, de les mesures esmentades anteriorment, com a molt greu havent-hi sancions entre 60 i 600 mil €.

Aquestes mesures tenen un venciment fins a 27.3.2020 i són susceptibles de revisió.

Mesures econòmiques COVID-19
Aquest dijous el Consell de Ministres ha aprovat una sèrie de mesures per a combatre el coronavirus, entre elles la possibilitat d'ajornar els pagaments d'impostos per a PIMES i autònoms.

El decret llei permetrà sol•licitar fins al 30 de maig l'ajornament sense interessos de fins a 30.000 euros durant sis mesos. Les quantitats ajornades s'hauran de començar a pagar d'aquí a tres mesos.
Es podran ajornar les retencions de l'IRPF, quotes repercutides d'IVA i el pagament fraccionat de l'Impost de Societats.

El cop econòmic produït per la pandèmia preocupa especialment pel seu impacte al teixit empresarial a la petita i mitjana empresa, per aquest motiu les mesures s'han inclòs dins d'un pla de 18.225 milions d'euros que inclouen 14.400 milions en mesures per a pimes i autònoms, i s'ha habilitat una línia de l'ICO dotada amb 400 milions d'euros per a donar préstecs a les empreses i autònoms dels sectors més afectats, com el transport, el turisme i l'hoteleria.

Què és un ERTE?
L'ERTE (Expedient de regulació d'ocupació temporal) és una mesura temporal que preveu la normativa laboral per tal que les empreses puguin adoptar en el cas que existeixin causes degudament justificades. Aquestes causes poden ser: dificultats econòmiques, tècniques i organitzatives i també força major, com podria ser el cas del coronavirus.

A dia d'avui, queda pendent que es pugui al·legar força major en el cas del (COVID-19) Coronavirus., ja que si fos així s'acceleraria considerablement el procés per tal d'aprovar un ERTE per aquest motiu.

Les mesures que es podrien adoptar en un ERTE per l'Autoritat Laboral són:

1.- Suspensió dels contractes laborals: L'empresa li suposaria que els treballadors seguirien d'alta sense remuneració i seguiria pagant les quotes de la SS i el treballador tindria dret a l'atur.

2.- Reduccions de jornada.
(No existeix límit temporal pels ERTE's.)

Els fem saber que estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o dubte, i que les seves qüestions seran tractades integralment per tots els nostres departaments per tal de donar el millor assessorament possible, no limitant-se només a la part laboral.

Salutacions,
Comunicació Feliu Consultors.
comunicacio@feliuconsultors.com