Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 47 | MARÇ 2020
47
NEWSLETTER

MARÇ 2020

JURÍDIC: EL PARLAMENT VALIDA EL DECRET D’HABITATGE QUE MODIFICA LA DEFINICIÓ “D’HABITATGE BUIT”

El passat dia quatre de març es va validar al Parlament de Catalunya el Decret Llei 1/2020, de 21 de gener, d'una sola disposició, pel qual es modifica una altra modificació, valgui la redundància, de la definició d'habitatge buit de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

El Decret Llei exclou de la definició d'habitatge buit el supòsit que la possessió de l'immoble sigui objecte de litigi com a causa que justifica la desocupació. Només es deixarà d'entendre com habitatge buit si la propietat de l'immoble és objecte de litigi. Dit això, d'acord amb el decret llei 1/2020, finalment es considera com habitatge buit:
l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.

La intenció del govern, com ha anat manifestant al llarg de les sessions parlamentàries, és corresponsabilitzar al sector privat a l'hora de posar solució a l'emergència de l'habitatge que pateix la societat. En aquest cas l'executiu posa èmfasi a la funció social que tenen els habitatges en detriment del dret a la Propietat.

Per contra, el dia 17 de febrer el Consell de Garanties Estatutàries, a sol·licitud del Grup Parlamentari de Ciutadans, va emetre dictamen sobre el Decret Llei que anem desenvolupant. L'òrgan consultiu, interpreta que la nova redacció no és constitucional, ja que vulnera els articles 9.3 i 33 de la CE. Entén que és contrària al cànon d'arbitrarietat derivat de la carta magna, respecte del titular del dret que és privat de la possessió, perquè perjudica greument al contingut del dret de la propietat recollit en l'article 33 del mateix text legal.

L'actual situació projecta incerteses, i planteja molts dubtes en relació amb quin serà el camí de vigència de la norma, i, en cas de romandre vigent, quin serà l'impacte a la pràctica. Es fa difícil assegurar, del tot, el destí del Decret Llei però hi ha elements per creure que serà recorregut davant del Tribunal Constitucional, el qual pot acabar resolent en el mateix sentit que el Consell de Garanties Estatutàries i declarar la nova definició d'habitatge buit com a inconstitucional.

Si tenen algun dubte o volen efectuar alguna consulta sobre aquest tema, recordin que a FELIU CONSULTORS, S.L. comptem amb un ampli ventall de professionals que els poden assessorar.

JURÍDIC: CUSTÒDIA COMPARTIDA I RÈGIM DE VISITES DURANT LA CRISI GENERADA PEL COVID-19 I CRITERIS JUTJAT DE MANRESA

Des del passat dia 14 de març del 2020, dia que el Govern Espanyol va decretar l'ESTAT d'ALARMA, mitjançant RD 463/2020 que declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estem immersos en una situació de constant confusió en relació amb les normes que es dicten i com aplicar-les. Confusió que existeix en tots els àmbits legals.

En relació amb com dur a terme la custòdia compartida i el règim de visites, la confusió ha sigut també important. El Real Decret 463/2020 d'ESTAT D'ALARMA ens va començar a donar algunes pistes de com dur a terme el canvi de guarda, en el seu art. 7 s'estableixen diverses limitacions en relació amb la llibertat de les persones, com per exemple el fet que només es pot circular per les vies públiques per realitzar les activitats bàsiques, com l'adquisició d'aliments, farmàcia i 1a necessitat, assistència a serveis sanitaris, etc..

En el mateix art. 7 i en el seu punt e) ens estableix que es podrà circular per donar assistència i cura a les persones grans i menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

Posteriorment el Real Decret 465/2020, de 17 de març deixa perfectament clar que es pot circular en el cas que s'acompanyin persones amb discapacitat i menors.

Queda clar doncs que es pot circular amb els fills menors per tal de poder dur a terme tant la custòdia compartida com el règim de visites.

A conseqüència de tota aquesta situació alarmant, s'han generat multitud de situacions d'incertesa i confusió entre les famílies que viuen enmig del compliment d'una custòdia compartida o d'un règim de visites. I s'estan generant moltes situacions de conflicte fruit de tota aquesta greu situació.

Hem de tenir present sempre que en dret matrimonial preval el que decideixin els progenitors de mutu acord, si no hi ha acord, ens hem d'atendre el que diu el conveni regulador o a la corresponent Sentència. A manca d'acord és on arriben les confusions i conflictes.

Des dels Tribunals s'han emès diverses recomanacions, criteris, moltes vegades contradictòries entre si.

Finalment el dia 20 de març de 2020 el Consejo General del Poder Judicial va establir el següent:

"La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy en sesión extraordinaria que corresponde al juez la decisión pertinente acerca de la suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, afecte directa o indirectamente a la forma y medio con arreglo a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordadas.

A partir d'aquí cada Jutjat de Família ha establert el seu criteri, en el cas de Manresa en data d'avui han establert el següent:

"RECOMANACIONS I CRITERIS DELS JUTJATS MIXTOS NÚM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 DE MANRESA PEL QUE FA ALS RÈGIMS DE CUSTÒDIA COMPARTIDA I VISITES EN RELACIÓ AMB EL FILLS MENORS D'EDAT MENTRE DURI LA SITUACIÓ D'ESTAT D'ALARMA DECRETADA PEL REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ.

1.- Guarda i custòdia compartida per ambdós progenitors
En defecte d'acord, la situació existent no empara l'incompliment d'aquest tipus de custòdia llevat de situacions excepcionals de perill de contagi als menors d'edat.

2.- Règim de visites
Com a regla general, i per evitar que els menors puguin ser exposats a riscos innecessaris, el criteri d'aquests Jutjats és que els règims de visites a favor del progenitor no custodi han de quedar suspesos fins que es normalitzi la situació, excepte en el supòsit en què els dos progenitors estiguin d'acord en continuar endavant amb el règim de visites que s'anaven complint fins ara.
Els règims de visites que s'anaven realitzant de forma supervisada al Punt de Trobada Familiar, per motius obvis, quedaran en suspens.
I pel que fa a aquells règims de visites en què el Punt de Trobada únicament s'encarregava dels intercanvis, si els progenitors no arriben a un acord i no troben de manera consensuada una altra forma de fer els intercanvis, sense incomplir les ordres de protecció que es troben vigents, també quedaran en suspens.

Les mesures contemplades a l'article 158 del Codi civil (art. 236-3 CCCat.) són mesures excepcionals reservades per a aquells casos en que els menors es trobin en una veritable situació de risc. En cap cas s'admetran peticions de l'article 58 del Codi Civil per a resoldre desacords puntuals pel que fa als règims de visites, si no s'aprecia una veritable situació de risc per als menors.
Així mateix, es demana als progenitors que en cap cas exposin els menors a riscos innecessaris i que facin prevaldre sempre l'interès superior del menor"

Aquests criteris són del passat dia 27 de març de 2020. La incertesa en aquests moments és la seva vigència, ja que estem en un temps que cada dia surten noves legislacions, que després no tenen desenvolupament, que no tenim interpretacions comunes i que a vegades són contradictòries.

Els Advocats, Gestors, Consultors, Relacions Laborals i tot l'EQUIP de FELIU CONSULTORS, portem molts dies estudiant, assessorant, informant de tots els canvis i duent a terme totes les accions més favorables en cada cas. Ens trobem en una situació molt complexa en constant evolució, de la que fem el seguiment continuo. Estem oferint un assessorament al minut.

FISCAL: MODIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ RECAPITULATIVA D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES. MODEL 349.

L’Ordre HAC/174/2020, de 4 de febrer, modifica el model 349 de declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

Les principals modificacions introduïdes són les següents:

1. Queda suprimit el període anual del model 349. En conseqüència, l’any 2020 només es podrà presentar el model 349 amb periodicitat mensual o trimestral.

2. S’introdueixen els canvis per fer possible la declaració per part del venedor de l’expedició o transport de béns a altre Estat membre en el marc d’un acord de venda de béns en consigna (Art. 9 bis Llei IVA).

S’introdueixen les tres noves claus i un nou camp (identificació del subjecte passiu substitut) relacionades amb les vendes de béns en consigna següents:

R: Transferències de béns efectuades en el marc dels acords de vendes de béns en consigna.

D: Devolucions de béns des d’un altre Estat membre al qual prèviament van ser enviats des del TAI en el marc d’acords de vendes de béns en consigna

C: Substitucions de l’empresari o professional destinatari dels béns a un altre Estat membre en el marc d’acords de vendes de béns en consigna
Aquestes noves claus i el camp d’identificació, només afectaran els contribuents que realitzin transferències de béns en el marc d’acords de vendes de béns en consigna.

FISCAL: CALENDARI TRIMESTRAL IMPOSTOS (DE MOMENT NO HI HA MORATÒRIA)

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s’estableixen en el Reial Decret que declara l’estat d’alarma, no seran d’aplicació als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI DE L’EXERCICI 2019

La situació d’excepció per la pandèmia del COVID-19 ha obligat al govern espanyol a presentar un pla de xoc econòmic per fer front a les conseqüències de la pandèmia, però aquest no preveu un ajornament dels terminis de la declaració de la Renda i Patrimoni 2019, que mantindrà l'inici de la campanya el dia 1 d'abril fins al 30 de juny.

Malgrat tot, entenem que si la situació extraordinària que estem vivint s'allarga en el temps podria ser que s'acabessin adoptant mesures respecte a aquests impostos.

Donades les circumstàncies actuals derivades de la crisi sanitària del Covid-19, l'Agència Tributària ha considerat "especialment important" mantenir la Campanya de la Renda en les dades inicialment previstes. D'aquesta manera, els contribuents podran rebre les seves devolucions al més aviat possible, atès que el 70% de les declaracions surten a retornar i gairebé el 90% de les mateixes es presenten per internet.

Els terminis de la presentació de la Renda i Patrimoni de l’any 2019, és el següent:
• Des de l'1 d'abril fins al 30 de juny, (ambdós inclosos) .
• En cas de domiciliació bancaria: Des de l’1 d’abril fins el 25 de juny de 2020, ambdós inclosos, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon pagament (30 de juny de 2020).

A Feliu Consultors estem al teu costat per donar-te un cop de mà, ara més que mai!
Posis en contacte a través del correu electrònic: info@feliuconsultors.com, al telèfon general 93.875.35.20, o bé, al nou servei de WhatsApp mòbil: 686.14.61.97