Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 48 | ABRIL 2020
48
NEWSLETTER

ABRIL 2020

LA SEGURETAT SOCIAL APROVA L'ORDRE PER A LA MORATÒRIA DE COTITZACIONS SOCIALS PER A 12 SECTORS ECONÒMICS

Ha entrat en vigor l’Ordre ISM/371/2020, desenvolupant les mesures del article 34 del R.D.L.11/2020, a on s’estableix que les empreses i autònoms que no tinguin l’activitat suspesa per l’estat d’alarma declarat pel COVID-19: Podran sol•licitar a la Tresoreria de la Seg.Social una moratòria de 6 mesos, sense interessos, en el pagament de la part empresarial de la cotització a la Seg.Social dels períodes de meritació d’abril a juny de 2020; així com el pagament de les quotes dels autònoms en els períodes de meritació entre maig i juliol 2020.

Les normes de procediment aplicables a la tramitació d’aquesta moratòria estan indicades al mencionat art.34, recollint-se en aquesta nova Ordre, les activitats econòmiques que es podran acollir a aquesta moratòria d’acord a la vigent “Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009).
En el seu article únic, l’Ordre indica que aquesta moratòria resultarà d’aplicació quan tinguin l’activitat econòmica recollida en els següents codis de CNAE-2009:

119 Altres cultius no perennes.

129 Altres cultius perennes.

1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.

2512 Fabricació de fusteria metàl•lica.

4322 Fontaneria, instal•lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat.

4332 Instal•lació de fusteria.

4711 Comerç al detall en establiments no especialitats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac.

4719 Altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

7311 Agencies de publicitat.

8623 Activitats odontològiques.

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa.

HAS FET LA DECLARACIÓ DE LA RENDA I PATRIMONI DE L'EXERCICI 2019?

La situació d’excepció per la pandèmia del COVID-19 ha obligat al govern espanyol a presentar un pla de xoc econòmic per fer front a les conseqüències de la pandèmia, però aquest no preveu un ajornament dels terminis de la declaració de la Renda i Patrimoni 2019, que mantindrà l'inici de la campanya el dia 1 d'abril fins al 30 de juny.

Malgrat tot, entenem que si la situació extraordinària que estem vivint s'allarga en el temps podria ser que s'acabessin adoptant mesures respecte a aquests impostos
Malgrat tot, entenem que si la situació extraordinària que estem vivint s'allarga en el temps podria ser que s'acabessin adoptant mesures respecte a aquests impostos.

Donades les circumstàncies actuals derivades de la crisi sanitària del Covid-19, l'Agència Tributària ha considerat "especialment important" mantenir la Campanya de la Renda en les dades inicialment previstes. D'aquesta manera, els contribuents podran rebre les seves devolucions al més aviat possible, atès que el 70% de les declaracions surten a retornar i gairebé el 90% de les mateixes es presenten per internet.

Els terminis de la presentació de la Renda i Patrimoni de l’any 2019, és el següent:
• Des de l'1 d'abril fins al 30 de juny, (ambdós inclosos) .
• En cas de domiciliació bancaria: Des de l’1 d’abril fins el 25 de juny de 2020, ambdós inclosos, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon pagament (30 de juny de 2020).

A Feliu Consultors estem al teu costat per donar-te un cop de mà, ara més que mai!
Posis en contacte a través del correu electrònic: info@feliuconsultors.com, al telèfon general 93.875.35.20, o bé, al nou servei de WhatsApp mòbil: 686.14.61.97

EL CONSELL DE MINISTRES VA APROVAR EL PASSAT DIMARTS, 28 D'ABRIL DE 2020, EL "PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT".

A continuació detallem l'essencial de cada fase:

Fase 0: 4 de maig: Preparació de la transició, acompanyada de mesures d’alleujament del confinament, com l’autorització que ja està en vigor per als passejos dels menors o les sortides per fer exercici o donar un tomb per als adults projectada per al proper 2 de maig.

Obertura de petits espais d'activitats econòmiques. Un exemple són locals que podran obrir amb cita prèvia per atendre el públic o restaurants per recollir comandes a domicili però no per consumir en els locals. També l'obertura d'entrenaments individuals d'esportistes professionals i entrenaments de les lligues professionals.

(Formentera, Balears, La Graciosa, La Gomera: En Fase 1 el 4 de maig)

Fase 1: 11 de maig: Es permetrà en cada província l'inici de certes activitats, petit comerç, obertura de terrasses amb limitació d'aforament al 30%, S'INCLOURÀ HORARI PREFERENT per a majors de 65 anys, llocs de culte limitaran aforament a un terç, s'obriran centres esportius d'alt rendiment, transport públic

ÚS DE MÀSCARA ALTAMENT RECOMANAT.

Fase 2: 25 de maig: S'obriran els restaurants interiors però amb aforament limitat.

CURS ESCOLAR començarà AL SETEMBRE.
Represa de caça i pesca esportiva, s'obriran cinemes, teatres, museus, amb limitació d'aforament d'un terç.

Es poden celebrar actes culturals a l'aire lliure sempre que congreguin menys de 400 persones.

Fase 3: 8 de juny: Es flexibilitza la mobilitat general i es limita l'aforament al 50% de l'activitat comercial.

Es mantenen estrictes condicions de separació entre el públic, per a la restauració.
Cada fase durarà mínim dues setmanes, un mes i mig en cada territori; I vuit setmanes per a tot el territori espanyol.

Finals de juny estarem en la nova normalitat.

22 de juny: NOVA NORMALITAT

MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID-19 EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Avui, 30 d'Abril de 2020, entra en vigor el Reial decret 16/2020 de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia, en virtut del qual ha adoptat un conjunt de mesures a l'efecte de combatre l'alentiment significatiu que han sofert els Jutjats i Tribunals a conseqüència de la Crisi de la Covid-19, procurant (i) una sortida àgil a l'acumulació dels procediments suspesos per la declaració de l'estat d'alarma quan es produeixi l'aixecament de la suspensió, (*ii) una resposta a la previsió de l'augment de litigiositat que s'originarà a conseqüència de les mesures extraordinària que s'ha adoptat i de la pròpia conjuntura econòmica derivada de la crisi sanitària, (iii) així com, la declaració de la preferència en el despatx i tramitació de determinats procediments enfront d'uns altres, i (iv) l'adopció de mesures que garanteixin el dret a la salut tant de tot el personal al servei de l'Administració de Justícia, com dels ciutadans i dels professionals intervinents.

En aquest sentit, es declaren hàbils per a totes les actuacions judicials els dies 11 a 31 d'agost de 2020, i s'habiliten les tardes per a judici i vistes, a excepció dels dissabtes, diumenges i festius.

Els terminis processals que es van suspendre pel Reial decret 463/2020, de 14 de març de declaració de l'Estat d'alarma tornaran a computar-se des del seu inici, sent per tant el primer dia del seu còmput el següent hàbil a aquell en el qual deixi de tenir efecte la suspensió del procediment corresponent.
S'amplien els terminis per a l'anunci, preparació i presentació de Recursos contra Sentències i altres resolucions que posin fi a un procediment notificat durant la suspensió de terminis del RD 463/2020, i els notificats durant els 20 dies hàbils següents a l'aixecament de la suspensió de terminis, els quals quedessin ampliats per un termini igual al previst per la llei processal corresponent
Es tramitessin amb preferència, determinats procediments:

-En Matèria de família, durant l'estat d’alarma i fins a 3 mesos després des de la seva finalització, els relatius a la prestació d'aliments, règims de visites, custòdia compartida, pensions econòmiques entre cònjuges, basats tots ells en la modificació de les circumstàncies a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.


- La Impugnació dels ERTO’s de l'Article 23 del Reial decret 8/2020, de 17 de març.


- Durant el període que transcorri des de l'aixecament de la suspensió de terminis processals fins al 31 de desembre de 2020, els processos relatius a les relacions patern filials, i protecció del menor; els derivats de l'incompliment de les mesures COVID en contractes d'arrendaments habitatges, la falta de reconeixement per l'entitat creditora de la moratòria en les hipoteques i situacions d'insolvència; els recursos contra els actes i resolucions de les Administracions Públiques que deneguin l'aplicació d'ajudes per a pal•liar els efectes de la crisi; els acomiadaments, i les impugnacions de reduccions de jornada i jornades a la carta amb teletreball.

Entre les previsions per a la donar resposta a l'augment de litigis i l'agilitació d'aquests, s'han adoptat mesures en l'àmbit concursal i societari, complementàries a les adoptades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, entre les quals cal destacar:


- Fins al 31 de desembre de 2020, el deutor que es trobi en estat d'insolvència no haurà de sol•licitar la declaració de concursos, independentment que hagi comunicat l'inici de negociacions amb els creditors per a aconseguir un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni.

Si s'hagués presentat una sol•licitud de concurs voluntari amb anterioritat al 31 de desembre serà admesa a tràmit amb preferència.

Si abans del 30 de setembre de 2020, el deutor hagués comunicat l'obertura de negociacions amb els creditors per a aconseguir un acord de refinançament, una acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni, s'estarà al règim general establert per la llei concursal.


- El concursat podrà presentar proposta de modificació del Conveni Concursal que estigui en fase de compliment. Es comuniquessin les sol•licituds de declaració d'incompliment del conveni presentades pels creditors dins dels 6 mesos a comptar des de la declaració de l'estat d'alarma, però no s'admetran a tràmit has que transcorrin tres mesos a comptar des que finalitzi aquest termini. Durant aquest termini de tres *mese el concursat podrà presentar proposta de modificació del conveni, que es tramitarà de manera preferent.


- Ajornament del deure de sol•licitar l'obertura de la fase de liquidació, durant el termini d'un any a comptar des de la declaració de l'estat d'alarma per part del deutor, quan conegui la impossibilitat de complir amb els pagaments compromesos o obligacions contretes amb posterioritat a l'aprovació del conveni concursal, sempre que presenti una proposta de modificació del conveni i aquesta s'admeti a tràmit dins d'aquest termini.


- Consideració de crèdits contra la massa, en cas de liquidació, els crèdits derivats de compromisos de finançament o de prestació de garanties a càrrec de tercers, incloses les persones especialment relacionades amb el concursat, que figuressin en la proposta de conveni o a la proposta de modificació del ja aprovat pel jutge.


- En els concursos que es declarin dins dels dos anys següents a la declaració de l'estat d'alarma tindran la consideració de crèdits ordinaris, no subordinats, els derivats d'ingressos de tresoreria en concepte de préstecs, crèdits, o negocis anàlegs, que des de la declaració de l'estat d'alarma li haguessin estat concedit al deutor pels qui, segons la llei tinguin la condició de persones especialment relacionades amb ell, igual que aquells en els quals s'haguessin subrogat.


- Es tramitessin preferentment fins que transcorri un any des de la declaració de l'estat d'alarma els incidents concursals en matèria labora, les vendes d'unitats productives, les modificacions de convenis i propostes de conveni, així com la seva oposició, incidents de reintegració de la massa activa, mesures cautelars o unes altres que el Jutge determini per a conservar els béns i drets.


- L'alienació de la massa activa en els concursos de creditors que es declarin dins de l'any següent a la declaració de l'estat d'alarma, i en els quals es trobi en tramitació a aquesta data la subhasta de béns i drets de la massa activa haurà de ser extrajudicial, excepte en els supòsits de la venda d'unitat productiva que podrà ser mitjançant subhasta judicial també.


- S'alleugereix l'aprovació del pla de liquidació presentats a la finalització de l'estat d'alarma.


- Agilitació de la tramitació de l'acord extrajudicial de pagaments durant l'any següent a la declaració de l'estat d'alarma.

En l'àmbit societari cal destacar la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues establerta en l'article 363.1 e) de la Llei de Societats de capital, per al present exercici 2020, sense perjudici de l'ha de sol•licitar la declaració de concurs.

També es preveuen l'adopció de mesures organitzatives i tecnològiques en les seus judicials, a l'efecte de poder celebrar actes processals mitjançant sistemes telemàtics i evitar d'aquesta manera la presència física.

(DOGC)LLEI DE MESURES FISCALS CATALUNYA 2020

Avui s'ha publicat en el Diari Oficial de Catalunya (DOGC) la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Respecte a les novetats fiscals, i pel que fa a l'Impost sobre la Renda, amb efectes per a 2020, s'incrementa el mínim del contribuent per a aquells en què la suma de les bases liquidables general i de l'estalvi no superi 12.450€, i s'introdueix un nou tram en l'escala autonòmica a partir de 90.000€ de base liquidable –amb tipus del 23,5%- aplicant el 24,5 a partir de 120.000€, i mantenint el marginal màxim des de 175.000€ en el 25,5%, que agregant-ho a l'estatal, dóna un 48% igual que abans.

Entre les novetats més importants de l'Impost sobre Successions i Donacions –aplicables des de l'1 de maig- destaquem la regulació de nous coeficients multiplicadors per als Grups I i II, perquè el coeficient 1, que abans era l'únic que s'aplicava, només s'aplicarà a patrimonis preexistents de fins a 500.000€, havent d'aplicar-se uns altres superiors quan el patrimoni és major que aquesta quantitat.

També es modifiquen els percentatges de les bonificacions per a Grups I i II, en el sentit que s'apliquen els mateixos per al grup I i uns altres inferiors per al grup II, amb el que també s'incrementa l'import a pagar amb aquesta mesura.

Pel que fa a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, també amb efectes des d'1 de maig, s'aprova, per a la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses, un tipus reduït del 5% per a les adquisicions d'habitatges per famílies monoparentals, i es crea una bonificació en la quota, en la modalitat Actes Jurídics Documentats, per a les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les.