Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 50 | JUNY 2020
50
NEWSLETTER

JUNY 2020

S'APROVA LA PRÒRROGA DELS ERTO PER FORÇA MAJOR FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2020

Aquest dissabte el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el Reial Decret-Llei 24/2020 de mesures socials de reactivació de l’ocupació, de protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. A continuació, fem un resum dels detalls de la pròrroga dels ERTO i les mesures extraordinàries que inclou aquesta publicació.

El Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial permet l'aplicació dels expedients de regulació d'ocupació temporal per causa de força major sol•licitats abans de la seva entrada en vigor, com a màxim, fins al 30 de setembre. Les empreses hauran de reincorporar als treballadors en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.


Pel que fa als ERTO's basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades de la COVID-19, que s'iniciïn després de l'entrada en vigor de la norma, els continuarà sent aplicable l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, amb les especialitats recollides en la nova norma. El seu tràmit es podrà iniciar mentre estigui vigent l'ERTO per causa de força major i, quan s'iniciï després de la finalització de l'ERTO per causa de força major, la seva data d'efectes es retrotraurà a la data de finalització d'aquest últim.


Així mateix, s'estableixen una sèrie de prohibicions durant l'aplicació de tots dos tipus d’ERTE, que es concreten en què no es podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l'activitat o concertar-se noves contractacions, directes o indirectes. Es podran exceptuar d'aquestes prohibicions els supòsits en els quals per raons de formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, les persones afectades pel ERTO i que prestin serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions directes o indirectes o externalitzacions no puguin desenvolupar les referides funcions, prèvia informació a la representació legal dels treballadors. L'incompliment de l'anterior podrà constituir una infracció sancionable per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Respecte a les mesures de protecció per desocupació de l'article 25 del Reial decret llei 8/2020, continuaran sent aplicables fins al 30 de setembre i, per tant, es reconeixerà el dret a la prestació per desocupació encara que es manqui del període d'ocupació cotitzada mínim necessari, que no computarà a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. En el cas dels treballadors fixos discontinus, aquestes mesures seran aplicables fins al 31 de desembre.

El reial decret llei recull les següents mesures extraordinàries en matèria de cotització que, com a novetat, ara es contemplen per a tots dos tipus d’ERTO. De forma molt resumida:

• Respecte a aquells treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de juny:
L'exempció és del 60% de l'aportació empresarial al juliol, agost i setembre, en cas d'empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, exempció que serà d'un 40% per a empreses de més de 50 treballadors a aquesta data.

• Respecte als treballadors que continuïn en suspensió de l'1 de juliol al 30 de setembre:

L'exempció és del 35% al juliol, agost i setembre per a empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, i del 25% en empreses de més de 50 treballadors a aquesta mateixa data.

QUADRE VISUAL:

Per part seva, per a aquelles empreses que, a 30 de juny, es trobin en situació de força major total conforme al Reial decret llei 18/2020, les exempcions respecte d'aquells treballadors que continuïn en suspensió a partir de l'1 de juliol és del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al setembre per a empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020. L'exempció és del 50% al juliol, del 40% a l'agost i del 25% al setembre per a empreses de més de 50 treballadors a aquesta mateixa data.

A més, es contempla un règim d'exempcions en les cotitzacions socials en aquelles empreses que vegin impedida la seva activitat per l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció que s'imposin, i en aquest cas, prèvia autorització d'un ERTO per causa de força major, seran del 80% de les aportacions empresarials durant el període de tancament fins al 30 de setembre en empreses de menys de 50 treballadors d'alta a 29 de febrer de 2020 o del 60% en cas d'empreses de més de 50 treballadors a aquesta data.

No podran acollir-se als ERTO regulats en aquesta norma les empreses que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals. D'altra banda, es prohibeix el repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin els ERTO previstos en la norma, excepte si s'abona prèviament l'exoneració aplicada a les quotes de seguretat social i es renuncia a ella. Aquesta limitació al repartiment de dividends no serà aplicable a empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020.

Així mateix, el reial decret llei contempla una sèrie de mesures de suport a treballadors autònoms, establint exempcions a la cotització aplicables a partir de l'1 de juliol.

Aquest reial decret llei manté la vigència de la mal anomenada “prohibició d'acomiadar” fins al 30 de setembre, de manera que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives y de producció en les quals s'emparen els ERTO derivats del COVID-19 no es podran entendre com a justificatives d'acomiadament o extinció de contractes, així com manté també la interrupció del còmput en els contractes temporals que hagin estat objecte de suspensió.

Finalment, s'amplia el compromís de manteniment de l'ocupació prevista en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020 a les empreses que apliquin un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives y de producció i que es beneficiïn de les exempcions de cotització, aclarint que aquest compromís de manteniment d'ocupació per termini de sis mesos, per a aquelles empreses que es beneficiïn per primera vegada de les exempcions en la cotització, començarà a computar des de l'entrada en vigor d'aquesta norma.

INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV)

En virtut de l'aprovació del Real Decret-llei 20/2020, publicat en el BOE l'1 de juny, la renda mínima vital es podrà sol·licitar des del 15 de juny i totes les sol·licituds que es cursin fins al 15 de setembre es cobraran amb caràcter retroactiu des de l'1 de juny.

A més, es concedirà d'ofici a quins tinguin prestació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, ja que aquesta ajuda s'integrarà progressivament en la prestació de l'ingrés mínim. En la resta de supòsits, quan l'ajuda no es comenci a cobrar de forma retroactiva, qui l'hi hagi sol·licitat podrà beneficiar-se de l'ingrés mínim al mes següent d'haver-la demanat. L'institut Nacional de la Seguretat Social haurà de notificar en un termini màxim de tres mesos la resolució de la sol•licitud, entenent-se el silenci administratiu una vegada ha transcorregut aquest termini com la denegació de l'ajuda.

 Quins són els requisits per sol·licitar aquesta prestació?

1. Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s'estableixen.

2. Tenir més de 23 anys (llevat que tingui algun menor a càrrec seu) i menys de 65.

3. Residencia continuada i ininterrompuda a Espanya durant almenys l'any anterior a la presentació de la sol·licitud i residència legal al nostre país en el cas de ciutadans estrangers.

S'entendrà que una persona té residencia habitual a Espanya encara que hagi tingut estades a l'estranger, sempre que no superin els 90 dies naturals al llarg de cada any natural, o quan la seva absència al territori espanyol estigui motivada per causes de malaltia degudament justificades. Tanmateix, aquest requisit no s'exigirà:

o Als menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció o acolliment familiar permanent.

o Les persones víctimes de tracta d'éssers humans i d'explotació sexual, que s'acreditarà a través d'un informe expedit pels serveis públics corresponents.

o Les dones, víctimes de violència de gènere.

4. Haver viscut independents almenys 1 any en el cas de famílies i 3 anys en el cas de persones soles.

5. Haver-hi sol·licitat prèviament les prestacions a les quals hagués tingut dret.

6. Estar inscrits com demandants de treball.

 Com funcionarà?
El IMV assigna a cada tipus de llar un llindar personalitzat mínim de renda mensual que és el que es garantirà. El llindar variarà entre els 462 i 1.015.-€ al mes, en funció del nombre de persones que conviuen com a beneficiaris i de les seves característiques.

En concret, la prestació es calcula com la diferència entre els ingressos mensuals de la persona o la unitat de convivència i la renda garantida en cada cas. En aquest sentit, s'ha fixat un llindar mínim de 462.€ per una persona adulta que viu pel seu compte des de fa 3 anys mínim i, quan es tracta d'una unitat de convivència que porti almenys un any constituïda com a llar, aquesta quantitat s'incrementarà en 139.-€ al mes per cada persona addicional, sigui un menor o un adult, fins a un màxim de 1.015.-€ al mes. Tanmateix, s'ha dissenyat un complement de 100.-€ al mes per les famílies monoparentals.

 Quines rendes es tindran en compte?

Tots els ingressos que tingui la llar, exceptuant les beques, ajudes relacionades a l'habitatge o les rendes mínimes de les CCAA.

 Com i quan es podrà sol•licitar?

A partir del 15 de juny de 2020 a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). S'ha establert que les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos (fins al 15 de setembre) tinguin efectes econòmics des de l'1 de juny de 2020.

 Com es sol·licitarà enfront de la Seguretat Social?

Hi ha dues formes:

- Si disposa de certificat electrònic o cl@ve: es podrà sol·licitar a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social adjuntant tota la documentació necessària i completant les dades del formulari.

- Si no disposa del certificat digital o cl@ve: es podrà utilitzar el servei habilitat per l'INSS en la Seu Electrònica per la sol•licitud sense certificat.

 Quina documentació s'haurà de presentar?

- El DNI del sol·licitant i de les persones que formen part d'unitat de convivència en el cas de ciutadans espanyols o el document d'identitat o passaport en el cas de ciutadans estrangers.

- La residència legal a Espanya que s'acreditarà mitjançant la inscripció en el registre central d'estrangers o autorització de residència.

- Certificat d'empadronament on consten totes les persones empadronades en el domicili.

- Llibre de família o certificat del Registre Civil corresponent i que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.

 A quines obligacions estaran subjectes durant un temps les persones titulars de l'ingrés mínim vital?

- Proporcionar la documentació i informació necessària amb vista a l'acreditació dels requisits i la conservació de la prestació, així com per garantir la recepció de notificacions i comunicacions.

- Comunicar qualsevol canvi o situació que pogués donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació, en el termini de trenta dies naturals des que aquests es produeixin.

- Reintegrar l'import de les prestacions indegudament percebudes.

- Comunicar a l'entitat gestora amb caràcter previ les sortides a l'estranger tant de titular com dels membres de la unitat de convivència, fent constar la durada previsible d'aquesta.

- No tindrà consideració d'estada ni de trasllat de residència la sortida a l'estranger per temps no superior a quinze dies naturals per una sola vegada cada any.

- La sortida i estada a l'estranger de qualsevol dels membres d'una unitat de convivència per un període, continuat o no, de fins a 90 dies naturals com a màxim durant cada any natural, haurà de ser prèviament comunicada i justificada.

- Presentar anualment declaració corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

- Si no estan treballant i són majors d'edat o menors emancipats, figurar inscrites com a demandants d'ocupació, excepte en els supòsits que es determinin per reglament.

- En cas de compatibilitzar la prestació de l'ingrés mínim vital amb les rendes de la feina o l'activitat econòmica d'acord amb el que preveu l'article 8.4, complir les condicions establertes per a l'accés i manteniment d'aquesta compatibilitat.

- Participar en les estratègies d'inclusió que promogui el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que preveu l'article 28.1, en els termes que s'estableixin.

- Qualsevol altra obligació que pugui establir per reglament.

I les obligacions de les persones integrants de la unitat de convivència?
- Comunicar la mort del titular.
- Posar en coneixement de l'administració qualsevol fet que distorsioni la fi de la prestació atorgada.

- Presentar anualment declaració corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

- Complir les obligacions que l'apartat anterior imposa a titular i aquest, qualsevol que sigui el motiu, no porta a terme.

- Si no estan treballant i són majors d'edat o menors emancipats, figurar inscrites com a demandants d'ocupació, excepte en els supòsits que es determinin per reglament.

- En cas de compatibilitzar la prestació de l'ingrés mínim vital amb les rendes de la feina o l'activitat econòmica d'acord amb el que preveu l'article 8.4, complir les condicions establertes per a l'accés i manteniment d'aquesta compatibilitat.

- Participar en les estratègies d'inclusió que promogui el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que preveu l'article 28.1, en els termes que s'estableixin.

- Complir qualsevol altra obligació que pugui establir-se per reglament.

 Com afectarà l'ingrés mínim vital a la declaració de la renda?

Al tractar-se d'una renda exempta, es considera que és un ingrés que tributa en l'IRPF. En concret, l'ingrés vital mínim seria un rendiment de treball més, com són els salaris, l'atur o les pensions públiques. Per tant, aquesta renda s'haurà de tributar en la declaració d'Hisenda de 2020 i, com no s'ha especificat en la normativa quina serà la fiscalitat concreta, s'integrarà dins de les rendes percebudes pel treball."

DECRET LLEI 23/2020, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.

El passat 11 de juny es va publicar el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària (DOGC 8152, d’11.06.2020). Les mesures incloses en el Decret llei en complementen i concreten d’altres ja adoptades amb anterioritat i que afecten el pagament dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya.

Comentar-vos el següent:

La Generalitat ha fixat un calendari per presentar les autoliquidacions de diferents tributs, que s’ha vist afectat per l’aprovació de l’estat d’alarma i la suspensió temporal dels terminis de pagament. El nou calendari tributari és el següent:

1. Impost sobre les estades en establiments turístics. S’ajorna de l’1 de juliol del 2020 a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes sobre les estades en aquests tipus establiments, i l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona que, si escau, aprovi l’Ajuntament.

2. Impost sobre els habitatges buits. El termini corresponent a l’any 2019 finalitza el 7 de juliol del 2020.

3. Gravamen de protecció civil. El termini corresponent a l’exercici 2019 finalitza el 18 de juliol del 2020, o el dia hàbil immediatament posterior.

4. Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria. L’import corresponent a l’exercici 2019 s’ha de liquidar en el període comprès entre l’1 i el 20 de juliol del 2020.

5. Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. El pagament corresponent a l’any 2020 s’ha de fer efectiu entre l’1 i el 31 de juliol del 2020.

6. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. S’estableixen dos supòsits: en primer lloc, per als fets imposables meritats després del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol, i acaba un cop finalitzat el mes que estableix la normativa. En segon lloc, per als fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020 (quan es va decretar l’estat d’alarma), el termini també s’inicia l’1 de juliol, i el contribuent disposarà de tants dies com li quedaven pendents d’exhaurir a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

7. Impost de successions i donacions.
• Pel que fa a les donacions, si el fet imposable va ocórrer abans del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol del 2020 i comprèn el temps que quedava pendent d’exhaurir —en data 14 de març—, d’acord amb la normativa del mateix impost. I per a aquells fets que es van produir durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini del mes de presentació s’inicia l’1 de juliol.

• Pel que fa a les successions, per a aquells fets imposables meritats abans del 14 de març, el període s’inicia l’1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini establert per la normativa (6 mesos) de l’impost en aquesta data, més els dos mesos addicionals que va acordar el Govern. Pel que fa a la resta de supòsits, meritats amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el termini de presentació és l’establert per la normativa de l’impost i també comença a partir de l’1 de juliol.

8. Tributs sobre el joc.
• Els propietaris de “bingos” hauran de presentar l’autoliquidació pels cartrons subministrats durant els mesos de febrer, març i abril, entre l’1 i el 15 de juliol.
• Màquines recreatives i d’atzar, l’autoliquidació corresponent al primer trimestre finalitza el 7 de juliol, i la del segon trimestre, entre l’1 i el 20 de setembre o el primer dia hàbil posterior a aquesta data.
• Jocs en casinos, el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 s’haurà d’efectuar entre l’1 i el 20 de juliol.

9. Cànons sobre l'eliminació dels residus. El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents a el primer trimestre del 2020 finalitzarà el 20 de juliol de 2020.

10. Cànon de l'aigua. En les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals de cànon de l'aigua, el termini comprèn de l'1 i el 20 de juliol de 2020.

A Feliu Consultors restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment. Si us plau, posi's en contacte per telèfon al +938753520, i/o el nostre correu electrònic: comunicacio@feliuconsultors.com

LLEI SEGONA OPORTUNITAT

El mecanisme de la segona oportunitat es configura com una eina jurídica molt efectiva dirigida a l'exoneració dels deutes de les persones físiques. Poden tenir-hi accés:

• les persones físiques empresàries - autònomes -,

• les persones físiques que no ho són però que poden arrossegar deutes derivats de la seva condició de particular, i també deutes vinculats a un passat en què van desenvolupar una activitat econòmica, o com a responsables de deutes d'una persona jurídica de la qual han estat socis o administradors.

Objectiu: Evitar que els petits empresaris i autònoms que han augmentat els seus passius a conseqüència de la COVID-19 entrin en fallida i facilitar-los el suport necessari perquè es reincorporin a l'activitat econòmica.

Com funciona?
Per poder aconseguir l'exoneració dels deutes al 100%, és aconsellable iniciar ‒prèviament al procediment judicial‒ un procediment de mediació per intentar arribar a un acord amb els creditors.
Posteriorment, el procediment passa a ser judicial i desemboca en una resolució en què el Jutjat, si es reuneixen els requisits, acorda l'exoneració del passiu que aquell deutor no ha pogut satisfer. L'exoneració pot ser automàtica sense cap mena de condició, o provisional, esdevenint aquesta última definitiva una vegada sotmès el deutor a un pla de pagaments que aprova el Jutjat, i que està sotmès a uns criteris que es basen en la bona fe i en la capacitat econòmica real del deutor.

Des de Feliu Consultors t'oferim l'assessorament jurídic i acompanyament en el procediment d'aplicació de l'exoneració del passiu insatisfet a les persones físiques, tant en l'àmbit extrajudicial –iniciant i acompanyant el deutor en el procediment de l'acord extrajudicial de pagaments– com en l'àmbit judicial, portant la direcció lletrada del mateix davant del Jutjat i l'administració concursal, i sol·licitant l'exoneració del passiu insatisfet.

PODER PREVENTIU: L'ALTERNATIVA AL PROCÉS D'INCAPACITACIÓ N'HAS SENTIT A PARLAR?

T'has plantejat davant quin escenari ens trobaríem si d'un dia per un altre ens trobéssim immersos en alguna malaltia degenerativa o cerebrovascular que ens deixés fora de joc a nosaltres mateixos o a un familiar pròxim? Les persones afectades d'un incipient trastorn cognitiu o aquelles qui vulguin prevenir qualsevol situació tenen a l'abast una eina jurídica sovint força desconeguda per protegir la seva persona i béns: l'escriptura pública de poder preventiu.


El poder preventiu consisteix en un document notarial que es pot fer a favor d'una o diverses persones de la nostra confiança per tal que el dia de demà ens representin i puguin vetllar pels nostres interessos sense veure'ns involucrats de manera obligatòria en un procediment judicial d'incapacitació, és a dir, són l'alternativa al procediment d'incapacitació que acostuma a ser força llarg i costós, i doncs una opció molt més pràctica i a l'abast de tothom.


Aquest poder té una particularitat molt important i és que encara que la persona perdi les seves facultats el poder continua vigent, a diferència del que passa amb altres poders. El poderdant pot fixar les mesures de control dirigides a l'apoderat i les causes per les quals s'extingeix el poder. Les opcions a l'hora d'atorgar el poder són vàries: o bé, es pot apoderar una única persona responsable dels aspectes personals i patrimonials; o bé, nomenar dues persones, per tal que una d'elles sigui responsable dels aspectes personals, i l'altra per exemple, de les qüestions patrimonials. Si estàs pensant en què t'agradaria tenir més informació sobre aquesta figura jurídica i vols més assessorament no dubtis a contactar amb nosaltres.


Si estàs pensant que t'agradaria tenir més informació sobre
aquesta figura jurídica i vols més assessorament no dubtis en
contactar amb nosaltres.

938 753 520
comunicacio@feliuconsultors.com