Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 53 | SETEMBRE 2020
53
NEWSLETTER

SETEMBRE 2020

MODIFICACIONS EN L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

Tal com ja us vàrem informar en la passada Newsletter del mes d'abril, a través de la "Llei de Mesures Fiscals, Financeres, Administratives i del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya" es va procedir a modificar la llei de l'Impost sobre Successions i Donacions.

Les modificacions han comportat, entre altres coses, la recuperació dels coeficients multiplicadors de la quota per a cònjuges o fills. Això ha comportat un increment en el càlcul de la quota d'entre un 10%, a partir de 500.000 euros de valor heretat, fins a un 20%, per a casos d'heretar més de 4.000.000 d'euros.

Un altre punt que es va modificar, va ser la bonificació que hi ha en el càlcul de la quota, i que s'ha reduït sensiblement. SI bé per a cònjuges no ha variat i segueix sent d'aplicació una bonificació del 99%, per a fills i altres descendents s´ha reduït molt, passant d'una escala de reducció que anava del 99% fins al 57,37% per una herència del 3.000.000 d'euros, a una escala que s´inicia en el 60%, i que per se redueix fins al 28,92% pels mateixos 3.000.000 d'euros.

És per això que els càlculs i previsions que s'hagin fet amb anterioritat a la nova normativa poden haver-se incrementat molt. Si a això li sumem els imports de plusvàlues municipals, el cost impositiu de l'herència pot ser molt elevat.

La liquidació d'aquest tipus d'impostos, és important aconsellar als nostres clients que, per tal de no tenir disgustos arribat el moment, planifiquin la successió al més aviat possible.

Per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema pots posar-se en contacte a través del seu assessor habitual, o bé, per telèfon, presencial amb cita prèvia o a via e-mail: comunicacio@feliuconsultors.com

ASSIGNACIÓ DEL NÚMERO D'IDENTITAT D'ESTRANGER (NIE) I ALTRES TRÀMITS D'ESTRANGERIA

Avui dia, moltes persones comunitàries o estrangeres que, pels seus interessos econòmics, professionals o personals, necessiten efectuar determinades operacions a Espanya, necessiten tenir assignat un número personal, únic i exclusiu anomenat NIE (Número Identificació l'Estranger).

Algunes de les operacions més comunes per a les quals es requereix el NIE són, per exemple, les operacions societàries o d'inversió immobiliària, l'obertura d'un compte bancari, la compra d'un vehicle o l'alta en la Seguretat Social per a poder ocupar un lloc de treball a Espanya.

Aquest número personal és necessari per ser l'identificador de la persona estrangera, i figurarà en tots els documents que se li expedeixin o tramitin, així com en les diligències que s'estampen a la targeta d'identitat o passaport. Els estrangers poden sol·licitar l'assignació del NIE en la Direcció General de la Policia o en l'Oficina d'Estrangeria, directament o a través de les oficines consulars d'Espanya en l'exterior, personalment o mitjançant representant.

Actualment, aquest tràmit s'ha convertit en un procés lent per l'actual dificultat d'obtenció de cites per a tramitar l'assignació de NIE en els organismes competents. Per aquest motiu, comptar amb els serveis d'una consultoria especialitzada en temes d'estrangeria permet agilitar i dur a terme amb èxit aquesta gestió.

Per a més informació, no dubtis a contactar-nos: comunicacion@feliu.biz

SABIES QUE HI HA ASSEGURANCES AMB COBERTURES PER DEFENSA JUDÍRICA PER PROBLEMES AMB OKUPES?

L'ocupació d'habitatges i locals comercials segueix a l'ordre del dia i aquestes situacions no sols generen problemes per als propietaris que no poden accedir als seus habitatges si no també un altre tipus de problemes.

Trobar-se amb uns okupes en una de les nostres propietats, acaba desembocant en les consegüents denúncies.

Existeix una cobertura addicional per a aquestes situacions que podem incloure en la nostra assegurança de lloguer. Les cobertures específiques per a una ocupació il·legal, inclouen:

• Assistència jurídica necessària per a recuperar l'immoble
• Assistència jurídica telefònica
• Reclamació per ocupació il·legal
• Reclamació de danys ocasionats a l'immoble
• Defensa en qüestions administratives municipals

Comptar amb una assegurança que ens ajudi en una situació tan difícil com aquesta, pot facilitar-nos l'ajuda que necessitem per a recuperar el nostre habitatge o local de nou.

Si vols saber com pot ajudar-te una cobertura enfront d'okupes, Grup Santasusana t’assessorarà sense cap compromís, trucant al telèfon: 93 872 12 66

Font: Grup Santasusana

EXEMPCIÓ EN L'IRPF PER REINVERSIÓ D'HABITATGE HABITUAL

L'exempció en l'IRPF del guany patrimonial per reinversió en habitatge habitual, regulat a l'Art. 38.1 de la Llei 35/2006, vol excloure de tributar el guany per la venda de l'immoble quan aquest es destini, parcialment o total, a l'adquisició d'un nou habitatge habitual.
Perquè es pugui aplicar l'exempció, la reinversió s'ha de realitzar en un període no superior a dos anys des de la data de transmissió de l'habitatge habitual. Donarà dret a l'exempció també els guanys obtinguts per la transmissió que es destinin a satisfer el preu d'un nou habitatge habitual que s'hagués adquirit en el termini de dos anys anteriors a la transmissió.

Hi ha situacions en què es fa difícil determinar quina és la data de la reinversió i, per tant, si és possible gaudir de l'exempció per estar dins d'aquests terminis. En aquest sentit, recentment s'han dictat dues Sentències del Tribunal Suprem, la STS 26987/2020 de 23 de juliol de 2020 i la STS 2679/2020 de 16 de juliol de 2020, que miren de resoldre aquests casos en què el criteri de l'Agència Tributària pot ser contrari a l'aplicació de l'exempció.

Un dels casos que mira de resoldre la primera de les sentències, és si pot considerar-se exempt el guany patrimonial obtingut com a conseqüència de la transmissió de l'habitatge habitual quan, havent reinvertit l'import en l'adquisició del nou habitatge habitual, aquest, per circumstàncies excepcionals no imputables al contribuent, no és entregat en el termini de dos anys a comptar des de la data de transmissió.
En aquest cas, el criteri del Tribunal és clar: si no es disposa de l'habitatge habitual en el termini de dos anys, el contribuent perd el dret de gaudir de l'exempció.
La segona de les sentències, aborda la permuta de l'habitatge habitual a canvi d'una obra futura després de la promoció i construcció d'una nova edificació al mateix solar.

En cas de permuta el Tribunal contradiu el criteri de l'Administració, que exigeix la posta a disposició de l'habitatge habitual per tal de gaudir de l'exempció, i aclareix que en el contracte de permuta té lloc la transmissió (guany patrimonial) i l'adquisició del nou habitatge i, per tant, es materialitza la reinversió en el mateix moment, tenint dret a l'aplicació de l'exempció independentment del termini en què es faci entrega del nou habitatge.

APROVADA LA PRÒRROGA DELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ (ERTO) FINS AL 31 DE GENER DE 2021

Mitjançant el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, es prorroga l'aplicació de les mesures excepcionals per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (art. 22 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març), la vigència del qual estava prevista, inicialment, fins al 30 de setembre de 2020. D'aquesta manera, fins al pròxim 31 de gener de 2021 es prorroguen automàticament de tots els expedients de regulació temporal d'ocupació basats en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, vigents i aplicables a la data d'entrada en vigor del nou decret llei (30 de setembre de 2020)

En el cas de les noves modalitats d'ERTO, a les quals podran acollir-se empreses de qualsevol sector, es distingeixen dos tipus:


- ERTO per impediment d'activitat (restriccions a partir de l'1 d'octubre):-

Es dirigeix a empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per autoritats nacionals com estrangeres, a partir de l'1 d'octubre de 2020 (per exemple, les empreses d'oci nocturn). Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de gener de 2021, que serà del 100% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.


- Els ERTO per limitació d'activitat(a partir d'avui 30 de setembre):

Aquest tipus de suspensió o reducció temporal, es refereix a aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles podran sol•licitar a l'autoritat laboral.

L'exoneració s'aplicarà (a partir d'avui, 30 de setembre) en els centres afectats, prèvia autorització d'un ERTO per força major per limitacions, d'acord amb el que es preveu en l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, en els següents percentatges:


a) Respecte dels treballadors d'aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció respecte de l'aportació empresarial reportada en els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, aconseguirà el 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.


b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció respecte de l'aportació empresarial reportada en els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, aconseguirà el 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l'empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

En aquest cas, l'exoneració s'aplicarà a l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.


NOVA PRESTACIÓ - FIXOS DISCONTINUS
El text contempla que les prestacions per desocupació associades als ERTO es mantindran també fins al 31 de gener. Les empreses afectades per aquesta nova pròrroga i les que estiguin aplicant un ETOP hauran de formular una nova sol•licitud col•lectiva de prestacions per desocupació abans del pròxim 20 d'octubre.
La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora encara que transcorrin sis mesos des de la seva percepció (evitant així que baixin al 50% de la base reguladora) i el 'comptador a zero', que s'eleva de 180 a 196 dies, s'estendrà fins de l'1 de gener de 2022.

Així mateix, la norma millora la protecció de fixos discontinus i de treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que tindran accés a una prestació extraordinària.
A més, s'estableix una compensació econòmica per a aquells treballadors en ERTO que han vist reduïda la seva prestació en proporció al temps de treball per tenir en el moment del reconeixement de la mateixa una o diverses relacions laborals a temps parcial.
A partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, si la percepció de la prestació per desocupació associada a l’ERTO es compatibilitza amb la realització d'un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.

Per a aquells treballadors inclosos en ERTO que no siguin beneficiaris de la prestació per desocupació respecte dels quals l'empresa no tingui l'obligació de cotitzar, es considerarà el període de suspensió o reducció de jornada com efectivament cotitzat, prenent-se com a base de cotització la dels sis mesos anteriors.
Una altra de les novetats d'aquesta pròrroga és que els treballadors en ERTO tindran prioritat parell accedir a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació.

Amb el desig que aquesta informació sigui del vostre interès, quedem a la vostra disposició.