Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 54 | OCTUBRE 2020
54
NEWSLETTER

OCTUBRE 2020

TRIBUTACIÓ EXERCICI FISCAL 2020

S'aproxima el tancament de l'exercici fiscal de 2020, per aquest motiu és convenient analitzar la tributació de l’exercici i és una oportunitat per avançar-se als canvis fiscals que el govern està preparant de cara a 2021.

Estem a la teva disposició per a fer una simulació dels impostos del 2020 tant d'IRPF com de Patrimoni, i especialment si aquest any heu:

• Comprat o venut un pis
• Rebut una herència
• Rescatat un pla de pensions
• Comprat/venut fons d'inversió / accions a borsa
• Us heu jubilat
• Si sou professionals autònoms, us cal valorar el resultat de la vostra activitat abans que s'acabi l'any.

• Heu estat en ERTO

• Autònoms, si heu rebut alguna ajuda per part d’administracions públiques motivada per la situació del COVID19

Si continua tenint dubtes i vol que l’assessorin els nostres consultors, no dubti en contactar amb nosaltres per organitzar una reunió i poder-ho comentar amb detall, trucant al 93 875 35 20 ,o bé, enviant un correu a: comunicacio@feliconsultors.com.

ACTUALITZACIÓ (AUGMENT) EN ELS TIPUS I QUOTES D'AUTÒNOMS AQUEST MES D'OCTUBRE

La disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, va preveure un augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.
En concret, durant l'any 2020:

• Per a la cotització per contingències professionals, el tipus de cotització serà el 1,1 per cent.

• Per al cessament d'activitat, el tipus de cotització serà el 0,8 per cent.

De conformitat amb l'anterior, s'informa que s'ha procedit per la Tresoreria General a l'actualització dels tipus de cotització que s'han vingut aplicant fins al període de liquidació de setembre de 2020, i que corresponien als previstos per a l'any 2019. A conseqüència de la citada actualització, les quotes corresponents al període d'octubre de 2020 i posteriors es calcularan ja amb els nous tipus.

Respecte de la regularització que procedeixi fer de les quotes corresponents als mesos de gener a setembre, assenyalar que la mateixa s'abordarà en les pròximes setmanes i en el seu moment s'informarà del període de recaptació en el qual es procedirà al càrrec en compte de les complementàries corresponents.

PROJECTE DE LLEI DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL

EL CONSELL DE MINISTRES HA APROVAT EL PROJECTE DE LLEI DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL QUE ARA INICIARÀ EL SEU TRÀMIT PARLAMENTARI.

L’objecte d’aquesta nova llei és combatre les noves maneres i formules de frau tributari, associats a les noves tecnologies. Permetrà perseguir els comportaments inadequats de grans empreses multinacionals i evitar la planificació fiscal abusiva.

 Mesures que inclou aquest Projecte de Llei:

- Enduriment de la limitació dels pagaments en efectiu: Modificar la limitació del pagament en efectiu per determinades operacions econòmiques passant de 2.500€ a 1000€, en el supòsit d’operacions entre empreses.

No obstant, per minimitzar els efectes colaterals en petites economies domèstiques, es manté el límit de 2.500€ pels pagaments realitzats per particulars.
Tanmateix, es disminueix el límit de pagament en efectiu de 15.000€ a 10.000€ en el cas de particulars amb domicili fiscal fora d’Espanya.

- Prohibicions d’amnisties fiscals: Es considera pertinent reconèixer de forma expressa la prohibició de qualsevol mecanisme extraordinari de regularització fiscal que impliqui la disminució de la quantia del deute tributari. S’impedeix així que hi hagi beneficis tributaris injustificats que suposin la fallida del deure de contribuir el sosteniment de les despeses de l’Estat.

- Ampliació del llistat de deutors d’Hisenda Pública: Aquest projecte de llei disminueix d’1 milió a 600.000€, import que si es supera comporta la inclusió en aquest llistat de deutors. Tanmateix, s’inclou expressament en la llista de deutors d’Hisenda pública, junt amb els deutors principals, als responsables solidaris.

- Lluita contra els paradisos fiscals: S’actualitza i s’amplia el concepte de paradís fiscal que passen a denominar-se jurisdiccions no cooperatives, atenent a criteris d’equitat fiscal i transparència. Doncs, s’inclouran en la llista de paradisos, per exemple, els territoris que faciliten la existència de societats extraterritorials per atraure benèfics sense activitat econòmica real, o aquells on hi hagi falta de transparència, etc. Així mateix, s'inclouran els règims fiscals preferencials que resultin perjudicials, establerts en territoris que faciliten el frau, per exemple, règims que donen un tracte de favor als no residents respecte als residents.
A més, s'habilitarà al Govern per actualitzar la llista de paradisos fiscals, que haurà de ser revisada periòdicament, amb un enfocament dinàmic.

- Lluita contra el software de doble ús: Consisteix en programes informàtics que permeten manipular la comptabilitat. L’objectiu és no permetre ni la producció ni la tinença de programes i sistemes informàtics que possibiliten la manipulació de dades comptables i de gestió.

Doncs, el projecte de llei exigeix que els sistemes informàtics o electrònics que suportin processos comptables o de gestió empresarial s'ajustin a uns certs requisits que garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'operacions.

- Control de “criptomonedas”: S'exigirà informació sobre saldos i titulars de les monedes en custòdia. A més, s'estableix l'obligació de subministrar informació sobre les operacions d'adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments, amb criptomonedas. També s'introdueix l'obligació d'informar en el model 720 de declaracions de béns i drets en l'exterior, sobre la tinença de monedes virtuals a l'estranger.

- Valors de referència (ITPAJD, IP i ISD): En virtut de la seguretat jurídica, en el cas de béns immobles, el valor de referència del Cadastre es converteix en la base imposable dels tributs patrimonials, de manera objectiva.

Aquest valor de referència de cada immoble es basa en totes les compravendes d'immobles efectivament realitzades i formalitzades davant fedatari. Es calcula amb unes regles tècniques justes i transparents i es fixarà per Cadastre mitjançant un “garantista” procediment administratiu per al seu general coneixement.

- Mesures “antielusión fiscal”: S'incorporen a la legislació espanyola, els àmbits de la directiva concernents a la Transparència Fiscal Internacional (TFI) i a la imposició de sortida o "Exit Tax". Així doncs, amb el “Exit Tax” es busca garantir que, quan una empresa traslladi els seus actius o la seva residència fiscal fora de l'Estat, aquest Estat gravi el valor econòmic de qualsevol plusvàlua creada en el seu territori, encara que la plusvàlua en qüestió encara no s'hagi realitzat en el moment del trasllat d'actius. D'aquesta manera, s'aconsegueix que tributin a Espanya les plusvàlues generades quan una societat trasllada la seva residència fiscal a l'estranger.

- Compliment voluntari de les obligacions: Es contemplen canvis en el règim de reduccions aplicables a les sancions tributàries i en el règim de recàrrecs per aconseguir una major simplificació i afavorir el pagament voluntari. S’inclou mesures per a reforçar el control dels operadors del joc, que hauran de col•laborar en la lluita contra el frau en aquesta activitat. S'habiliten mecanismes per a lluitar contra la manipulació de les competicions esportives i combatre el frau que pot produir-se en les apostes esportives.

EL GOVERN ESPANYOL APROVA LES TAXES GOOGLE I TOBIN

El BOE del dia 16 d’octubre de 2020 s’hi ha publicat la Llei 4/2020 i la Llei 5/2020, per les
quals s’aproven l’impost sobre determinats serveis digitals (conegut com a «taxa Google»), i l’impost sobre transaccions financeres (conegut com a «taxa Tobin»), respectivament. La data d’entrada en vigor de tots dos impostos es produirà tres mesos després de la publicació de totes dues lleis, és a dir, el dia 16 de gener de 2021.

És un tribut de naturalesa indirecta, compatible amb l’IVA, que s’aplica en tot el territori espanyol (sense perjudici dels règims tributaris forals de Concert i Conveni econòmic en vigor, respectivament, en els Territoris Històrics del País Basc i en la Comunitat Foral de Navarra) i grava les prestacions de determinats serveis digitals en què existeixi intervenció d’usuaris situats en el territori d’aplicació de l’impost. El que s’estableix en aquesta Llei s’entendrà sense perjudici del que es disposa en els tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part de l’ordenament intern.
A continuació els descrivim:

- Impost sobre transaccions financeres (“taxa Tobin”)

És un impost indirecte que grava al 0,2 per cent les adquisicions a títol onerós d’accions de societats espanyoles cotitzades la capitalització borsària de les quals a 1 de desembre de l’any anterior superi els 1.000 milions d’euros. Durant 2021 afectarà les societats espanyoles el valor de capitalització borsària de les quals un mes abans de la data d’entrada en vigor de la norma (previsiblement el valor de desembre de 2020) sigui superior a 1.000 milions d’euros. La relació de les societats les accions de les quals es veuran afectades es publicarà en la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària abans de l’entrada en vigor de la llei.

Les principals modificacions introduïdes en la posterior tramitació parlamentària han estat (i) la inclusió d’una exempció addicional per a l’adquisició d’accions pròpies en determinades circumstàncies (reducció de capital de l’emissor, compliment d’obligacions inherents als instruments de deute convertibles en accions o compliment d’obligacions derivades de programes d’opcions d’accions per als empleats o els membres dels òrgans d’administració o supervisió de l’emissor o d’una entitat del grup); i (ii) la generalització de la presentació de les autoliquidacions de l’impost a través del dipositari central de valors establert en territori espanyol. També s’han realitzat ajustos quant a la meritació de l’impost (passant a ser el moment en què s’efectuï l’anotació registral dels valors a favor de l’adquirent) i a la identificació del subjecte passiu en determinats supòsits específics.

- Impost sobre determinats serveis digitals (“taxa Google”)

És un impost indirecte que grava a les empreses amb un volum de negocis l’any natural anterior superior a 750 milions d’euros i que obtinguin ingressos a Espanya (també l’any natural anterior) per un import mínim de 3 milions d’euros procedents de (i) la prestació de serveis de publicitat en línia, (ii) la prestació de serveis d’intermediació en línia; o (iii) la venda de dades generades a partir d’informació proporcionada per l’usuari en interfícies digitals. Aquests ingressos, amb determinades especialitats, quedaran gravats al tipus impositiu del 3%.

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, DE 29 D’OCTUBRE, NOVES MESURES A CATALUNYA

El govern ha endurit les mesures per reduir els contagis de la Covid-19 amb el que ha anomenat "aturada social", mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que ha entrat en vigor aquesta mitjanit (a les 6 del matí del divendres) i durarà 15 dies.

Quines són aquestes mesures?

 NO ES POT:

- Entrar i sortir de Catalunya durant tota la setmana.
- Entrar i sortir del municipi els caps de setmana, entre les 6 del matí de divendres i les 6 del matí de dilluns.
- Sortir de casa entre les 10 de la nit i les 6 del matí: toc de queda cada dia de la setmana.

 ES POT desplaçar-se per:
- Anar a la feina.
- Anar a l'escola.
- Tenir cura de persones dependents.
- Per raons d'urgència.

EXCEPCIONS:
Es permet la mobilitat els caps de setmana dintre de la mateixa comarca o a municipis limítrofs per:
- Anar al cementiri el 31 d'octubre i l'1 de novembre.
- Fer activitat esportiva individual fins a municipis limítrofs.
- Anar a un acte esportiu autoritzat (només els professionals).
- Permisos penitenciaris.

 Els desplaçaments i reunions familiars o socials no poden superar grups d'un màxim de 6 persones.
 Excepte:
- Entre membres de la bombolla familiar (que viuen sota el mateix sostre, inclosos els cuidadors).
- En l'activitat laboral.

 COMERÇ I RESTAURACIÓ:
 A causa d'aquestes mesures han de tancar:
 Els centres comercials (excepte els d'alimentació, primera necessitat o higiene, dintre del recinte).
 Els comerços de més de 800 m2.
 Els bars i restaurants (excepte per lliurar menjar per emportar-se o servei a domicili que estarà permès fins a les 23h. L'entrega ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe).
 Els centres d'estètica.

Excepció:
 Els restaurants dels hotels i establiments turístics (només per a ús dels clients).
 A les àrees de servei de les autopistes només servei d'entrega.

 Poden obrir:
 El petit comerç (amb un límit del 30% de l'aforament).
 El comerç al detall d'alimentació, begudes i higiene i d'altres productes de primera necessitat.
 Els que es consideren essencials: farmàcies, ortopèdies, òptiques, veterinaris, jardineria, concessionaris d'automòbils i perruqueries (sense limitació de superfície).
 Els comerços més grans sempre que s'acoti la superfície per sota dels 800 m2 i l'aforament al 30%.
 Establiments comercials que es trobin dins dels centres comercials, que tinguin una superfície igual o inferior a 800 m2 i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

 OCI, CULTURA I ESPORT
 Han de tancar totalment:
 Els cinemes.
 Els teatres.
 Les sales de concert.
 Les arts escèniques.
 Els gimnasos.
 Els clubs esportius (excepte els centres de tecnificació i alt rendiment esportiu, així com les instal·lacions i equipaments que hagin d'acollir entrenaments i competicions professionals siguin estatals o internacionals).
 Els parcs d'atraccions, parcs i establiment d'activitats lúdiques infantils.

Excepció:
 Els parcs i jardins de titularitat pública estaran oberts amb les limitacions actuals, és a dir fins a les 8 del vespre.

 Poden obrir amb restriccions al 33% d'aforament:
 Els museus (que són gratuïts per a nens, jubilats i estudiants).
 Els arxius.
 Les sales d'exposicions i arts visuals.
 Les biblioteques només per fer préstecs.

 Se suspenen totes:
 Les activitats esportives (amb l'excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, que s'han de celebrar sempre sense assistència de públic).
 Els entrenaments (que no siguin professionals).
 Les activitats i actes culturals.
 Les activitats de lleure infantil i juvenil.
 Les activitats extraescolars

Excepte:
 No es considera extraescolar l'ensenyament de règim especial ni les escoles d'adults o d'idiomes.
 Es mantenen les extraescolars que organitzen els mateixos centres si aquestes es realitzen amb els grups estables de convivència de les activitats lectives.
 Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments i serveis religiosos. Les cerimònies fúnebres hauran de limitar l'assistència al 30% de l'aforament.

 LIMITACIONS EN L'ENSENYAMENT:

L'activitat educativa es manté en diferents graus de presencialitat i com a servei essencial.

 Estaran obertes:
 Les llars d'infants.
 Les escoles.
 Els instituts.

 Classes virtuals online per als estudis superiors no obligatoris:
 A partir de 3r d'ESO (o equivalent).
 A les universitats.

Excepte:
 Per fer pràctiques.
 Per fer exàmens i avaluacions.

 Suspeses: Activitats extraescolars i esportives no organitzades pels centres educatius.

 CENTRES DE TREBALL:
Es recomana limitar al màxim la mobilitat dels treballadors. Es prioritza:
 El teletreball sempre que sigui possible.
 Esglaonar i flexibilitzar els horaris.

 TRANSPORT PÚBLIC:
Funcionarà al 100% encara que baixi la demanda.