Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 55 | NOVEMBRE 2020
55
NEWSLETTER

NOVEMBRE 2020

FELIU CONSULTORS US DESITJA UN BON NADAL I FELIÇ ANY NOU

A FELIU CONSULTORS COMPTEM AMB EL SEGELL COOPERA

Aquest dilluns, 30 de novembre, ens han fet entrega del Segell Coopera 2020.

Aquest Segell acredita que hem participat en el programa de formació contínua de l’Ateneu i coneixem les especificitats fiscals, laborals i jurídiques del model cooperatiu. Estem capacitats per informar i assessorar les cooperatives, tant per a la seva nova creació com per la gestió i assessorament fiscal o comptable, un cop ja es troben en funcionament.

T’ajudem Cooperativa?

RD LLEI 34/2020, DE 17 DE NOVEMBRE, DE MESURES URGENTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL I AL SECTOR ENERGÈTIC, I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Us informem que el passat 19 de novembre va entrar en vigo el Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.

El Reial Decret llei s’estructura en deu articles distribuïts en tres capítols, una disposició addicional única, una transitòria única i catorze disposicions finals.

L’objectiu és que puguin seguir disposant del finançament adequat per cobrir les seves necessitats de liquiditat o realitzar els seus projectes d’inversió, ampliant fins al 30 de juny el termini de concessió de dues línies d’avals públics per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
Les entitats financeres no podran incrementar de forma injustificada el tipus d’interès ni exigir la contractació de productes vinculats i hauran de mantenir les línies de circulant fins al 30 de juny de 2021 per als clients que compleixin els criteris d’elegibilitat i comptin amb un préstec avalat a l’empara d’alguna de les dus línies d’avals de l’ICO.

Les entitats financeres aprovaran l'ampliació dels terminis a sol•licitud del client en un
màxim de 30 dies i, a partir de l’entrada en vigor dels canvis, totes les operacions de finançament garantides amb aval de l'ICO comptaran amb un termini d'amortització que pot arribar als vuit anys. En aquest sentit, es preveu una rebaixa de fins al 50% dels aranzels notarials i registrals corresponents a les operacions relatives a l'extensió dels terminis.

Per a reforçar les mesures de suport a la liquiditat i ampliar el seu abast, podran
beneficiar-se dels avals de la Línia de 40.000 milions d'euros per a liquiditat i inversió
aprovada al juliol els pagarés incorporats al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF).

Així, s’ha creat una línia extraordinària de cobertura de crèdits de circulant dotada amb 1.000 milions d’euros donant continuïtat a la línia del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s’ha ampliat en 100 milions d’euros la línia especial d’avals i circulant per a PIME i empreses no cotitzades i, finalment, s’ha creat una nova línia de cobertura d’avals per a empreses cotitzades, per un import de 1.000 milions d’euros i amb vigència temporal fins a desembre de 2021.

Pel que fa a l’àmbit concursal, s'estén fins al 14 de març de 2021 la suspensió del deure de sol•licitar la declaració del concurs de creditors, així com l'obligació del jutge d'admetre a tràmit les sol•licituds de concurs necessari presentat pels creditors.

També s’amplia l’abast temporal de les mesures d’inadmissió a tràmit pel jutge de les sol•licituds d’incompliment de conveni que presentin els creditors i de les sol•licituds d’incompliments d’acord de refinançament.

S'eleva de 500 a 1.000 milions d'euros el llindar de capitalització recollit en la Llei del Mercat de Valors a partir del qual una empresa està obligada a sol•licitar que la negociació de les seves accions passi de realitzar-se exclusivament en un mercat de PIME en expansió a fer-ho en un mercat regulador, i s’amplia el termini durant l’exercici de 2021 perquè les juntes generals o les assemblees de socis puguin celebrar-se mitjançant mitjans electrònics, quan no estigui previst als seus estatuts.

En relació amb el règim d'autorització prèvia d'inversions estrangeres, s'aclareixen els sectors estratègics en els quals es requereix autorització per a dur a terme una inversió determinant que de manera temporal fins al 30 de juny de 2021, s'inclouen en el règim d'autorització prèvia les inversions estrangeres directes realitzades per residents d'altres països de la Unió Europea i de l'Associació Europea de Lliure Comerç en societats cotitzades a Espanya o en societats no cotitzades si la inversió és superior a 500 milions d'euros.
Es destaca que d’acord amb el Reial decret llei, es prorroga fins al 30 d'abril de 2021 la rebaixa al 0% de l'IVA aplicable a la compra de determinats productes sanitaris com màscares, guants, ulleres, capells, bates impermeables, termòmetres, respiradors, i diversos elements de protecció individual per part d'hospitals.
També es rebaixa, fins al 31 de desembre de 2021 l’Iva de les màscares al tipus superreduït (del 21% al 4%) i s’adopten disposicions per a la transposició de la normativa comunitària en matèria energètica.
El Reial decret llei contempla l’aprovació d’un suplement de crèdit de 6.000 milions d’euros per al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb l’objectiu d’equilibrar els comptes de la Seguretat Social arran de l’impacte de la pandèmia que s’utilitzaran per atendre, entre altres mesures, els ERTOs o la prestació per cessament d’activitat pels autònoms. S’hi inclou a més a més, un crèdit extraordinari per un import de 2.300 milions per finançar el pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

S’amplia la deducció per inversions en produccions estrangeres de llarg metratge cinematogràfiques o d’obres audiovisuals per incorporar la fase de producció a l’aplicació d’aquest incentiu en les produccions d’animacions, així com es modifiquen una sèrie d’incentius fiscals al sector de l’automòbil, es modifica la deducció per innovació i s’introdueixen diferències, segons la dimensió de l’empresa, de forma que per a les PIME la deducció passa a ser del 50% i per a les no PIME del 15%.

MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT DE L'IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS I L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES

S’ha publicat el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques (DOGC núm. 8264, de 5.11.2020).

Aquest Decret llei estableix noves mesures en l'àmbit tributari, una de les quals afecta l'impost sobre les estades en establiments turístics.
Cal assenyalar que el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària, va ajornar fins a l'1 de gener del 2021 l'entrada en vigor de l'increment de les tarifes de l'impost i de l'aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, aprovats per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal•lacions que incideixen en el medi ambient, que havien d'entrar en vigor inicialment l'1 de juliol del 2020.

Atès que, dia d'avui, la situació sanitària fa difícil de preveure que l’1 de gener del 2021 els establiments turístics funcionin amb normalitat, s'estima necessari posposar una vegada més l'entrada en vigor de les tarifes i del recàrrec aprovats per la Llei de mesures esmentada i que estaven previstes per a una “normalitat” en l'activitat turística.
Per tant, el nou Decret llei 36/2020, a l’article 1, estableix que la modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics prevista a l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal•lacions que incideixen en el medi ambient, tingui efectes a partir de l'1 de juny del 2021.

Així mateix, modifica l'apartat 2 de l'article 50 bis de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que passa a tenir la redacció següent:

“2. El recàrrec a què fa referència l'article 34 bis que l'Ajuntament de Barcelona aprovi abans de l'1 de juny del 2021, si escau, tindrà efectes a partir d'aquesta data.”
Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques, el nou Decret llei, a l’article 2, estableix una deducció per obligació de presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques per raó de tenir més d'un pagador.
En aquest sentit, amb efectes de l'1 de gener del 2020, els contribuents que, com a conseqüència de tenir més d'un pagador de rendiments del treball, resultin obligats a presentar la declaració de l'impost, d'acord amb el que disposa l'article 96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l'import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva.

Aquesta deducció no és aplicable als contribuents que s'hagin acollit o es puguin acollir al procediment especial de retencions regulat en l'article 89 A) del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.

EL TS ESTABLEIX DOCTRINA SOBRE ELS REQUISITS PERQUÈ L'AEAT SOL•LICITI L'ENTRADA AL DOMICILI SOCIAL I QUE EL ÒRGAN JUDICIAL L'AUTORITZI

En la Sentència de Tribunal Suprem nº1231 / 2020 d’1 d'octubre de l'any 2020 es detallen els requisits per poder entrar al domicili social, que gaudeix de protecció constitucional.

Recull els criteris d'una sentència anterior i estableix la següent doctrina:

1. L'autorització d'entrada ha d'estar connectada amb l'existència d'un procediment inspector ja obert, l'inici del qual hagi estat notificat en anterioritat

2. Per no anunciar el registre, caldrà justificar la seva necessitat en el cas concret

3. No serà vàlida l'autorització d'entrada amb fins prospectius, estadístics o indefinits, ja que s'ha de concretar la informació que es pretén obtenir

4. És necessari que l'acte judicial motivi i justifiqui la necessitat d'adequació d'entrada al domicili i la proporcionalitat de la mesura

5. No podran servir de base les dades o informacions generals o indefinides procedents d'estadístiques per justificar l'entrada
En conclusió, haurà d'examinar-detingudament si l'acte judicial que autoritza l'entrada al domicili social compleix amb la totalitat dels requisits exigits, començant per la notificació de l'inici de les actuacions de comprovació a l’obligat tributari.