Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 56 | DESEMBRE 2020
56
NEWSLETTER

DESEMBRE 2020

FELIU CONSULTORS US DESITJA UN BON ANY 2021

MESURES URGENTS PER ESTIMULAR LA PROMOCIÓ D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL I NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER

El Decret llei s’estructura en quatre articles, una disposició derogatòria i una disposició final.
El Decret llei impulsa l’habitatge de lloguer a Catalunya, regula jurídicament una nova tipologia habitacional i actualitza els preus dels mòduls de l’habitatge de protecció oficial per estimular-ne la construcció.

Pel que fa a la nova tipologia habitacional, el Decret llei regula els allotjaments amb espais comuns complementaris. Aquests es caracteritzen perquè, malgrat tenir una superfície de l’espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatge, la suma de l’espai privat i la part proporcional que li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser inferior a la superfície mínima establerta a la normativa d’habitabilitat.
Els espais comuns complementaris queden definits com els espais d’ús compartit d’un edifici, diferents dels elements comuns obligatoris per la normativa que complementen l’ús i gaudi dels espais privats.

Així mateix, en aquesta nova tipologia d’habitatges es prohibeix la divisió en propietat horitzontal.
El Decret llei estableix les condicions mínimes d’habitabilitat dels espais comuns complementaris dels habitatges i de la part privativa d’aquests allotjaments fins que s’adapti a la nova normativa el Decret que les regulava fins ara. En relació amb les superfícies mínimes dels allotjaments, manté les establertes reglamentàriament, si bé, mitjançant les noves previsions, part de la superfície es pot destinar a espais comuns complementaris.
Les condicions que han de complir els espais privats d’aquests habitatges amb espais comuns són:
• L’espai privatiu ha de tenir una superfície útil interior mínima de 24 m2 i els espais comuns complementaris una superfície útil mínima de 6 m2 per allotjament. La suma d’ambdues superfícies útils no pot ser inferior a 36 m2.
• En el cas d’allotjaments dotacionals mitjançant un habitatge complet, la superfície útil interior no pot ser inferior a 30 m2.
• Quan l’estança privativa sigui un únic espai, aquest ha de permetre la compartimentació d’una habitació de 6 m².
Pel que fa als espais comuns complementaris, han de complir els requisits següents:
• Han de tenir una superfície superior a 6 m2 útils i s’hi ha de poder inscriure un cercle de 2,45 m de diàmetre.

• Han de garantir ventilació i il•luminació natural.

• La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar, menjador, cuina no pot ser inferior a 4 m2 per persona, amb un mínim de 20 m² per habitatge.

Es modifica la Llei d’urbanisme per facilitar les condicions urbanístiques per a la seva implantació, equiparant-los als habitatges de protecció pública i aquest nou tipus d’habitatge pot construir-se en sòl destinat pel planejament urbanístic a usos d’habitatge.
D’altra banda, el text també actualitza els preus de venda i les rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial no regits pel sistema de determinació de preus i rendes establerts pel Decret llei 17/2019, per garantir-ne la viabilitat i facilitar-ne la construcció.

Així, es regulen els preus de venda i les rendes màximes que regiran per als habitatges amb protecció oficial de règim general i especial que es qualifiquin a partir de l’entrada en vigor del Decret llei i que estiguin subjectes al sistema de determinació de preus de venda i de rendes màximes establert pel règim anterior.

El Decret llei incorpora un quadre amb els preus i rendes dels habitatges i els seus annexos, distingint els imports entre règim general i especial en les quatre zones que determina el Pla per al dret a l’habitatge.

Els preus i les rendes s’actualitzaran automàticament l’1 de gener de cada any, començant l’1 de gener de 2022, menys les rendes concertades d’acord amb la variació percentual experimentada per l’índex de preus al consum en la data de l’actualització. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de publicar anualment les rendes i els preus màxims actualitzats.
El Decret estableix que el lloguer dels habitatges protegits ja construïts es mantindrà en el preu inicial i únicament es podrà incrementar d’acord amb les actualitzacions de l’IPC.

L’entrada en vigor del Decret llei: 12/12/2020.

NOVES MESURES URGENTS DE SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC, L'HOSTALERIA I EL COMERÇ I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Aquest dimecres 23 de desembre ha sigut publicat al BOE el Real Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre que fixa regulacions en matèria de:

- Arrendaments de locals de negoci

o Les mesures es diferencien en:

 Si es tracta de grans tenidors (persona física o jurídica amb més de 10 immobles urbans o més de 1.500m2 construïts). Si l’arrendatari ho sol•licita l’arrendador de forma expressa ha d’optar per:

• Reducció del 50% la renda pel temps que duri l’estat d’alarma amb un màxim de 4 mesos

• Moratòria del pagament de la renda pel temps que duri l’estat d’alarma amb un màxim de 4 mesos a retornar-se en les rendes dels 2 anys següents

 Si es tracta de la resta de tenidors, s’impulsen els pactes voluntaris de reducció o moratòria. Es fixa que podrà disposar-se de la fiança per fer front als pagaments ajornats o reduïts.

o Els arrendataris que poden sol•licitar aquestes mesures són autònoms i PiMES

- Mesures en matèria de cotització per ERTE’s prorrogats fins al 31/01/2021 per determinades activitats de turisme, hostaleria i comerç

o Les empreses que estiguin d’ERTE i formin part d’uns IAE’s determinats (art 7 RDL) quedaran exonerades de l’aportació empresarial a la SS sempre que es compleixin uns requisits. L’exoneració va del 75% al 85% sobre l’aportació empresarial

- S’estableix la possibilitat d’ajornar deutes tributaris de declaracions i autoliquidacions que el termini de presentació finalitzi a l’abril del 2021 (1T 2021)
o Permeten ajornar IVA, retencions, pagaments fraccionats, etc.
o 6 mesos sense interessos
o Ull – límit de garantia de 30.000 euros

- Pel que fa les mesures en l’IRPF

o S’estableixen mesures per el còmput d’estimació objectiva

o Es fixa la DA 49º en la que s’admet que la rebaixa pactada amb l’arrendatari de forma voluntària pugui computar-se com una despesa deduïble per als mesos de gener, febrer i març 2021 que serà aplicable en la renda del 2021 (no serà d’aplicació per als grans tenidors)

o Es redueix de 6 a 3 mesos les quantitats degudes i considerades com a saldos de dubtós cobrament cobro

o Es flexibilitzen els requisits del xec restaurant admetent que el servei d’hostaleria es presti fora d’un local (take away o entregues)

- Pel que fa a les mesures en l’ IS

o Es redueix de 6 a 3 mesos el termini que ha de transcórrer perquè un crèdit pugui ser considerat com a insolvència de deutors i per tant deduïble.

LABORAL: FESTES GENERALS I LOCALS

El año 2021 incluirá 12 fiestas en el ámbito catalán, las cuales los ayuntamientos podrán añadir dos fiestas locales.

Fiestas laborales en Cataluña durante el año 2021 las siguientes:

• 1 de enero (Fin de año)
• 6 de enero (Reyes)
• 2 de abril (Viernes Santo)
• 5 de abril (Lunes de Pascua Florida)
• 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
• 24 de junio (San Juan)
• 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña)
• 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
• 1 de noviembre (Todos Sants)
• 6 de diciembre (Día de la Constitución)
• 8 de diciembre (La Inmaculada)
• 25 de diciembre (Navidad)

En el territorio de Aran, de acuerdo con el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, que modifican el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, la fiesta del día 5 de abril (Lunes de Pascua Florida) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Aran).
Para saber más información sobre fiestas locales de las poblaciones de Cataluña, podéis hacer click en el link siguiente:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887990&language=ca_ES

POT EXISTIR RESPONSABILITAT CIVIL OBJECTIVA O PER RISC DAVANT DE L’ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS, REUNIONS ON ES PRODUEIXEN CONTAGIS PER LA COVID

Arran d'un debat entre lletrats i altres professionals de la matèria, s'ha arribat a la conclusió que pot existir responsabilitat civil pel risc de la COVID-19 i defectuós control de la seva evitació o subjectiva per culpa de l'organitzador d’esdeveniments.

Entrant en més detalls, partint que la celebració o esdeveniment és de les permeses, el seu organitzador i el propietari o titular del lloc on tingui lloc aquest esdeveniment, seran responsables que el mateix se celebri amb ple compliment dels requisits d'aforament, distància, ús obligatori de màscares i altres mesures de seguretat, corrent pel seu compte les conseqüències negatives per a la salut dels assistents que siguin degudes a la falta d'adopció de les mesures.

No obstant això, en el cas de ser un empresari l'organitzador o prestador del servei, l'assegurança d'explotació de l'activitat haurà de fer-se càrrec de les possibles indemnitzacions al fet que pertoqués, però, és clar, caldrà estar al contingut de la pòlissa per a veure si està afectada per alguna exclusió de sinistres que siguin conseqüència d'esdeveniments extraordinaris o de força major.

Per a acabar, en el cas que existís responsabilitat subjectiva o per culpa, es podrien plantejar dos supòsits: d'una banda, si és possible exigir responsabilitat per culpa imputable a un organitzador d'un acte públic en el qual s'infringeixen les normes preventives, facilita el contagi dels assistents a aquest, llavors seria possible exigir responsabilitat si es demostrés la directa i necessària relació de causalitat entre la infracció de la normativa preventiva sanitària i els danys corporals dels assistents a l'acte. D’altra banda, la possible neutralització de la responsabilitat de l'organitzador de l'acte perquè sent coneixedores i públiques les mesures que han d'adoptar-se en els llocs d'assistència de públic, els assistents van assumir i van consentir el risc del contagi.