Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 57 | GENER 2021
57
NEWSLETTER

GENER 2021

NOTA INFORMATIVA | REIAL DECRET-LLEI DEL TELETREBALL

D'acord amb el Reial Decret-llei del Teletreball, en vigor des del passat 13 d'octubre de 2020, qualsevol nou contracte que se celebri en la modalitat de teletreball o treball a distància a part de les obligacions que comporta per l'empresa, implica que aquests s'hagin de registrar telemàticament davant del SEPE.

Les empreses a més, estan obligades a modificar i registrar els contractes existents i actualitzar-ne els acords per tal d'adaptar-se a la nova regulació per a treballadors que hagin acordat amb l'empresa passar a aquesta modalitat de treball.

D'altra banda, per aquells treballadors que estan exercint aquesta modalitat de treball a causa de la pandèmia i no de forma definitiva, és recomanable supervisar les condicions i especificacions per tal de complir la legalitat vigent, entre altres qüestions, en temes com la prevenció de riscos.

Com sempre, restem a la seva disposició per redactar, revisar o supervisar els contractes i acords oportuns per a tot el personal que estigui en aquesta modalitat o que tingueu previst que passi a estar-hi, independentment de la pandèmia.
Si us plau, posi's en contacte per telèfon al 93.875.35.20, o el nostre correu electrònic:
comunicacio@feliuconsultors.com

ACTUAL REGULACIÓ SOBRE LES DONACIONS DE PARTICIPACIONS EN L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS A CATALUNYA

Actualment a Catalunya, en el pla tributari de les donacions en vida de participacions en entitats, existeixen dues importants reduccions pel que fa a l'Impost de Successions i donacions que a continuació descriurem.

En primer lloc, pel que fa a donacions de participacions a favor del cònjuge, dels descendents, ascendents o col·laterals fins al tercer grau del donant (nebots i tiets), tant consanguinis com afins, es poden aplicar una reducció del valor que tributarà a efectes tributaris de les participacions en entitats, cotitzades o no, per raó de la proporció existent entre els actius necessaris per a l'activitat empresarial, restant l'import dels deutes derivats de la mateixa i el valor del patrimoni net de cada entitat.
Per aplicar aquesta reducció és necessari complir simultàniament una sèrie de requisits que a continuació enumerem:

- Que el donant tingui 65 anys o es trobi en situació d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

- Que l'entitat no tingui com a activitat principal la gestió de patrimoni immobiliari o mobiliari.

- Que el donant posseeixi un mínim de participació en el capital social, això és, un mínim del 5% individualment, o un 20% computant conjuntament amb el cònjuge, els descendents, als ascendents i els col·laterals fins al 3r grau que abans hem referit, siguin parents consanguinis o afins.

- Que el donant hagi exercit funcions efectives d'administració i d'aquestes n'hagi obtingut el 50% de la totalitat dels rendiments per activitats econòmiques i del treball personal segons la Llei.
- Que amb data de la donació, el donant deixi d'exercir funcions de direcció a l'entitat, però podent pertànyer al consell d'administració sempre que no realitzi dites funcions.

Un cop aplicada la reducció, és requisit que es mantinguin en el patrimoni durant 5 anys els elements donats i que el donant segueixi complint els requisits durant el període, si no s'haurà d'abonar a l'Agència Tributària l'import que fiscalment s'ha estalviat.

En segon lloc, es podran aplicar també la reducció del 95% del valor que hem referit anteriorment les persones que no tinguin els vincles familiars del cas anterior amb el donant, les persones que hi tinguin un vincle laboral o professional. En aquest cas, s'hauran de complir tots els requisits enumerats anteriorment i els següents:

- Que la persona que rep les participacions tingui una vinculació laboral amb l'entitat de la qual rep les accions d'una antiguitat mínima de 10 anys i hagi efectuat funcions de direcció en aquesta, com a mínim, els 5 anys anteriors a la donació.

- Que el capital que tingui en la societat el receptor de la donació un cop es faci sigui major al 50% del total.

Finalment, hem d'advertir que aquestes reduccions mai seran d'aplicació a participacions en Institucions d'Inversió Colectiva (IIC)

AJORNAMENT EN LA PRESENTACIÓ DE LES TAXES ‘GOOGLE’ I ‘TOBIN’

Ajornament "In extremis" de l'obligació de liquidació de les taxes Google i Tobin, per falta del desenvolupament reglamentari, de les ordres ministerials amb l'aprovació del model i de les plataformes informàtiques precises per a la seva presentació.

Aquest ajornament no retarda les entrades en vigor de les normes que regulen les dues taxes, tan sols retarden el moment de liquidació d'aquestes, previstes pel 22 de febrer pel que fa a la taxa "Tobin" i pel 30 d'abril per la taxa "Google".
Malgrat les queixes de les empreses per les dificultats que comporta la liquidació d'aquests impostos i el malestar pel retard de la publicació del seu desenvolupament reglamentari que impedeix analitzar i preparar correctament la liquidació de totes dues taxes, Hisenda les manté tot i que es veu obligada a retardar la seva liquidació per la falta de previsió normativa.
En principi es preveu que s'aprovi un període transitori que s'allargui fins a l'estiu, encara que haurem d'estar atents al moment que es publiquen efectivament els reglaments de desenvolupament i les ordres ministerials per estar segurs quan entraren efectivament en vigor aquestes noves taxes.

Us mantindrem informats.

MODIFICACIÓ DE LA "LLEI ANTI-DESNONAMENTS" QUE PROTEGEIX ALS 'OKUPES' FINS AL MAIG, SI ACTUEN SENSE VIOLÈNCIA

S'ha publicat al BOE el Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, que estableix mesures de protecció de consumidors i usuaris en situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

Aquesta norma, que ha entrat en vigor el 21 de gener de 2021, afegeix supòsits de suspensió dels desnonaments durant l'estat d'alarma en cas que es tracti de persones econòmicament vulnerables, originàriament limitat als judicis civils de desnonament.

Ara, en els processos penals en els quals es tracti el llançament de l'habitatge habitual de persones que l'estiguin habitant sense títol, el Jutge tindrà la facultat de suspendre el llançament fins a la finalització de l'estat d'alarma –en teoria, fins el mes de maig–. O dit d'una altra manera, amb aquesta Llei es permet que s'interrompi el llançament de l'okupa quan, com és habitual, s'ha entrat i ocupat l'habitatge trencant i forçant l'entrada d'aquesta.

Abans no s'incloïa aquesta possibilitat de paralitzar el llançament quan l'ocupació tenia lloc en l'àmbit penal, és a dir, no es preveia la suspensió del desnonament en cas de delicte, en general. Ara sí: s'amplien, d'aquesta manera, els casos que permeten no desallotjar l'ocupant.

S'exceptua la suspensió del llançament "Quan l'entrada o permanència en l'immoble s'hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones". Això últim salva de la suspensió del desnonament alguns casos -els més greus- de les anomenades "ocupacions il•legals".

LABORAL | APROVAT EL REIAL DECRET QUE PRORROGA ELS ERTO FINS AL 31 DE MAIG

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que inclou l'acord amb els agents socials per a prorrogar els ERTO des de l'1 de febrer fins al 31 de maig, en condicions similars a les existents fins ara. Es tracta de l'IV Acord Social en Defensa de l'Ocupació que s'aconsegueix des de l'inici de la pandèmia.

El nou Reial decret llei contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID 19.

Quin tipus d'ERTO hi haurà?

A partir de l'1 de febrer, es mantindran tres tipus d'ERTO:

Els destinats a empreses vinculades a cadenes de valor o sectors “ultraprotegits”
Els de companyies que van veure reduïda parcialment la seva activitat a causa de les restriccions ocasionades per la Covid-19.
Els ERTOS de limitació, dirigits a aquelles empreses a les quals se'ls impedeix obrir.


Si estic en un ERTO, com puc prorrogar-lo?

No seran necessàries noves autoritzacions administratives, ja que la pròrroga s'aplicarà de manera automàtica. Les empreses que hagin realitzat un ERTO per impediment o per limitació autoritzat abans o durant d'aquesta norma, no hauran de tramitar un nou expedient davant les autoritats laborals per a accedir a les exoneracions derivades del canvi o enduriment de les restriccions. Tampoc serà necessari una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE. Únicament hauran de remetre una comunicació en aquest sentit a l'autoritat laboral i a la representació de les persones treballadores.Quines exoneracions hi ha a partir d'ara?

Es mantneien les mateixes exoneracions en les cotitzacions socials que hi havia d'octubre a gener:

Sectors “ultraprotegits”: exoneració del 85% per a empreses de menys de 50 treballadors i del 75% per a empreses de més de 50 treballadors.
Empreses amb ERTO per impediment: exoneració del 100% si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen més de 50 empleats.
També s'assenyala que aquestes exoneracions seran decreixents:

Les empreses de menys de 50 treballadors: 100% al febrer, 90% al març, 85% a l'abril i 80% al maig.
Les empreses amb més de 50 treballadors: 90% al febrer, 80% al març, 75% a l'abril i 70% al maig.
Els treballadors afectats per ERTO continuaran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora. També es mantenen els beneficis aplicables als treballadors fixos discontinus i la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contractes a temps parcial.Sectors que s'incorporen a aquestes condicions:

El Govern ha inclòs en la llista d'empreses beneficiàries d'aquestes condicions a:

- Càmpings i aparcaments de caravanes

- Lloguer de mitjans de navegació

- Activitats de manteniment físic

Quines condicions s'imposen a les empreses?

Es manté el compromís de mantenir tota la plantilla durant sis mesos més amb la mateixa redacció actual. Així també, queden prohibits els acomiadaments o interrompre els contractes temporals, el repartiment de dividends i la realització d'hores extra o l'externalització de companyies acollides a un ERTO.