Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 59 | MARÇ 2021
59
NEWSLETTER

MARÇ 2021

NOU IMPOST EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

Propera implantació de l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni que afectarà a tots els propietaris (persones físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.

També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats en data 31.12.2020.

Qui l’ha de pagar?
L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

Qui no l'ha de pagar?
Estan exempts els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc no hauran de pagar.

Posi’s en contacte amb nosaltres per a més informació.

EL REGISTRE SALARIAL O REGISTRE RETRIBUTIU: OBLIGATORI A PARTIR D'ABRIL DE 2021

Així ho estableix del Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones imposa l’obligació del registre salarial, que haurà d’estar implementat des del 14 d’abril de 2021.

QUÈ ÉS EL REGISTRE SALARIAL?

El registre salarial obligatori és un document en el qual es fan constar tota la informació dels salaris dels treballadors d'una empresa, amb la finalitat de garantir la transparència en les retribucions, el principi d'igual retribució per treball d'igual valor i facilitar l’accés a la informació, independentment del nombre de treballadors de l'empresa. Ha estat amb l’aprovació el passat dia 14 d’octubre de 2020 del seu desenvolupament reglamentari, quan s’ha fixat una data límit per a la seva implantació, el dia 14 d’abril de 2021, data en que entrarà en vigor el Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

QUINES EMPRESES ESTAN OBLIGADES A REALITZAR EL REGISTRE SALARIAL?

Totes les empreses estan obligades a comptar amb un registre retributiu, independentment de la mida de les mateixes. És a dir, les empreses petites de menys de 50 treballadors, a diferència del que passa amb el pla d’igualtat, també estan obligades a comptar amb aquest registre.
El registre retributiu haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts segons l’establert a l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

QUINA VALIDESA TÉ EL REGISTRE SALARIAL?

El període temporal de referència serà amb caràcter general l’any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre, de manera que es garanteixi el compliment de la finalitat prevista.

A QUINES SANCIONS M’ENFRONTO SI NO DISPOSO DEL REGISTRE RETRIBUTIU?

L’article 10 del RD 902/2020 estableix que l’absència del registre retributiu podrà donar inici a accions administratives i judicials i/o a l’aplicació de les sancions per discriminació.

Les empreses que falsegin o no realitzin el registre retributiu podrien ser sancionades segons el règim d’infraccions i sancions de la LISOS, en funció de la gravetat dels fets. Per a les infraccions més greus podran imposar-se sancions d’entre 6.251 i 187.515 euros

A Feliu Consultors podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals de l’Àrea de Laboral en l’adaptació de la seva empresa al registre salarial.

LABORAL: LES EMPRESES AMB MÉS DE 100 PERSONES TREBALLADORES TENEN L’OBLIGACIÓ D’IMPLEMENTAR UN PLA D’IGUALTAT

Fins ara, tenir el Pla d’Igualtat implantat i registrat només era obligatori per les empreses de més de 250 treballadors, però a partir del 07 de març del 2021, ho serà també per a les empreses amb una plantilla mitjana igual o superior a 100 treballadors.

Amb data 1 de març de 2019, el Consell de Ministres va aprovar un Real Decret-Llei de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació. Dins d´aquest Real Decret, es planteja la modificació de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, en relació als plans d´igualtat en les empreses. El Real Decret-llei estableix un termini de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d´igualtat, dos anys per les de 100 a 150 i un any per les de 150 a 250.

TERMINI: Marge de temps per elaborar i registrar el pla d’igualtat:

- Fins al 06/03/2020, empreses amb més de 250 persones treballadores.

- Del 07/03/2020 fins al 06/03/2021, empreses d’entre 151 a 250 persones treballadores.

- Del 07/03/2021 fins al 06/03/2022, empreses d’entre 101 a 150 persones treballadores.

- Del 07/03/2022, empreses d’entre 50 a 100 persones treballadores.

Les empreses hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat quan així s’estableixi en el conveni col•lectiu que sigui aplicable, en els termes previstos en aquest, segons el calendari d’aplicació gradual dels articles 45 i 46
De moment, pel que fa a les empreses de menys de 50 treballadors, la implantació d’un Pla d’Igualtat continua essent voluntària, excepte per a aquelles empreses que hi estiguin obligades per conveni col•lectiu.

Des de Feliu Consultors estem a la seva disposició per resoldre la seva consulta. Pot posar-se en contacte a través dels nostres canals habituals al telèfon: 938753520 o bé mitjançant el nostre correu electrònic comunicacio@feliuconsultors.com

MESURES DE SUPORT PER A LA SOLVÈNCIA A PYMES I AUTÒNOMS DAVANT DE LA PANDÈMIA |RD LLEI 5/2021

El passat dia 12/03/2021 va ser aprovat el RD Llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta de la pandèmia de la COVID-19.

Es tracta d'un conjunt de mesures per donar suport a les empreses i professionals afectats per la crisi de la COVID-19 que mobilitzarà en l'àmbit nacional una inversió pública de fins a 11.000 milions d'euros.

A continuació, es detallen les mesures més rellevants, de la citada normativa.
Requisits a tenir en compte:
- Empresaris o professionals adscrits als sectors definits ( CNAE) a l'Annex I del BOE.
- Estar al corrent de pagament amb Administració, Hisenda/Seguretat Social.
- No haver-hi sol•licitat concurs voluntari, no haver sigut declarat insolvent en qualsevol procediment.
Compromís que hauran d'assumir els beneficiaris:
- Mantenir l'activitat fins a 30 de juny de 2022.
- No repartir dividends durant 2021 i 2022.
- No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de 2 anys.

Per a qualsevol dubte o consulta referent a aquest resum informatiu, podeu posar-vos en contacte trucant al 938.75.35.20 o enviant un correu a comunicacio@feliuconsultors.com. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

EL REGISTRE SALARIAL O REGISTRE RETRIBUTIU: OBLIGATORI A PARTIR D'ABRIL DE 2021

Així ho estableix del Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre homes i dones imposa l'obligació del registre salarial, que haurà d'estar implementat des del 14 d'abril de 2021.

Què és el registre salarial?

El registre salarial obligatori és un document en el qual es fan constar tota la informació dels salaris dels treballadors d'una empresa, amb la finalitat de garantir la transparència en les retribucions, el principi d'igual retribució per treball d'igual valor i facilitar l'accés a la informació, independentment del nombre de treballadors de l'empresa. Ha estat amb l'aprovació el passat dia 14 d'octubre de 2020 del seu desenvolupament reglamentari, quan s'ha fixat una data límit per a la seva implantació, el dia 14 d'abril de 2021, data en què entrarà en vigor el Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

Quines empreses estan obligades a realitzar el registre salarial?

Totes les empreses estan obligades a comptar amb un registre retributiu, independentment de la mida d'aquestes. És a dir, les empreses petites de menys de 50 treballadors, a diferència del que passa amb el pla d'igualtat, també estan obligades a comptar amb aquest registre.
El registre retributiu haurà d'incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts segons l'establert a l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors.

Quina validesa té el registre salarial?
El període temporal de referència serà amb caràcter general l'any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d'alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre, de manera que es garanteixi el compliment de la finalitat prevista.

A quines sancions m'enfronto si no disposo del registre retributiu?

L'article 10 del RD 902/2020 estableix que l'absència del registre retributiu podrà donar inici a accions administratives i judicials i/o a l'aplicació de les sancions per discriminació.
Les empreses que falsegin o no realitzin el registre retributiu podrien ser sancionades segons el règim d'infraccions i sancions de la LISOS, en funció de la gravetat dels fets. Per a les infraccions més greus podran imposar-se sancions d'entre 6.251 i 187.515 euros

A Feliu Consultors podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals de l'Àrea de Laboral en l'adaptació de la seva empresa al registre salarial. Posi’s en contacte a través del nostre correu general: comunicacio@feliuconsultors.com o bé, mitjançant el nostre telèfon: 938.75.35.20.

DECLARACIÓ DE LA RENDA I PATRIMONI DE L’EXERCICI 2020

La primera renda en que s’han de declarar els ajuts de la Covid-19.

El període de presentació de la Declaració de Renda i Patrimoni de l'exercici 2020 comença el dia 7 d'abril fins al 25 de juny amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària i s'allarga fins al 30 de juny si el resultat és a retornar o si és a ingressar, però no s'utilitza com a forma de pagament la domiciliació bancària.

Així doncs, a partir del 7 d'abril ja es poden sol•licitar les dades de l'esborrany de la renda i començar a realitzar la presentació de la declaració.

Aquest any han de tenir especial cura totes aquelles persones afectades pels ERTO per tal de confirmar si tenen obligació de fer la declaració de la renda, quan anys anteriors no tenien aquesta obligació, així com de saber beneficiar-se de la nova deducció autonòmica especial prevista per alleugerir part de la càrrega fiscal que pot suposar fer la declaració.

També recordar que els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital tenen obligació de fer la declaració de la renda ells així com tots els membres de la seva unitat de convivència, excepte menors.Ara més que mai, a Feliu Consultors estem al vostre costat per a donar-vos suport en la presentació de les declaracions. Deixa-ho a les nostres mans.

Posi's en contacte a través del correu electrònic: comunicacio@feliuconsultors.com, al telèfon general 93.875.35.20, o bé, al nou servei de WhatsApp mòbil: 686.14.61.97