Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 60 | ABRIL 2021
60
NEWSLETTER

ABRIL 2021

EL REGISTRE SALARIAL O REGISTRE RETRIBUTIU: OBLIGATORI A PARTIR D'ABRIL DE 2021

Així ho estableix del Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre homes i dones imposa l'obligació del registre salarial, que haurà d'estar implementat des del 14 d'abril de 2021.

Què és el registre salarial?

El registre salarial obligatori és un document en el qual es fan constar tota la informació dels salaris dels treballadors d'una empresa, amb la finalitat de garantir la transparència en les retribucions, el principi d'igual retribució per treball d'igual valor i facilitar l'accés a la informació, independentment del nombre de treballadors de l'empresa. Ha estat amb l'aprovació el passat dia 14 d'octubre de 2020 del seu desenvolupament reglamentari, quan s'ha fixat una data límit per a la seva implantació, el dia 14 d'abril de 2021, data en què entrarà en vigor el Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

Quines empreses estan obligades a realitzar el registre salarial?

Totes les empreses estan obligades a comptar amb un registre retributiu, independentment de la mida d'aquestes. És a dir, les empreses petites de menys de 50 treballadors, a diferència del que passa amb el pla d'igualtat, també estan obligades a comptar amb aquest registre.
El registre retributiu haurà d'incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts segons l'establert a l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors.

Quina validesa té el registre salarial?
El període temporal de referència serà amb caràcter general l'any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d'alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre, de manera que es garanteixi el compliment de la finalitat prevista.

A quines sancions m'enfronto si no disposo del registre retributiu?

L'article 10 del RD 902/2020 estableix que l'absència del registre retributiu podrà donar inici a accions administratives i judicials i/o a l'aplicació de les sancions per discriminació.
Les empreses que falsegin o no realitzin el registre retributiu podrien ser sancionades segons el règim d'infraccions i sancions de la LISOS, en funció de la gravetat dels fets. Per a les infraccions més greus podran imposar-se sancions d'entre 6.251 i 187.515 euros

A Feliu Consultors podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals de l'Àrea de Laboral en l'adaptació de la seva empresa al registre salarial. Posi’s en contacte a través del nostre correu general: comunicacio@feliuconsultors.com o bé, mitjançant el nostre telèfon: 938.75.35.20.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN HERÈNCIES I TESTAMENTS

Les herències i els testaments requereixen solucions adequades, tant pels testadors com pels hereus.

És important rebre un bon assessorament a l’hora de fer un testament, a fi de planificar de forma adequada la successió quan el causant falti i d’aquesta manera evitem problemes als hereus i costos afegits.

A més, a l’hora d’acceptar una herència, la nostra atenció especialitzada té en compte totes les implicacions jurídiques, de manera que minimitzem els costos fiscals de l’acceptació i permetem als hereus ordenar-la de la forma que els convingui més.

A Feliu Consultors els podem assessorar en:

- Gestió integral de l'herència

- Testaments, Pactes Successoris i Poders Preventius

- Acceptació o Renúncia de l'herència, Negociació entre hereus, Reclamació de Llegítima.

- Partició judicial de l'herència i Drets de la Parella

- Impost de Successions i Donacions

- Empreses Familiars i Grans Patrimonis

Som conscients de la delicadesa d'aquest tipus d'assumptes personals, de manera que els nostres serveis d'assessorament i suport són totalment personalitzats. Poden comptar amb nosaltres.
Necessites assessorament? Et donem suport de principi a fi.

Posi's en contacte per telèfon al 938.75.35.20 i/o el nostre correu electrònic: comunicacio@feliuconsultors.com

LA MORT NO ESVAEIX LES OBLIGACIONS FISCALS DEL DIFUNT: TASQUES DELS HEREUS EN L’IRPF

Els hereus de les persones difuntes durant l’any 2020 mantenen les obligacions fiscals d’aquests en el cas que estiguin obligats a presentar la declaració de la renda de les persones físiques en l’any 2020.

Els rendiments que caldrà incloure en la declaració del difunt seran aquells que s’hagin meritat fins la data de la seva defunció, tenint en compte els especificitats en el còmput del total dels rendiments, les bonificacions i deduccions.

Caldrà estar alerta i analitzar les accions a realitzar segons si la declaració del difunt té un resultat positiu, a ingressar, o negatiu, a favor dels hereus, ja que és probable que en el primer cas, el compte bancari del difunt es trobi bloquejat o fins i tot extingit, pel que caldrà optar per altres mètodes que garanteixin l’efectiu cobrament del deute tributari per part de l’administració, per tal d’evitar recàrrecs o sancions. En el segon cas, caldrà complimentar un model específic aportant documentació addicional perquè la devolució pugui realitzar-se a un compte titularitat dels hereus.

A tenir en compte: Pel que respecta l’Impost sobre el Patrimoni que grava els béns titularitat del contribuent en data 31 de desembre de cada any fiscal, el difunt no tindrà obligació de presentar-lo perquè ja no serà titular dels béns a aquella data, però caldrà estar alerta a l’afectació que aquest impost pugui tenir en les declaracions particulars dels hereus, tenint en compte el moment d’acceptació de l’herència.

A Feliu Consultors podem donar-li suport en la declaració del difunt i en les dels hereus.

EVITA QUE T'ESTAFIN DURANT LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Estimats/des clients/es,

Us volem advertir de diversos intents de frau via internet que suplanten a l'administració tributària, que poden ser usuals durant la campanya de renda i patrimoni.

Aquest tipus d'enganys i estafes es duen a terme a través de pàgines web falses i phishing, una tècnica amb la qual els "ciberdelinqüents" manipulen a les seves víctimes amb la finalitat que revelen informació personal i confidencial.

L'objectiu dels delinqüents és robar a la víctima dades personals o bancàries, ja sigui remetent-la a una pàgina web falsa de l'Agència Tributària o fent-li descarregar un virus.

Seguidament t'expliquem com evitar-les i identificar-les:

- Les principals estafes de la declaració de la renda i patrimoni arriben per e-mail i/o SMS.

- No obrir missatges d'usuaris desconeguts i aconsellem eliminar-los directament.

- Evita obrir enllaços o descàrregues de fitxers.

- Hisenda no fa devolucions a targetes de crèdit ni dèbit, ni tampoc cobra per cap dels serveis que presta, mai enviïs aquestes dades, sigui pel correu o per missatge de text.

- Fixa't en l'URL del navegador i utilitza només els llocs webs oficials.

- L'Agència Tributària mai sol•licita per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, números de compte ni números de targeta dels contribuents ni adjunta annexos amb informació de factures o altres tipus de dades.

Per evitar aquest tipus d'estafes és recomanable que ho deixis en mans de professionals. A Feliu Consultors ens encarreguem personalment de tots els tràmits amb l'objectiu d'aconseguir la seva tranquil•litat i la dels teus.

A Feliu Consultors estem al vostre costat per a donar-vos suport en la presentació de les declaracions.

Deixa-ho a les nostres mans.

Posi's en contacte a través del correu electrònic: comunicacio@feliuconsultors.com, al telèfon general 93.875.35.20, o bé, al nou servei de WhatsApp mòbil: 686.14.61.97

ENCARA NO HAS FET LA DECLARACIÓ DE LA RENDA I PATRIMONI

La primera renda en que s’han de declarar els ajuts de la Covid-19.

El període de presentació de la Declaració de Renda i Patrimoni de l'exercici 2020 comença el dia 7 d'abril fins al 25 de juny amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària i s'allarga fins al 30 de juny si el resultat és a retornar o si és a ingressar, però no s'utilitza com a forma de pagament la domiciliació bancària.

Així doncs, a partir del 7 d'abril ja es poden sol•licitar les dades de l'esborrany de la renda i començar a realitzar la presentació de la declaració.

Aquest any han de tenir especial cura totes aquelles persones afectades pels ERTO per tal de confirmar si tenen obligació de fer la declaració de la renda, quan anys anteriors no tenien aquesta obligació, així com de saber beneficiar-se de la nova deducció autonòmica especial prevista per alleugerir part de la càrrega fiscal que pot suposar fer la declaració.

També recordar que els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital tenen obligació de fer la declaració de la renda ells així com tots els membres de la seva unitat de convivència, excepte menors.

Ara més que mai, a Feliu Consultors estem al vostre costat per a donar-vos suport en la presentació de les declaracions. Deixa-ho a les nostres mans.

Posi's en contacte a través del correu electrònic: comunicacio@feliuconsultors.com, al telèfon general 93.875.35.20, o bé, al nou servei de WhatsApp mòbil: 686.14.61.97