Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 67 | DESEMBRE 2021
67
NEWSLETTER

DESEMBRE 2021

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA REACT-UE

La Unió Europea a donat llum verda a la reprogramació dels Fons FEDER-REACT-UE, del fons europeu, Next Generation UE.

El Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, aprova les mesures urgents per a la implantació i la gestió dels fons procedents del Mecanisme de recuperació i resiliència i dels fons REACT-UE pensat per fomentar la reparació de la crisi provocada per la Covid-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resilient en l’economia.

Quin és l’objectiu d’aquesta ajuda?
L’esmentada ajuda està pensada per fomentar la creació de llocs de treball.
Té com a principal objectiu oferir a les persones joves una experiència d’emprenedoria per facilitar la seva ocupació coma treballador/a autònom i per garantir uns ingressos mínims a l’inici de la seva activitat laboral i professional.

Quin es pot beneficiar de la subvenció?
Els joves emprenedors que vulguin aprofitar aquesta nova oportunitat per accedir al mercat laboral, caldran que compleixin els següents requisits:
- Estar inscrit com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, o bé, donar-se d’alta al Registre del Programa de garantia juvenil en situació d’Inscrit Beneficiari que s’hagin donat d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 d’octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de la sol•licitud
- Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici de l’activitat com a treballador o treballadora autònom/a
- Disposar de domicili fiscal i centre de treball a Catalunya

Quina es la quantia màxima de la subvenció?
La quantia màxima de la subvenció es fixa a través dels mesos d’alta al RETA, tenint en compte que, es necessari, un mínim de 8 mesos per obtenir algun tipus de subvenció.
La quantia màxima és de 13.510€ per aquells que hagin estat donats d’alta 12 mesos. A partir d’aquest import, la quantia disminueix en referència als mesos d’alta del RETA.
Per altra banda, la quantia mínima està fixada en 9.007€ per aquells que només portin 8 mesos donats d’alta al RETA.

Quin es el termini per la presentació de la sol•licitud?
Ja es pot presentar la sol•licitud de la present ajuda d’autoocupació, des del 10 de desembre de 2021 fins el 10 de gener de 2022.

Si ets un jove emprenedor i vols començar a iniciar la teva activitat laboral pel teu compte, a Feliu Consultors podem ajudar-te amb tots els tràmits!

Vols més informació? Informa’t aquí! Només cal que ens facis un truc al 93 875 35 20 o bé, ens enviïs un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com i els nostres gestors i assessors en la matèria es posaran en contacte amb tu el més aviat possible.

AJUTS A L’AUTOCONSUM I EMMAGATZEMATGE D’ENERGIES RENOVABLES

El 14 de desembre s’ha publicat la convocatòria de les ajudes a l’autoconsum i emmagatzematge d’energies renovables. El termini per presentar les sol•licituds comença el 15 de desembre fins a esgotar el pressupost o bé amb data màxima el 31 de desembre de 2023. El règim de concessió es un règim reglat, per ordre d’inscripció de la sol•licitud.

6 programes d’incentius subvencionables:

- Programa d’incentius 1: realització d’instal•lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge
- Programa d’incentius 2: realització d’instal•lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge
- Programa d’incentius 3: incorporació d’emmagatzematge en instal•lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius
- Programa d’incentius 4: realització d’instal•lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge
- Programa d’incentius 5: incorporació d’emmagatzematge en instal•lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector
- Programa d’incentius 6: realització d’instal•lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial

Beneficiaris:

- Persones jurídiques amb activitat econòmica
- Persones jurídiques sense activitat econòmica per la que ofereixen bens i/o serveis en el mercat
- Persones físiques amb activitat econòmica (autònoms)
- Persones físiques sense activitat econòmica per a que ofereixen bens i/o serveis en el mercat
- Comunitat de propietaris
- Administracions públiques

Despeses subvencionables:

- Inversió en instal•lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables o sistemes d’emmagatzematge
- Costos de les obres i/o instal•lacions relacionades

Si tens un projecte d’inversió en energies renovables que pugui ser susceptible d’obtenir aquestes ajudes, et podem assessorar i ajudar-te a formalitzar la teva sol•licitud.

DECLARACIONS INFORMATIVES PER LA TINENÇA DE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER I OPERACIONS INTERNACIONALS

Existeix l'obligació d'informació anual davant de diferents administracions de la tinença de béns i drets situats a l'estranger.

Les obligacions, per ordre de venciment, es concreten en les declaracions informatives següents:

FORMULARI ETE
o S’informen les transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers amb l'exterior atenent a certs límits.
o Davant el Banc d'Espanya.
o Termini: finalitza el 20-01-2022.

Cal recordar que per a la presentació del 'Model ETE és imprescindible disposar de signatura electrònica, mitjançant certificat electrònic o mitjançant el DNI electrònic.

FORMULARI D-6
o Declaració de titulars d'inversió espanyola a l'exterior en valors negociables.
o Davant el Ministeri d'Economia.
o Termini: finalitza el 31.01.2022.

MODEL 720
o Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger.
o Davant l'AEAT.
o Termini: finalitza el 31-03-2022.

Per estudiar l'obligació que eventualment poden tenir en relació a la presentació d'aquests models, caldrà que es requereixi als bancs estrangers dipositaris dels actius la informació següent:

1. Extracte dels moviments registrats pels comptes corrents, d'estalvi, a termini o similars, des 01-01-2021 fins 31-12-2021.
2. Posició patrimonial de la cartera de comptes i valors a 31-12-2021.
3. Relació de moviments de compra i venda d'actius financers produïts des 01-01-2021 fins 31-12-2021.
4. Qualsevol formulari, informe, reporting o equivalent que produeixi l'entitat a l'efecte de preparar les esmentades declaracions.

A Feliu Consultors podem ajudar-los amb el compliment d'aquestes obligacions. Caldrà que ens contactin a l'email cgomez@feliu.biz o truquin directament a el telèfon 93 875 35 20.

TRIBUTACIÓ EN L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS GRUPS A PARTIR DEL 2022

Segons la nova regulació de Tributació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques dels grups a partir de 2022, comporta que les societats que formin part d'un grup, hagin de computar com a xifra de negoci la totalitat del grup, amb independència que existeixi obligació de presentar els comptes anuals consolidats.

Que entitats han de fer front a l'Impost sobre Activitats Econòmiques de Grups a partir de 2022?

Totes aquelles entitats, la xifra de negoci de les quals és inferior a un milió d'euros, es troben exemptes de tributació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Aquesta regla general, en el cas de societats que formin part d'un grup mercantil, es venia aplicant també en el cas que el grup no hagués de presentar cunetes anuals consolidades.
Anteriorment, es prenia com a dret a l'exempció del pagament de l'impost, únicament la xifra de negocis de cadascuna de les societats, individualment.

Que llei regula el present Imposat?

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ha modificat l'article 82.1.c) de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, matisant que l'import net de la xifra de negocis ha d'anar referit als grups de societats “amb independència de l'obligació de consolidació comptable”.

És a dir, encara que el grup no dugui a terme comptes anuals consolidats, conforme a aquesta nova regulació, per a determinar l'exempció de l'impost, el volum de la xifra de negoci a considerar, serà el referit al conjunt d'entitats pertanyents al grup mercantil, de manera que han de tributar totes les entitats si el conjunt de la xifra de negocis és igual o superior a un milió d'euros.

En què període s'ha de presentar aquest Impost d'activitats Econòmiques?

L'import net de la xifra de negocis a computar ha de ser el del període impositiu el termini de presentació del qual de l'Impost de societats hagués finalitzat l'any anterior al de la meritació -1 de gener- de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. Així, per a l'IAE de 2022 haurà de tenir-se en compte la declaració de l'Impost de societats presentada durant l'exercici 2021, que per a entitats amb exercici coincident amb l'any natural serà la corresponent a 2020.

Atès que les altes en l'IAE per deixar de gaudir d'exempció han de presentar-se durant desembre i les variacions durant gener, recomanem revisar la situació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de totes les entitats, però especialment la dels grups de societats amb motiu de la modificació explicada i que comportarà l'obligació de tributar per a societats integrades en grups que, fins a 2021 es trobaven exemptes.

Vols saber si la teva empresa precisa de gestionar l'Impost sobre Activitats Econòmiques? Des de Feliu Consultors podem ajudar-te!

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte 93 875 35 20, o bé, enviant-nos un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com i els nostres agents especialitzats en l'àrea fiscal estaran encantats d'ajudar-te.

TOTA EMPRESA TÉ L'OBLIGACIÓ DE DISPOSAR D'UN CANAL DE DENÚNCIES I UN PROTOCOL D'ASSETJAMENT

El pròxim 17 de desembre finalitza el termini perquè els països de la UE adaptin a la normativa interna la Directiva de la UE/1937/2019 que obliga les empreses a tenir un protocol per a la denúncia de pràctiques irregulars.

Quan finalitza el termini per a disposar d'un canal de denúncies i un protocol d'assetjament implantat en l'empresa?

El 17 de desembre finalitza el termini perquè Espanya adapti la Directiva de la Unió Europea que obliga a les empreses de més de 49 empleats a tenir un protocol de denúncies de pràctiques irregulars. No obstant això, per a empreses entre 50 i 249 treballadors, el termini d'implantació s'amplia fins al 17 de desembre de 2023.

Que hauran de permetre aquests procediments?

Aquests procediments hauran de permetre la denúncia d'irregularitats d'una manera més senzilla, reglamentada i directa per part de les persones treballadores d'una empresa sense poder ser sancionats per realitzar-la.

Qualsevol sanció als qui exercitin aquest dret constitueix una represàlia i una vulneració de drets fonamentals i, per tant, l'empresa no pot exigir als seus empleats silenciar pràctiques contràries, qualsevol que sigui la seva naturalesa, a l'ordenament jurídic.

Els procediments de denúncia hauran d'incloure:
• Els llits per a realitzar i rebre denúncies.
• Una informació clara i fàcilment accessible sobre els procediments.
• La garantia de confidencialitat de la identitat de l'informant i l'impediment a l'accés al personal no autoritzat.
• La designació de la persona o del servei competent per a tramitar les denúncies.
• Un termini raonable (no superior a 3 mesos després de la denúncia) per a la tramitació i comunicació al denunciant dels processos i progressos realitzats.

Cal recordar que els protocols en matèria d'assetjament moral, sexual i per raó de sexe ja han de regular la presentació i tramitació de denúncies en aquestes matèries.

Que dicta la Llei orgànica d'aquesta obligació?

En aquest sentit, la Llei orgànica 3/2007 recull en el seu article 48 les mesures específiques per a prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en el treball:

1. Les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar llit a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte d'aquest.

Amb aquesta finalitat es podran establir mesures que hauran de negociar-se amb els representants dels treballadors, com ara l'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions de formació.

2. Els representants dels treballadors hauran de contribuir a prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en el treball mitjançant la sensibilització dels treballadors i treballadores enfront del mateix i la informació a la direcció de l'empresa de les conductes o comportaments que tinguessin coneixement i que poguessin propiciar-ho.

Recordem que, a partir del 7 de març de 2022, les empreses de 50 o més persones treballadores hauran de disposar d'un pla d'igualtat però, cal advertir que, aquelles que no aconsegueixin aquests volums de plantilla, no queden eximides d'adoptar mesures per a garantir la igualtat efectiva entre homes i dones en el treball.
Per consegüent, la llei també obliga a les empreses, independentment del volum de plantilla, a arbitrar procediments específics per a la prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, així com per a donar llit a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte d'aquesta mena d'assetjament.
Per a complir amb aquesta obligació s'ha d'elaborar un protocol d'assetjament que defineixi amb qui han de contactar les víctimes per a activar el protocol, qui pot ser l'instructor, quins passos s'han de realitzar, etc.

Una vegada elaborat el protocol i, en cas que una persona treballadora comuniqui que és víctima d'assetjament, aquest s'haurà d'activar immediatament i es procedirà a designar a un instructor encarregat de les pertinents actuacions a realitzar. Si la recerca conclou que hi ha hagut assetjament, s'haurà d'obrir un expedient sancionador a l'assetjador amb la conseqüent graduació i proporcionalitat de la falta comesa. En cas contrari, s'haurà d'arxivar l'expedient juntament amb la documentació recopilada.

Finalment, és necessari recordar que la falta d'elaboració del protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe constitueix una infracció administrativa greu, sancionable amb multa d'entre 751 i 7.500 euros.

Des del nostre Departament Laboral, podem ajudar-te. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte 93 875 35 20, o bé, enviant-nos un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com i els nostres agents especialitzats en l'àrea fiscal estaran encantats d'ajudar-te.

ACTUALITAT LEGAL: EL GOVERN APROVA LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL

Ahir es va publicar al BOE la llei per la qual s’aprova la reforma del mercat laboral amb la finalitat d’acabar amb la precarietat i la temporalitat.

Les modificacions de la nova llei es troben recollides sota la següent: Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Des de Feliu Consultors us portem els canvis més significatius i a tenir en compte:

- Es recupera l’ultra-activitat indefinida dels convenis col•lectius, de tal manera que s’aniran prorrogant automàticament amb totes les seves clàusules fins a la negociació d’un de nou. Aquesta qüestió s’havia canviat arran de la reforma laboral de 2012.

- En matèria salarial, el conveni d’empresa no podrà regular per sota de les taules del conveni sectorial vigent, de tal manera que no podrà tenir imports inferiors al d’aquest.

- Desapareix, tal i com el coneixem, el contracte d’obra i servei. En sectors com el de la construcció que gaudia del seu propi model per obra, s’adapta una nova modalitat de fixe.

- La contractació temporal quedarà més limitada, sobretot en el període màxim a tenir en compte per considerar-lo indefinit quan s’encadenin diferents períodes amb aquesta modalitat. Ara quedarà establerta en 18 mesos de contractes dintre d’un període de 24 mesos. S’estableix que es podran fer substitucions de treballadors per vacances, cobrir situacions imprevisibles o oscil•lacions que provoquin un desajust temporal a l’empresa. Cal significar que s’endureixen les sancions per utilització indeguda de contractes temporals, augmentant-ne les quanties i passant a sancionar-se cada contracte incorrecte per si mateix.
Les causes en sí, no han variat molt, però sí que caldrà tenir en compte l’enduriment de les sancions i controls per tal de detectar-ne un bon ús.

- Les empreses tindran 3 mesos per adaptar els contactes temporals per circumstàncies de la producció i fins a 6 per els d’obra i servei per tal de complir la nova normativa.

- S’incrementen les cotitzacions per als contractes inferiors a 30 dies, fent-los més cars en quant a costos a la Seguretat Social.

- Contractes fixes discontinus. S’incrementarà les facilitats per realitzar i utilitzar aquesta modalitat de contractació. Queda per veure si com està redactat, es computarà tot el temps, tant d’alta com el que no, als efectes d’anguitat per acomiadament (fins ara només era el realment treballat) o bé, s’esmenarà més endavant.


- Seguint els models d’erto que s’han utilitzat durant la pandèmia, es facilitarà la utilització d’aquesta fórmula de flexibilitat interna, per evitar acomiadaments, de tal manera que amb bonificacions i incentius a la formació per a treballadors afectats, les empreses puguin absorbir o encarar situacions de limitades en el temps.
Els incentius i exoneracions dels ERTO vindran delimitats per el seu tipus i la mida de l’empresa, amb millors condicions per les pimes (com ha sigut amb els ERTO per causa Covid19).
- Es re-formulen els contractes de formació, que passaran a tenir dues modalitats: formació en alternança i obtenció de pràctica professional.

En el següent enllaç pots consular la llei al complert: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf

Si tens dubtes sobre com t’afecta o si podem ajudar-te en algun aspecte a nivell laboral, els nostres assessors en matèria laboralista estaran encantats d’ajudar-te!

Posa’t en contacta amb nosaltres a través del 93 875 35 250 o bé, si ho prefereixes, també ens pots enviar un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com