Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 19 | JUNY 2017
19
NEWSLETTER

JUNY 2017

LABORAL:NOUS INCENTIUS PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS.

Pendent del tràmit d’aprovació al Senat, al Congrés dels Diputats s’ha aprovat una bateria de mesures, dins de la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom.

Entres les més importants, se’n destaquen les següents:

-Ampliació de 6 a 12 mesos en la tarifa de 50 euros mensuals per a nous autònoms i rebaixa de 5 a 2 anys respecte a la darrera vegada que es va ser autònom per poder-se beneficiar d’aquesta mesura.

-En el cas dels joves de menys de 30 anys (35 les dones), podran encadenar fins a 3 anys de bonificacions, en funció de l’evolució del seu negoci.

-Es podran mantenir les bonificacions tot i que es contractin treballadors assalariats, cosa que fins ara no es podia compatibilitzar.

-Bonificació per a la contractació de familiars de fins a segon grau, sempre i quan siguin amb contractes de caràcter indefinit, contractats per l’autònom. Quan es realitzin, l’autònom es comprometrà a mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa durant els següents sis mesos.

-Rebaixa en la cotització a les treballadores autònomes que es re-incorporin al seu treball després de la maternitat. Pagaran la tarifa plana de 50 euros durant un any.

-Possibilitat de compatibilitzar el salari amb la pensió. Els autònoms que continuïn treballant després de complir l’edat de jubilació i tinguin empleats, podran fer compatibles els seus ingressos amb la pensió de jubilació.

-Es podran realitzar fins a tres cops a l’any, altes i baixes en el RETA amb el dret de pagar a partir del mateix dia en que es faci l’alta, és a dir, ja no serà indispensable pagar per mesos sencers, aplicant-se també en les baixes.

-Possibilitat de canviar fins a 4 cops a l’any la base de cotització, millorant per tant la possibilitat de millorar la planificació de les despeses dels autònoms que tinguin ingressos que puguin variar durant l’any.

-Deixarà de vincular-se l’increment de les bases de cotització dels autònoms societaris del Salari Mínim Interprofessional, com es venia fent fins ara, cosa que havia provocat que aquest any s’hagués incrementat un 8%. Es decidiran els increments en els pressupostos generals de l’Estat de cada any.

-Reducció del recàrrec per impagament a la Seguretat Social del 20% que venia establert fins al 10% durant el primer mes posterior a la generació del deute.

-Cobertura dels accidents “in itinere” als treballadors autònoms que tinguin coberta amb una Mútua d’Accidents de Treball aquesta contingència, cobrint per tant els desplaçament de la casa a la feina i viceversa.

-Es reintegrarà als treballadors autònoms que tinguin dret a devolució de quotes per excés de cotització (és a dir, que també estiguin integrats en un altre règim les bases màximes previstes i que podien sol·licitar la devolució del 50% de les quotes abonades com a autònoms), a que enlloc de demanar-ho com fins ara, aquest reintegrament es produeixi d’ofici per la pròpia Tresoreria General de la Seguretat Social.

-S’articularan una sèrie de mesures fiscals, ja sigui per els autònoms que treballin des de casa, que podran deduir-se un 20% de les despeses de subministres del seu propi domicili.

-També es preveu que es puguin deduir fins a 12 euros diaris per despeses de manutenció, quan es vegin obligats a menjar fora de casa per motius de treball, sempre però, amb pagament per mitjans electrònics o vals per menjars, on es pugui comprovar l’import, el dia i el lloc, que siguin en dies laborables i en restaurants i cafeteries.

Tot això queda pendent de l’aprovació del Senat i de la seva publicació en el BOE.

Restem a la seva disposició per a ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC: RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT NÚM. 2557-2017

El Ple del Tribunal Constitucional, per interlocutòria del 6 de juny actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 2557-2017, promogut pel president del Govern, contra l'article 3 pel qual es dona nova redacció als articles 621-1 a 621-54 (contracte de compravenda), i als articles 621-56 i 621-57 (contracte de permuta) del llibre sisè del Codi civil de Catalunya; article 4, pel qual es dona nova redacció als articles 622-21 a 622-42 del Codi civil de Catalunya; contra l'article 9, en tant que introdueix una disposició transitòria primera en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. I es fa constar que el president del Govern ha invocat l'article 161.2 de la Constitució, cosa que produeix la suspensió de la vigència i l'aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs -22 de maig de 2017-, per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el Boletín Oficial del Estado per als tercers.

Restem a la seva disposició per a ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

FISCAL: TERMINI PER A L'INGRÉS DELS I.A.E. AMB QUOTA PROVINCIAL O NACIONAL PER A 2017

Per a les quotes nacionals i provincials de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), s'estableix que el seu cobrament es faci a través de les entitats de crèdit col•laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent. En el supòsit que el document d'ingrés no fos rebut o s'hagués extraviat, haurà de realitzar l'ingrés amb un duplicat que es recollirà a la delegació o administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es faci l'activitat, en el cas de quotes de classe provincial.
Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici 2017 quan es tracti de les quotes a què es refereix l'apartat anterior, fixant-se un nou termini que comprendrà des del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANUL·LA DEFINITIVAMENT LA PLUSVALUA MUNICIPAL

El Tribunal Constitucional (TC) estén a tot el territori espanyol la nul•litat de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut popularment com la plusvàlua municipal, en els casos en que la venda d’un habitatge o un terreny suposi una pèrdua pel propietari, i realment no hagi existit un “increment del valor”.

El propi TC considera que l’impost, tal i com està regulat, vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica, ja que no es vincula necessàriament a l’existència d’un increment del valor del be, “sinó a la mera titularitat del terreny durant un període de temps”.

Per tant, el sol fet d’haver sigut titular d’un terreny de naturalesa urbana durant un determinat període temporal implica necessàriament el pagament de l’impost, inclús quan no s’ha produït un increment del valor del be o, inclús, quan s’ha produït una disminució del mateix.

En conseqüència, el TC declara la inconstitucionalitat i nul•litat del articles que regulen l’impost, només en aquells casos en que no han previst excloure del tribut les situacions inexpressives de capacitat econòmica per inexistència d’increments del valor. Per tant, l’impost es podrà seguir aplicant allà on sí s’hagi produït un augment de riquesa.

Restem a la seva disposició per a ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

LABORAL: DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS EN EL MARC D'UNA PRESTACIÓ DE SERVEIS TRASNACIONAL

El passat 26 de maig de 2017 va entrar en vigor el Reial decret llei 9/2017 per a l'adequada transposició de la vigent directiva europea sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis trasnacional, a través de la qual s'han reforçat significativament les obligacions i responsabilitats de les empreses en nom d'atorgar més seguretat als desplaçament de treballadors a Espanya.

En primer lloc i un dels més grans canvis, és l'obligatorietat de la comunicació a les autoritats laborals competents, per part de l'empresari que desplaci treballadors a Espanya per a la prestació de serveis abans de l'inici d'aquests especificant:
- La identificació de l'empresa que desplaçarà treballadors, el seu domicili i el seu CIF.
- Les Dades personals i professionals dels treballadors que seran desplaçats.
- La Identificació d'empreses / centres de treball on els treballadors prestessin els seus serveis.
- La Data d'inici i durada prevista del desplaçament.
- La Determinació de la prestació del servei.
- Les Dades identificatives d'un representant legal de l'empresa per fer d'enllaç amb les autoritats competents espanyoles per la gestió documental.
- Les Dades identificatives d'una persona que pugui actuar a Espanya en representació de l'empresa prestadora de serveis.

En el cas que l'empresa que desplaci treballadors a Espanya fos una empresa de treball temporal, s'amplia el contingut i la comunicació i haurà també d'acreditar que reuneix els requisits per posar a disposició d'una altra empresa els treballadors a més de precisar les necessitats temporals que sustenten dit desplaçament. Tot això quedarà registrat en un Registre Online de treballadors desplaçats.

En segon lloc, la llei especifica exhaustivament els documents que els empresaris han de tenir disponibles per a la consulta, en el seu centre de treball o en format digital per a possibles requeriments. Les autoritats laborals poden requerir els mateixos no solament durant la prestació del servei també després de la seva terminació. Per tot això les empreses han de tenir disponibles els següents documents:
- Contractes de treball.
- Rebuts de salaris de cada treballador i els comprovants del pagament dels seus salaris.
- Registres horaris que s'hagin efectuat en relació a les seves jornades laborals.
- Documents que acreditin l'autorització per treballar dels nacionals de tercers països.

En tercer lloc la transposició posa de manifest el principi d'assistència recíproca a través de la notificació i execució transfronterera de sancions i multes com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions exposades anteriorment així com les competències de l'ordre jurisdiccional social.

Restem a la seva disposició per a ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

FISCAL: HISENDA ESTÀ COMPROVANT LES DECLARACION FISCALS AMB LA NOVA INFORMACIÓ DELS BANCS

Els bancs estant informant, a través del model 196, del volum d’entrada de fons en els comptes bancaris i el volum total de sortida.
Amb aquesta nova informació, hisenda està comprovant les declaracions fiscals dels contribuents per tal de trobar-hi incongruències i pot provocar innombrables requeriments d’informació.

Restem a la seva disposició per a ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

AGENDA: FUNECMA PARTICIPA EN L’ENTREGA AL GOVERN DE LES FIRMES RECOLLIDES EN DEFENSA DE LA MINERIA

El passat dimarts dia 20 de juny, a 10 dies per a la data marcada per al cessament de l'abocament de residus salins al runam del Cogulló de Sallent, els representants dels comitès d'empresa de les mines afectades, així com els representants del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central, entre ells la Fundació Privada per al Foment de l'Economia i el Marketing a Catalunya (FUNECMA) representada pel Sr. Jesús MªFeliu, han fet entrega a la delegada del Govern Laura Vilagrà d'un nou paquet de signatures en defensa de l'activitat minera sostenible a les comarques centrals.

El paquet de suports públics a l'activitat mineria ha inclòs un total de signatures de 238 empreses i empresaris i 723 de particulars. A aquestes firmes se sumen les de 2.500 particulars i 300 empreses recollides el passat dia 13 de maig en el multitudinari acte de suport a la mineria que es va fer al pavelló del Nou Congost de Manresa.

VEHICLES: AJUDES A LA COMPRA DE VEHICLES DE ENERGIES ALTERNATIVES I A LA INFRAESTRUCTURA RECÀRREGA

S'han creat nous ajuts a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives i punts de recàrrega denominades PLA MOVEA 2017.
Es continua amb l'impuls que des de fa anys es ve donant a aquest tipus de vehicles mitjançant subvencions directes a la compra.

Característiques dels ajuts

El Pla Movea 2017 fomenta exclusivament a l'adquisició de vehicles de combustibles alternatius: Vehicles elèctrics, vehicles de gas liquat de petroli, vehicles de gas natural comprimit i liquat, vehicles que es propulsen amb pila de combustible d'hidrogen, motos elèctriques.
A més, es fomenta la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en zones d'accés públic.

La quantia dels ajuts es fixa amb diferents barems depenent del tipus de vehicle i del combustible utilitzat. L'ajuda serà a partir de 500 euros (turismes i furgonetes), 5.000 euros per microbusos i camionetes i 18.000 euros per a autobusos i camions. Per a les motocicletes l'ajuda oscil•la entre 1.500 i 2.000 euros.

Podran ser beneficiaris persones físiques, autònoms, empreses privades, entitats locals, comunitats autònomes i entitats públiques vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat. En el cas de punts de recàrrega, podran ser beneficiaris tots els anteriors, llevat de persones físiques i autònoms.
Els beneficiaris hauran de mantenir la titularitat del vehicle i la matriculació a Espanya, almenys, dos anys.

Els vehicles objecte de subvenció hauran de pertànyer a una de les següents categories: turismes (M1), autobusos (M2, M3), furgonetes (N2), camions (N3), quadricicles (L6e, L7e) o motocicletes (L3e, L4e, L5e ), tots ells alimentats amb les energies citades anteriorment.
Per al cas de camions i autobusos, caldrà desballestar un vehicle antic (anterior a l'1 de gener de 2010). En el cas dels turismes, el desballestament és voluntari i suposaria un increment de la subvenció de 750 euros.

El repartiment dels 14.260.000 d'euros d'ajudes serà el següent: 10,1 milions d'euros es destinen a vehicles elèctrics; 2,23 milions d'euros, a gas natural; 1,38 milions d'euros, a GLP i 0,56 milions d'euros, a punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Quantia

La quantia dels ajuts és la següent:

• Vehicles de GLP: entre 500 i 15.000 euros.
• Vehicles de gas natural: entre 1.000 i 18.000 euros.
• Vehicles de pila de combustible (hidrogen): 5.500 euros.
• Vehicles elèctrics, híbrids endollables o d'autonomia estesa: entre 1.100 i 15.000 euros.
• Quadricicles elèctrics: entre 1.950 i 2.350 euros.
• Motocicletes elèctriques: entre 1.000 i 2.000 euros.
• Punts de recàrrega: entre 1.000 (convencional) i 15.000 euros (càrrega ràpida)

Preus màxims de venda

Per al cas de turismes i motocicletes, s'inclou un preu màxim de venda per evitar subvencionar a través del programa els vehicles "Premium". Per a turismes, el preu màxim sense IVA és de 25.000 euros per a turismes de GLP i GNV, i de 32.000 euros per als elèctrics. Per a les motos elèctriques el màxim és 8.000 euros.

Els punts de venda que vulguin adherir-se al MOVEA hauran d'aplicar un descompte addicional mínim de 1.000 euros per a tots els vehicles, excepte quadricicles (150 euros) i motos (sense descompte). En el cas que el vehicle sigui elèctric, el punt de venda s'ha de comprometre a facilitar la instal•lació d'un punt de càrrega. D'altra banda, els ajuts per a la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en zones públiques podran arribar a un import de fins al 40 per 100 del cost, amb un màxim de mil euros per punt de recàrrega convencional, de dos mil euros per punt de recàrrega semiràpida i de quinze mil euros per punt de recàrrega ràpida.

El Pla MOVEA 2017 entra en vigor el 24 de Juny de 2017 i estarà en vigor fins al 15 d'octubre d'aquest any o fins que s'esgotin els fons disponibles.

Restem a la seva disposició per a ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

FINQUES: ELS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS ALS APARCAMENTS COMUNITARIS

L’institut Català d’Energia (ICAEN) recomana aprofitar aquest moment per realitzar a l’aparcament una preinstal•lació comunitària de recàrrega elèctrica per a un major nombre de places. Aquesta preinstal•lació no dotarà totes les places dels seus punts de recàrrega, però si que dimensionarà el quadre elèctric, els forats dels murs i les safates del cablejat per tal de cobrir la demanda prevista per els propers 5-7 anys, en què s’ estima que un 50% de les places d’aparcament podrien necessitar un punt de recàrrega elèctric.

Per aquest motiu i per tal de facilitar l’ autorització per dur a terme aquestes novetats, segons l’article 553-25, la instal•lació s’ haurà d’aprovar per majoria simple.

Restem a la seva disposició per a ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.