Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 20 | JULIOL 2017
20
NEWSLETTER

JULIOL 2017

JURÍDIC: CALENDARI D'OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS A CATALUNYA PER ALS ANYS 2018 I 2019

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, són els següents:

Any 2018

7 de gener.
1 de juliol.
12 d'octubre.
1 de novembre.
6, 8,16 i 23 de desembre.

Any 2019

13 de gener.
7 de juliol.
12 d'octubre.
1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.

Restem a la seva disposició per a ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

FISCAL: PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L' ANY 2017

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Millora de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2017, la disposició addicional 125a Llei 3/2017 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (LPGE 2017) modifica l'article 36 apartats 1 i 2 Llei 27 / 2014 de l'impost sobre societats (LIS).
Aquest article regula la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals, que va entrar en vigor per a períodes impositius iniciats a partir l'1 de gener del 2015.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

S'introdueixen les següents novetats en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit:

• Exempcions en operacions interiors.
Amb efectes de 29 de juny de 2017 i vigència indefinida, es modifica la lletra j) de l'article 20. Un. 18º de la Llei estableix que estaran exemptes de l'impost els lliuraments de monedes de col•lecció quan són efectuades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial.

• Tipus impositius reduïts.

Amb efectes de 29 de juny de 2017 i vigència indefinida, a fi de promoure l'accés i difusió de la cultura, es modifiquen els números 2n i 6è de l'article 91. u.2 de la Llei, minorant el tipus impositiu aplicable als espectacles culturals en viu, que passen a tributar al 10 per cent.

• Tipus impositius. Equips mèdics, aparells i altres instrumental als quals és d'aplicació el tipus reduït.

Amb efectes de 29 de juny de 2017 i vigència indefinida, es modifica el primer guió de l'apartat vuitè de l'annex de la Llei, passant a tributar al 10 per cent les muntures d'ulleres graduades per, d'aquesta manera, alinear la seva tributació amb la qual és aplicable a les ulleres i lents graduades.

ASPECTES FISCALS GENERALS

• Interès legal del diner i interès de demora.

La DA 44ª LPGE 2017 regula l'Interès legal dels diners:

- Un. De conformitat amb el que disposa l'article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d'interès legal del diner, aquest queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència d'aquesta Llei .

- Dos. Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, serà el 3,75 per cent.

- Tres. Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà el 3,75 per cent.

• Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

La DA 107ª LPGE 2017 estableix la determinació de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

LABORAL: TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EL DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS

Tots els Estats membres, excepte Croàcia, han comunicat les seves mesures de transposició a la Comissió. Sobre aquesta base, la Comissió està avaluant si la Directiva s'ha transposat correctament.

La Comissió porta a Croàcia davant el TJUE per no haver-li comunicat les mesures adoptades per transposar al seu ordenament jurídic nacional el Dret de la UE relatiu a la garantia de compliment de la Directiva sobre el desplaçament dels treballadors (Directiva 2014/67 / UE), gairebé un any després de expirat el termini per a la seva transposició. La Directiva 2014/67 / UE, coneguda també com la «Directiva sobre la garantia de compliment», proporciona importants instruments per combatre les elusions i els abusos de la normativa de la UE sobre el desplaçament dels treballadors, així com per millorar la cooperació administrativa i l'intercanvi d'informació entre els Estats membres per a aquest fi.

La transposició correcta i oportuna de la Directiva és, per tant, essencial a l'hora de combatre el frau i els abusos en l'àmbit del desplaçament dels treballadors, en interès de tots els estats membres, les empreses i els treballadors.

Tot i que la Comissió va enviar una carta d'emplaçament al setembre de 2016 i un dictamen motivat al febrer de 2017 sol·licitant a Croàcia que li comuniqués les seves mesures de transposició, les autoritats croates no ho han fet encara.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC: LA FRAGMENTACIÓ NORMATIVA DESINCENTIVA LES INVERSIONS EMPRESARIALS A ESPANYA

Un dels principals efectes de l'estat autonòmic en l'economia espanyola és la proliferació de lleis que afecten diversos sectors, entre ells, les inversions empresarials.

Recentment, el Tribunal Constitucional ha anul•lat la llicència única de la Llei d'Unitat de Mercat. Aquesta llei va establir la llicència única per a la comercialització de béns i serveis en el territori espanyol amb l'objectiu de solucionar la fragmentació del mercat interior espanyol. Amb la llicència única, des del moment en què una companyia està legalment instal•lada en una regió podria exercir la seva activitat econòmica a tot el territori mitjançant establiment físic o sense, sempre que compleixi amb els requisits d'accés a l'activitat del lloc d'origen.

El Tribunal Constitucional considera que aquesta mesura altera substancialment el repartiment competencial de funcions i que, abans d'establir la llicència única, és necessari que l'Estat aprovi uns estàndards mínims comuns a través dels títols competencials que li proporcionen els articles 149.1 i 13 de la Constitució.

La CEOE denuncia que les distorsions de la unitat de mercat dificulten de manera injustificada l'activitat econòmica fins a tal punt de condicionar seriosament el seu normal exercici.

Patronals, pimes i multinacionals de diversos sectors alerten que la sentència que ha tombat la llicència única suposa un retrocés i fre a la inversió empresarial que suposa un cost de 45.000 milions d'euros a Espanya. Així mateix, consideren necessari seguir desenvolupant polítiques que afavoreixin la unitat de mercat i el desenvolupament de la competitivitat a través de la implementació d'una normativa comuna o equivalent que faciliti l'activitat sense duplicitats.

De la mateixa manera, s'ha de limitar el desenvolupament de normes bàsiques diferents sobre un mateix fet sota l'establiment del principi general de reconeixement mutu o coordinació de normatives entre les comunitats autònomes.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC: SUBVENCIONS SOBRE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS

El passat dia 15 de juny de 2017, l’Ajuntament de Manresa va aprovar les Bases reguladores per l’atorgament de subvencions sobre la quota de l’Impost sobre Béns Immobles a famílies monoparentals.

La finalitat d’aquesta subvenció és donar suport a les famílies monoparentals que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponent al seu domicili habitual.

Només s’atorgarà la bonificació per un únic habitatge per cada títol de família monoparental.

Tanmateix, la quantia del la subvenció variarà en funció dels ingressos i la categoria de la família monoparental.

Les Bases de la convocatòria seran sotmeses a informació pública per la presentació de reclamacions i al·legacions.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC: L’ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE PREUS DE LLOGUER D’HABITATGES

El Govern ha posat en marxa l’Índex de referència de preus de lloguer a 27 municipis de Catalunya.

L’objectiu és aportar transparència al mercat de lloguer i permetre modular els increments desproporcionats de les rendes que s’han produït en els darrers mesos en algunes ciutats de Catalunya.

L’índex és un indicador de consulta pública de caràcter informatiu que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques determinades.

Aquest índex és el resultat d’una metodologia objectiva i pot ser emprat en el desenvolupament de polítiques públiques que prenguin en consideració el preu de lloguer concret que s’estableix amb la seva aplicació.

S’actualitza anualment a partir de la informació sobre els preus de les rendes de lloguer d’habitatges, de què la Generalitat de Catalunya disposa en el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, respecte dels habitatges que han estat arrendats en els tres anys anteriors a la data de l’actualització.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC: EL TRIBUNAL SUPREM OBLIGA ALS BANCS A PAGAR LES COSTES DELS JUDICIS PER LES CLÀUSULES TERRA ABUSIVES

El Tribunal Suprem ha establert que la imposició de costes en els procediments de nul·litat de clàusules terra a les hipoteques, a primera instància i apel·lació, han de ser assumides també pels bancs i no pels consumidors.

En una recent sentència, l’alt tribunal ha donat la raó a un particular front La Caixa, ara CaixaBank, ja que ha considerat que si el consumidor, tot i vèncer el litigi, tingués que pagar les seves despeses a les instàncies anteriors al Tribunal Suprem, “es produiria un efecte dissuasiu invers” i molts afectats evitarien promoure el litigi al no sortir a compte la devolució d’allò cobrat indegudament per l’entitat bancària.

La resolució, incideix amb que quan es fan pagar al consumidor les despeses derivades de la seva defensa i representació davant dels tribunals, tot i guanyar el judici, no es restableix “la situació de fet i de dret que s’hauria donat si no hagués existit la clàusula abusiva, i per tant el consumidor no quedaria indemne”.

En altres paraules, es produiria un efecte invers, no per que els bancs deixessin d’incloure les clàusules terra als préstecs hipotecaris sinó per que els consumidors no promoguessin litigis per quantitats moderades.

El propi Suprem estableix que “la imposició de costes és el principi de venciment, de manera que la no imposició de costes al banc demandat suposaria l’aplicació d’una excepció a dit principi en perjudici del consumidor”.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

FINQUES: LA FIGURA DE MEDIACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

A la nostra societat el més habitual és viure en una propietat horitzontal i això comporta l'obligatorietat de mantenir una relació prolongada en el temps de veïnatge amb aquells amb qui convivim a la nostra comunitat. Això suposa compartir instal·lacions, espais i serveis comuns, sota un règim normatiu i econòmic que implica i afecta a tots els que integren l'immoble.

En les comunitats de propietaris es generen incomptables situacions conflictives i de diversa naturalesa. Els conflictes s'eternitzen, són difícils d'abordar i gestionar d'una manera positiva i satisfactòria a causa de la complexitat de la pròpia comunitat de propietaris com a organització. Les disputes provoquen efectes i repercussions molt negatives en la convivència veïnal.

Els actuals mecanismes de resolució de conflictes -acords de la Junta General de Propietaris o la via judicial- solen ser ineficaços moltes vegades a causa de que el marc normatiu que regula aquestes organitzacions (Llei de Propietat Horitzontal, Estatuts i Reglaments de Règim Intern) ofereix respostes insuficients .

Un conflicte en una comunitat de propietaris suposa per al seu administrador, i la seva gestió, una inversió en temps i diners que hauria de ser invertit per a la resolució de les incidències del dia a dia.

La mediació per part de l'administrador de la comunitat s'ha de fer sempre de forma neutral i imparcial contribuint al fet que es produeixi el diàleg entre els afectats amb l'objectiu d'enfortir la pau social entre els veïns i millorar la qualitat en la convivència entre ells. Els conflictes, en nombroses ocasions, es tendeixen a enquistar provocant una difícil convivència veïnal impossible de solucionar per la via judicial, pel fet que sempre hi haurà un vencedor i un vençut "condemnats" a continuar veient-se en l'edifici.

L'administrador ha d'evitar la pròpia contaminació pel conflicte o per les diferents informacions que li puguin arribar dels afectats. La seva gestió ha d'anar dirigida a tractar de resoldre els conflictes d'una manera satisfactòria per a totes les parts. Es tracta d'un professional en el qual la comunitat confia disposant d'un paper essencial en l'evolució i desenllaç de les discrepàncies que van apareixent.

Cal que els professionals de l'administració de finques s'instrueixin i formin en tècniques i eines utilitzades en la mediació. Un administrador expert en mediació es convertirà en un professional molt més qualificat realitzant intervencions preventives i resolent conflictes de baixa intensitat, tot això facilitant la relació veïnal.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

VEHICLES: SUBVENCIONS PER RENOVAR MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Per a tractors, sembradores directes, adobadores, equips d'aplicació de fitosanitaris, localitzadors de purins i altres:

Aquest Pla RENOVE té un pressupost de 5.000.000 € per a 2017 i seran distribuïts mitjançant ajudes directes a l'agricultor.
Aquesta concessió directa de les subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrícola, té un objectiu més ampli que el Pla PIMA Terra de l'any 2015.

En aquest cas el pla està dirigit, no només a la renovació del parc de tractors, sinó també de màquines automotrius i altres arrossegades i suspeses, per substituir-les per màquines i equips amb noves tecnologies que permetin unes tècniques agrícoles més respectuoses amb el medi ambient.

REDUIR LES EMISSIONS

La nova maquinària haurà d'estar adaptada a la normativa europea relativa a les mesures que s'han d'adoptar contra les emissions de gasos d'efecte hivernacle i de partícules contaminants. En el cas dels tractors, s'aconseguirà una reducció de 15-20 per 100 de diòxid de carboni i fins d'un 94 per 100 de partícules procedents de motors destinats a propulsar tractors agrícoles o forestals per tractor nou, respecte a un antiguitat superior a quinze anys.

A més, es reforçarà la seguretat de la maquinària, atès que es podrà incrementar la quantia base de l'ajuda si el tractor que es substitueix no disposava de cap estructura de protecció homologada en el moment d'entrada en vigor de l'obligatorietat de disposar d'estructures de protecció.

ALTRES OBJECTIUS

Amb aquest pla RENOVE s'aconsegueixen altres objectius importants de cara a la reducció de l'impacte en el medi ambient de l'activitat agrària, com l'aplicació localitzada de purins, que aconsegueix disminucions importants en les emissions de NH3. L'impuls a l'agricultura de conservació mitjançant la subvenció de la substitució de sembradores convencionals per sembradores directes, també està orientat a reduir les tasques al camp, reduir el consum de gasoil, reduir l'erosió i la pèrdua de sòl i recuperar l'estructura i la microbiota del sòl.

Així mateix, es contribueix a l'aplicació òptima d'adobs minerals nitrogenats, d'adobs orgànics i de productes fitosanitaris, i, per tant, es minoren els efectes negatius que una mala aplicació pot suposar per al medi ambient.

Es podran sol·licitar aquests ajuts fins al 15 de setembre de cada any en què es convoquin les ajudes d'acord a les bases reguladores.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.