Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 21 | SETEMBRE 2017
21
NEWSLETTER

SETEMBRE 2017

FISCAL: OPERACIONS VINCULADES I AMB PARADISOS FISCALS: OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ

OM HFP / 816/2017, BOE 30-8-17

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir del 1-1-2016, es va traslladar l'obligació d'emplenament dels quadres d'informació amb persones o entitats vinculades i d'informació relativa a operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com paradisos fiscals tradicionalment contingut en el model 200 de declaració de l'IS, una nova declaració informativa (model 232), regulant amb major detall el contingut de la informació a subministrar.

Subjectes obligats

1. Respecte a la informació d'operacions amb persones o entitats vinculades quedaran obligades els contribuents de l'IS i de l'IRNR que actuen per mitjà d'establiment permanent, així com les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol que realitzin:

a) Operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions superi els 250.000 euros, segons el valor de mercat.

b) Operacions específiques, sempre que l'import conjunt de cada un d'aquest tipus d'operacions superi els 100.000 euros independentment del mètode de valoració utilitzat.

c) Cessions de determinats actius intangibles a persones o entitats vinculades per les que obtenen rendes a les que s'apliqui la reducció prevista per a aquestes operacions (LIS art.23).

En qualsevol dels casos, per evitar que es produeixi el fraccionament de les operacions vinculades, existeix igualment l’obligació d'informar, encara que no es superin aquests imports conjunts, respecte a aquelles operacions del mateix tipus i mètode utilitzat, quan l'import del conjunt de les mateixes en el període impositiu sigui superior al 50% de l'import net de la xifra de negocis de l'entitat.

2. Respecte de la informació sobre operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradís fiscals, els contribuents estan obligats a realitzar operacions o tenir valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment de la seva importància.

Forma i termini de presentación

Ha de presentar-se obligatòriament per via electrònica a través d'Internet.

Amb caràcter general, el termini per a la seva presentació és el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al qual es refereix la informació a subministrar. Així, si el període impositiu coincideix amb l'any natural, el termini és el comprès entre el 1 i el 30 de novembre del següent any.

No obstant això, per als períodes impositius iniciats el 2016 i que finalitzen abans del 31 de desembre, el termini de presentació és del 1 al 30 de novembre de 2017.


Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC:L’EXIGÈNCIA DE L'OBTENCIÓ DEL CODI LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER)

El proper 3 de gener de 2018, entrarà en vigor el Reglament Europeu regulador de les normes tècniques de comunicació d'operacions financeres, i amb aquest, l'exigència de l'obtenció del CODI LEI, (Legal Entity Identifier) a totes les PERSONES JURÍDIQUES clients d'operacions financeres d'instruments admesos a negociació en un mercat a través de la intermediació d'empreses de serveis d'inversió i entitats de crèdit.

Les societats que no tinguin el CODI LEI, a partir del 3 de gener del 2018, NO podran realitzar operacions en els mercats financers.
El CODI LEI és un codi alfanumèric de 20 caràcters que serveix per identificar a les parts contractants en les transaccions financeres a nivell internacional, amb el qual es pretén conèixer i avaluar adequadament les interdependències existents en els mercats financers globals, i, en conseqüència, millorar la gestió del risc, en dotar a aquests mercats d'una major transparència.

Si té interès en obtenir el seu CODI LEI, no dubti en contactar amb nosaltres, a través del correu electrònic iserratosa@feliuconsultors.com

JURÍDIC: LA GENERALITAT DE CATALUNYA AUTORITZARÀ L’ÚS TURÍSTIC DE L’HABITATGE HABITUAL

El passat dia 5 de setembre la Generalitat va aprovar un informe que regula l’economia col•laborativa.

En l’àmbit d’habitatge i turisme, l’informe proposa la creació d’una nova modalitat, la llar compartida, que consisteix en una oferta turística no professional consistent en compartir l’habitatge habitual i permanent per períodes de curta durada sense limitació anual.

Per desenvolupar aquesta activitat és necessari presentar una declaració responsable davant de l’autoritat municipal, detallant les característiques de l’habitatge, el número de places, entre altres requisits.

Es recomana l’assessorament fiscal previ sobre les repercussions fiscals que pot comportar el desenvolupament d’aquesta activitat.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

LSSICE: NOTA DEL MINISTERI PER A TITULARS DE PÀGINES WEB

Aquests últims dies, el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital ha enviat un comunicat als responsables de pàgines i botigues en línia advertint de la necessitat de complir amb el que disposa la Llei 34/2002 del 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) i indicant les deficiències detectades que podrien comportar sancions des de 30.000€ fins a 300.000€.

A la nota informativa publicada a la seva pàgina web indiquen que "no s'ha fixat un termini peremptori per adequar les pàgines web, però el ministeri podrà supervisar el seu compliment passat un temps raonable".

Per tot això, els recomanem que incloguin els avisos legals corresponents a les pàgines web de les que són titulars, i recordin, que si necessiten ajuda per evitar possibles sancions futures estem a la seva disposició per ajudar-los a complir amb les prescripcions que estableix la normativa.

JURÍDIC: ACTUALITZACIÓ DELS VALORS CADASTRALS

El passat 19 de setembre es va aprobar l'Ordre HFP / 885/2017, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al any 2018 (BOE de 21 de setembre de 2017).

Adjuntem llistat dels municipis afectats de la provincia de Barcelona.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

FISCAL: S'APROVA UNA NOVA VERSIÓ DE FACTURA ELECTRÒNICA

Al BOE del dia 25 d'agost s'ha publicat la Resolució de 24 d'agost de 2017, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital i de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica una nova versió, 3.2.2, del format de factura electrònica "facturae".

Els canvis introduïts afecten la inclusió d'etiquetes específiques per recollir els pagaments en espècie, la descripció general de la factura i la data d'emissió de les factures rectificades. Així mateix, es permet consignar a nivell de factura la referència de l'expedient de contractació quan la factura es refereixi a un sol contracte o comanda, s'afegeix una nova unitat, el quilovat per hora (KWh), a la taula de tipus d'unitats del esquema de «Facturae» i s'afegeix el format HTML als formats acceptats per documents adjunts a la factura.

Finalment, s'introdueixen nous camps per identificar la referència electrònica de documents de cessió dels crèdits derivats de la factura, tant dels poders acreditatius de la representació com del propi acord de cessió, que no hauran de adjuntar a la factura si l'Administració o un altre destinatari de la factura pot consultar-los electrònicament per, si s’escau, annexar a l'expedient de despesa.


Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.


FISCAL: APROVAT REGLAMENT DE L´IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURISTICS I ELS MODELS D'AUTOLIQUIDACIÓ 920, 940 I 950

Recentment ha estat aprovat el Reglament de referencia, després de tenir en vigor aquest impost des de l’1 de novembre de 2012.

Entre d'altres mesures, s´aconsella establir formes de col·laboració amb els operadors privats i els agents del sistema tributari, col·laboració que ha de revertir en una simplificació de les càrregues associades al compliment de les obligacions derivades de l'exacció de l'impost i en una gestió tributària més eficient. En aquest sentit, la llei ha disposat l'ampliació de la col·laboració de determinats operadors en la gestió i liquidació de l'impost i la creació d'una figura nova: l'assistent en la recaptació, el qual, amb la seva intervenció front a la Hisenda Pública, deslliura els substituts del contribuent que operen a través seu de càrregues fiscals associades a l'impost. Es tracta de persones intermediàries d'empreses turístiques d'allotjament i de professionals, empreses, entitats o operadors de plataformes tecnològiques que comercialitzen serveis turístics d'allotjament o faciliten la relació entre la persona titular de l'explotació i les persones físiques que fan les estades.

Entre les novetats, també destaca la introducció de nous supòsits d'exempció: per a les estades realitzades com a conseqüència de causes de força major i per motius de salut.

En quan a la gestió del tribut, destaca com a novetat l'anomenada “autoliquidació agregada”, que permet efectuar el pagament agregat de les quotes de l'impost meritades respecte d'un col•lectiu de substituts o d'un conjunt d'establiments o equipaments. Es dóna d'aquesta manera satisfacció a una demanda dels operadors del sector turístic que havien de presentar múltiples autoliquidacions que ara es poden presentar de forma agregada i, per tant, en un sol tràmit.

Fer menció i recordatori de que s'estableixen dos períodes de liquidació semestral propers al concepte de temporada turística d'estiu i d'hivern (d'abril a setembre i d'octubre a març), fixant els terminis d'autoliquidació i ingrés els dies 1 a 20 d'octubre i els mateixos dies d'abril de cada any.

També en resolució de 18 de setembre, es determina la identificació per els establiments i equipaments subjectes a l’Impost. Aquesta identificació serà la del codi d’identificació del Registre de Turisme de Catalunya. Això si, els establiments o equipaments que no tinguin el codi mencionat anteriorment, s´identificaran mitjançant la utilització del codi que els assigni l’Agencia Tributaria de Catalunya.

Finalment, s'aproven els models d'autoliquidació 920, 940 i 950 de l'impost sobre les estades en establiments turístics.


Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.