Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 22 | OCTUBRE 2017
22
NEWSLETTER

OCTUBRE 2017

JURÍDIC:L’EXIGÈNCIA DE L'OBTENCIÓ DEL CODI LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER)

El proper 3 de gener de 2018, entrarà en vigor el Reglament Europeu regulador de les normes tècniques de comunicació d'operacions financeres, i amb aquest, l'exigència de l'obtenció del CODI LEI, (Legal Entity Identifier) a totes les PERSONES JURÍDIQUES clients d'operacions financeres d'instruments admesos a negociació en un mercat a través de la intermediació d'empreses de serveis d'inversió i entitats de crèdit.

Les societats que no tinguin el CODI LEI, a partir del 3 de gener del 2018, NO podran realitzar operacions en els mercats financers.
El CODI LEI és un codi alfanumèric de 20 caràcters que serveix per identificar a les parts contractants en les transaccions financeres a nivell internacional, amb el qual es pretén conèixer i avaluar adequadament les interdependències existents en els mercats financers globals, i, en conseqüència, millorar la gestió del risc, en dotar a aquests mercats d'una major transparència.

Si té interès en obtenir el seu CODI LEI, no dubti en contactar amb nosaltres, a través del correu electrònic iserratosa@feliuconsultors.com

AGENDA: ALIMENTARIA 2018

Del proper 16 al 19 d'Abril, Feliu N&I participarà a la Fira ALIMENTARIA 2018, centre de negocis internacional per a tots els professionals de la indústria de l'alimentació, begudes i gastronomia, amb estand propi a la zona Export Service Counter de The Alimentaria HUB, espai on les empreses especialitzades en internacionalització ofereixen els seus serveis i assessorament.

Properament us informarem d'on els podreu trobar.

Ves a visitar-los!

JURÍDIC: EL CONTRACTE DE LA COMPRAVENDA EN EL NOU LLIBRE VI DEL CCC

El nou llibre VI regulador de les obligacions i contractes entrarà en vigor el proper dia 1 de gener de 2018 i serà d’aplicació per a tots els contractes posteriors a la seva entrada en vigor.

L’objectiu d’aquesta llei 3/2017 es establir l’estructura del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes; aprovar la regulació dels contractes de compravenda, de permuta i de mandat, entre d’altres, però al ser la compravenda el gran protagonista ens centrarem en analitzar els aspectes d’aquesta figura.

Quines modificacions hem de tenir en compte?

- L’obligació per part del venedor de transmetre la titularitat del dret venut , ja sigui el de propietat o d’un altre dret patrimonial. Això suposa un important canvi, doncs el legislador català ha considerat que la principal obligació del venedor mitjançant la compravenda no és altra que la de transmetre la propietat.

- Conformitat del be venut: el be entregat haurà de ser conforme a contracte. El nou concepte de “conformitat”, extret de normes europees, pretén aconseguir que allò entregat correspongui a allò pactat però no només en virtut del contracte, sino també en virtut dels criteris proposats per la llei en relació a la quantitat, qualitat, tipus, ús habitual, empaquetatge o subministrament, entre d’altres.

- S’estableix la no necessitat de fixar el preu inicialment fixat al contracte. Això no significa que la compravenda hagi perdut un dels seus elements essencials, com és la determinació del preu, sinó que seguint la línia legislativa europea, pot servir per aquells contractes on no es pugui determinar el preu, com el contracte verbal o en cas de desacord entre les parts. Així doncs, segons el nou Llibre VI, “si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per determinar-lo, s’entén que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies comparables”.

- Les obligacions del venedor consistiran, bàsicament, en entregar el be, els seus accessoris i documents relacionats, en el temps, lloc i forma que determina el contracte; transmetre la titularitat del dret i garantir que el be es conforme contracte. Per tant, l’obligació d’entregar es compleix quan el venedor transmet la possessió del be al comprador o el posa a la seva disposició, si el contracte preveu el transport.

- Seguint la línia europea de protecció del consumidor, s’estableix un plaç de responsabilitat del venedor per les faltes de conformitat que es manifestin durant els dos anys posteriors a l’entrega.

- Respecte la compravenda de consum, s’estableix, excepte pacte en contra, que el venedor tindrà l’obligació de realitzar l’entrega del be en un plaç màxim de 30 dies des de la conclusió del contracte.

- Remeis i accions de comprador i venedor: s’unifiquen els remeis per les dues parts, per el cas d’incompliment o compliment defectuós. Així doncs, a través del contracte es podrà exigir el compliment específic, la suspensió del pagament del preu o d’obligacions, la resolució de la compravenda o la reducció del preu, i en tots els casos es podrà acumular la reclamació per danys i perjudicis.

Per últim, es fixa un plaç de tres anys per l’extinció de les pretensions i accions derivades dels remeis, a contar des del moment en que s’hagués pogut exercir, i en cas de disconformitat, el còmput del plaç s’iniciarà en el moment en que el comprador conegui la mateixa.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC: CANVI DE DOMICILI SOCIAL

El passat 6 d’octubre es va aprovar el Real Decret-llei 15/2017, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins del territori nacional, facilitant els tràmits per fer efectiu el canvi de seu social.

La norma modifica l’article 285.2 de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, en els següents termes:

“Per excepció a l’establert a l’apartat anterior l’òrgan d’administració serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional, excepte disposició contrària als estatuts. Es considerarà que hi ha disposició contrària dels estatuts només quan els mateixos estableixin expressament que l’òrgan d’administració no ostenta aquesta competència”.

Com es pot veure, s’afegeix un aclariment sobre quan es considerarà que existeix disposició contrària als estatuts que impedeixi a l’òrgan d’administració decidir sobre el canvi de domicili social dins del territori nacional: únicament quan els estatuts reservin de manera expressa aquesta facultat a la junta de socis o accionistes.

A més a més, s’estableix un règim transitori aplicable a aquells estatuts aprovats abans de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret-llei:

“s’entendrà que hi ha disposició contrària dels estatuts només quan amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Real Decret-llei s’hagués aprovat una modificació estructuraria que expressament declari que l’òrgan d’administració no ostenta la competència per canviar el domicili social dins del territori nacional”.

En conseqüència, amb aquesta modificació normativa es propicia que l’òrgan d’administració pugui traslladar lliurament el domicili social de l’empresa sense necessitat de celebrar prèviament una junta general, posat que per que pugui entendre’s que existeix disposició contrària en els estatuts ha d’existir una modificació estatutària que així ho estipuli amb posterioritat a l’aprovació de dita modificació.


Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

JURÍDIC:EL TESTAMENT DIGITAL I LA LLEI SOBRE VOLUNTATS DIGITALS

Catalunya regula mitjançant la Llei sobre Voluntats Digitals el patrimoni virtual, això és, el patrimoni format pels béns i drets que no es trobin recollits en suport físic, com per exemple les comunicacions electròniques, els comptes de les xarxes socials, l’emmagatzematge d’arxius en el núvol o els béns, serveis i dominis adquirits de manera online.

Les voluntats digitals contenen aquelles disposicions que realitza una persona en relació als seus arxius digitals per a que un hereu, legatari, marmessor, administrador, tutor o una persona designada per executar-les actuï davant dels prestadors de serveis digitals després de la seva mort o en cas de tenir la seva capacitat judicialment modificada.
La referenciada llei estableix que els testaments poden contenir voluntats digitals, a més a més de regular la forma de designar l’anomenat hereu digital.
Tanmateix, es preveu la creació d’un registre electrònic de voluntats digitals en el que s’inscriuran els documents de voluntats.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.


JURÍDIC:LA RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA PEL DELICTE COMES PER UN EMPLEAT

Fins l’any 2015, quan un treballador cometia un delicte en el si de la seva companyia, les penes derivades d'aquesta infracció requeien només sobre les seves espatlles. No obstant això, després de la reforma del Codi Penal de 2010, per la qual s'equiparava la legislació espanyola a l'europea, es va introduir un nou concepte en la normativa nacional: la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Per tant, en el supòsit de que un dels dirigents d’una PIME s’aprofiti de la seva posició dins del control financer de l’entitat per cometre un frau i la companyia no hagi establert un pla de control sobre les activitats en les que els seus empleats poden cometre certes faltes, l’empresa serà tan culpable com el seu treballador, i és que la pròpia norma estableix que les empreses passen a ser responsables, de manera que han d'adoptar mesures de prevenció per evitar que es cometin els delictes.

Així doncs, la manera de protegir-se que té una PIME és preparar un sistema normatiu que parteixi d'un anàlisi sobre els delictes que és susceptible de cometre per la seva activitat. És a dir, implantar un model de compliance.

Tot i que el Codi Penal no exigeix incorporar aquest model a les empreses, si una PIME el té i es comet un delicte a benefici de l'organització en el context de les seves activitats, pot al•legar exempció de responsabilitat, ja que es tracta que sigui la societat la que ajudi a l'administració a identificar el culpable a partir d'un model que previngui l'error.

En tot cas, l’empresa haurà de determinar quins vincles existeixen entre les pràctiques del seu negoci i les infraccions. Hi ha 26 categories de delictes que poden cometre les persones jurídiques i es recullen en quatre grans blocs: Protecció de dades i informàtics, econòmics i de blanqueig de capitals, administratius i els delictes impropis del comerç. Detectades les categories en què pot estar cometent irregularitats, l’empresa ha de recollir aquestes activitats en un llistat i relacionar-les amb les persones que les exerceixen en la seva companyia, amb l’objectiu de donar a conèixer a la resta de treballadors els riscos derivats de la seva activitat i formar-los en bones pràctiques perquè no els cometin.

Una vegada la plantilla ja és conscient de la responsabilitat que ha d’assumir l’empresa per la seva actuació, s’ha d’establir la norma interna o guia pels empleats, perquè tinguin un refent a seguir en la gestió del seu dia a dia.
Per últim, respecte la gestió i presa de decisions, tot i que la reforma del Codi Penal no fa distinció en la relació entre compliance i dimensió d’empresa, sí que determina la figura de persona jurídica de petites dimensions. Això permet a les PIMES que l'encarregat de supervisar el model, el director de compliment, pugui formar-se en la matèria i exercir ell mateix les tasques que implica el lloc, i si bé és veritat que el director de compliment necessitarà temps per formar-se, aquesta mesura busca que el 'compliance' no suposi un cost elevat a les companyies.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.


AGENDA: FUNECMA PARTICIPA EN EL PROPER FÒRUM DE LA CATALUNYA CENTRAL

La Fundació Privada per al Foment de l'Economia i el Marketing a Catalunya (FUNECMA), representada pel Sr. Jesús Mª Feliu i la Sra. Montserrat Feliu participarà, com a entitat del Fòrum de la Catalunya Central, a la propera trobada convocada pel dia 9 de novembre al Restaurant Mas de la Sala.
L’acte comptarà amb la presència del Sr. Manel Estiarte qui presentarà la ponència “Ètica i Valors”.

LABORAL:LLEI 6/2017, DE 24 D’OCTUBRE DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

El passat dia 24 d’octubre es va publicar la Llei 6/2017, un cop superat el tràmit del Senat, de Reformes Urgents del Treball Autònom.
Entre les més importants, en destaquen les següents:

- Ampliació de 12 mesos en la tarifa de 50 euros mensuals per a nous autònoms i rebaixa de 5 a 2 anys respecte a la darrera vegada que es va ser autònom per poder-se beneficiar d’aquesta mesura.

- En el cas dels joves de menys de 30 anys (35 les dones), podran encadenar fins a 3 anys de bonificacions, en funció de l’evolució del seu negoci.

- Es podran mantenir les bonificacions tot i que es contractin treballadors assalariats, cosa que fins ara no es podia compatibilitzar.

- La llei elimina el límit de nombres d’altes de familiars i la condició de que siguin menors de 45 anys.

- Bonificació per a la contractació com a treballadors del règim general de familiars de fins a segon grau, sempre i quan sigui amb contractes de caràcter indefinit, contractats per l’autònom, i que en els 12 mesos anteriors a la contractació, no s’hagi acomiadat a ningú de forma improcedent. Quan es realitzin, l’autònom es comprometrà a mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa durant els següents 6 mesos. Aquesta bonificació serà del 100% de les contingències comunes a càrrec de l’empresa.

- Rebaixa en la cotització a les treballadores autònomes que es re-incorporin al seu treball després de la maternitat, en el termini de dos anys. Pagaran la tarifa plana de 50 euros durant un any.

- A més les autònomes seguiran tenint la bonificació del 100% de la quota d’autònom i de les assegurances socials del treballador substitut, en cas de que optin per contractar la persona que les substitueixi en la situació de maternitat.

- També tindrà dret a la reducció de jornada, en els següents situacions:
Menors a càrrec de l’autònom, s'amplia fins a 12 anys, fills amb discapacitat i persones dependents al seu càrrec, sempre i quan contracti un treballador que substitueixi la part de jornada restant. En aquest cas també se li reconeix la bonificació del 100% de la quota de Seguretat Social i l'assegurança del treballador contractat durant un any.

- Possibilitat de compatibilitzar el salari amb la pensió. Els autònoms que continuïn treballant després de complir l’edat de jubilació i tinguin empleats (al menys un empleat), podran fer compatibles els seus ingressos amb el 100% de la pensió de jubilació.

- Es podran realitzar fins a tres cops a l’any, altes i baixes en el RETA amb el dret de pagar a partir del mateix dia en que es faci l’alta, és a dir, ja no serà indispensable pagar per mesos sencers, aplicant-se també en les baixes.

- Possibilitat de canviar fins a 4 cops a l’any la base de cotització, millorant per tant la possibilitat de planificació de les despeses dels autònoms que tinguin ingressos que puguin variar durant l’any.

Els canvis es podran fer:

- Amb efectes 1 d’abril si es sol•licita entre l’1 de gener i el 31 de març.
- Amb efectes 1 de juliol si es sol•licita entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
- Amb efectes 1 d’octubre si es sol•licita entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
- Amb efectes 1 de gener de l’any següent si es sol•licita entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre.

Aquests canvis afectaran també el càlcul de la prestació de maternitat i paternitat, fent servir per al càlcul de la mateixa els darrers sis mesos cotitzats per tal de calcular-ne la base reguladora.

- Reducció del recàrrec per impagament a la Seguretat Social del 10% durant el primer mes posterior a la generació del deute i sigui la primera vegada. Però la demora del pagament comportarà la pèrdua de les bonificacions, si l’autònom en tingués, i per tant, aquest recàrrec es calcularia a partir de la quota sense bonificacions.

- Cobertura dels accidents “in itinere” als treballadors autònoms que tinguin coberta amb una Mútua d’Accidents de Treball aquesta contingència, cobrint, per tant, els desplaçaments de casa a la feina i viceversa. Lògicament, afectarà als treballadors autònoms que tinguin donada d’alta aquesta contingència i realitzin la cotització addicional que correspon.

- Es reintegrarà als treballadors autònoms que tinguin dret a devolució de quotes per excés de cotització (és a dir, que també estiguin integrats en un altre règim les bases màximes previstes i que podien sol·licitar la devolució del 50% de les quotes abonades com autònoms), a que enlloc de demanar-ho com fins ara, aquest reintegrament es produeixi d’ofici per la pròpia Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquesta llei conté força més canvis, inclosos alguns a nivell fiscal, i per tant, ens posem a la seva disposició per estudiar cas per cas, les implicacions, millores i canvis que poden suposar per a cada client.

JURÍDIC: LA NOVA LLEI ENFRONT DE LA MOROSITAT DELS CONTRACTISTES

És conegut que les constructores adjudicatàries d'obres públiques incompleixen assíduament el termini de pagament legal als subcontractistes, que ascendeix a 60 dies.

Per això, està previst que en breu s’aprovi la nova Llei de Contractes del Sector Públic, que pretén implementar mesures que permetin l'assegurament i el pagament puntual a les milers de pimes que proveeixen béns o serveis a les empreses que treballen per a les Administracions Públiques, sobretot grans constructores.

Les mesures que s'introdueixen en la nova Llei de Contractes del Sector Públic en la seva lluita contra la morositat preveu eliminar la possibilitat que les empreses contractistes pactin amb els seus proveïdors terminis de pagament superiors als legals, establir com a punt d'inici del còmput dels terminis la data de lliurament del bé o prestació del servei així com permetre que les pròpies Administracions Públiques realitzin pagaments directes als subcontractistes sempre que així ho prevegin els plecs de contractació.

Tanmateix, resulta rellevant destacar el fet que la pròpia regulació pretén introduir un sistema de factura electrònica per a tota la cadena de contractació pública, la qual cosa permetrà acreditar la data en la qual es presenten les factures pel subcontractista. Per tot això, està prevista la creació d’un organisme independent de supervisió dels contractes per garantir que aquests es realitzin conforme a uns mínims de rendibilitat i transparència.

Estem a la seva disposició per ampliar i/o atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-los en les gestions necessàries.

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Necessites un administrador a la teva comunitat de propietaris o estàs valorant fer un canvi?

Truca ara per a que els nostres especialistes et facin una proposta personalitzada sense cap compromís.