Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 27 | MARÇ 2018
27
NEWSLETTER

MARÇ 2018

NOVETATS I OBLIGACIONS EN EL COMPLIMENT DEL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES “RGPD”

Feliu Consultors i la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central organitzen la jornada “Novetats i Obligacions en el compliment del nou Reglament General de Protecció de Dades RGPD” el pròxim 5 d’abril de 2018.

Totes les empreses i professionals que, en el desenvolupament de la seva activitat, tractin dades de caràcter personal, estan obligats a complir amb les disposicions de referència en matèria de protecció de dades. La transició de la Llei Orgànica de Protecció de Dades a la RGPD comporta que les empreses més que mai tinguin el control del compliment normatiu que comporta aquesta transició. Com es pot dur a terme? Quines eines informàtiques son les que millor s’ajusten a la meva empresa?... Aquesta jornada té com a objectiu abordar la part legal i pràctica necessària per entendre i adaptar-se al RGPD.

La jornada tindrà inici a partir de les 9.30 h i la benvinguda estarà a càrrec del President de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Sr. Xavier Perramon. Posteriorment, l’advocada i Responsable del Àrea Mercantil de Feliu Consultors, Sra. Imma Serratosa parlarà sobre el Compliance Penal i la seva relació amb la protecció de dades de caràcter personal.

Després, en una fase més pràctica de la jornada, hi hauran dues intervencions relacionades amb l’aplicació pràctica i el tractament del RGPD; la primera parlarà del context normatiu i les novetats del RGPD, a càrrec de Jaume Feliu de Feliu Consultors; la segona, abordarà el tractament del RGPD dins dels sistemes de informació, a càrrec dels Srs. Jordi Navarro de l’empresa I2T i Joan Marc Llesuy de la multinacional UNIT4.

Al finalitzar les intervencions s’habilitarà un espai per preguntes o per resoldre les inquietuds que els assistents puguin tenir. Esperem comptar amb la seva assistència. Per més informació e inscripcions, us podeu posar en contacte a l’adreça marketing@feliuconsultors.com.

A Feliu Consultors estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

JORNADA "NOVA NORMATIVA DELS AUTÒNOMS" AMB EL GREMI D'HOTELERIA I TURISME DEL BAGES

Feliu Consultors participarà en la 17a Jornada de Formació del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages: Cuina, Gestió i Xarxes, el pròxim 9 d'abril a la Fundació Alícia.

La jornada iniciarà amb una intervenció a càrrec de Feliu Consultors, en la que Jordi Portella, de l'àrea laboral, i David de Miguel, de l'àrea fiscal, explicaran la nova normativa dels autònoms, els seus avantatges i canvis més importants.

La jornada també comptarà amb la participació d'altres ponents en temes d'interès pel gremi de l'hoteleria i turisme, tals com: cuina del senglar, la gestió de les xarxes i els allotjaments, entre d'altres.

FELIU N&I PARTICIPA EN ALIMENTARIA 2018

Feliu N&I participará del 16 al 19 de abril en la edición de este año de Alimentaria, en el que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial del sector de la alimentación. Ubicados en el stand HUB17, en The Alimentaria Hub, Feliu N&I tendrá cuatro días de intensa actividad en la zona donde las tendencias y la innovación confluyen al servicio de las empresas y asistentes al evento.

Es la segunda edición que Feliu N&I participa y coincide también con la celebración conjunta de Alimentaria y Hostelco; cuya fusión ha creado una plataforma internacional para la industria de la alimentación, la gastronomía y el equipamiento hostelero. Hay más de tres mil expositores confirmados, entre locales e internacionales, y se espera superar la cifra de 140.000 visitantes de la edición 2016.

Además, este año, Feliu N&I también participa con una conferencia dirigida a empresas extranjeras que tengan interés por comercializar sus productos en España y que busca ofrecer un detalle de los aspectos legales y jurídicos clave a tener en cuenta para proceder a dicha comercialización. Se tratarán aspectos como las diferentes estrategias recomendables, la importancia de la protección de la marca, los registros necesarios para comercializar, así como los aspectos a tener en cuenta para constituir una sociedad y para negociar contratos de distribución y representación comercial.

Feliu N&I fue una de las primeras empresas aliena al sector de la alimentación que participó en Alimentaria y espera consolidar su participación en el evento, sobretodo a través de las alianzas con los países latinoamericanos asistentes.

LIMITACIÓ A L'ENTRADA AL DOMICILI, PER INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES

La Llei General Tributària diferencia els requisits que són necessaris, perquè els agents d'Inspecció tributària puguin accedir a un determinat espai privat per realitzar comprovacions de caràcter tributari.

La diferenciació rau en la classe d'espai en què l'Autoritat administrativa pretén accedir per a portar terme les seves actuacions:

• En el cas dels establiments oberts al públic o en els quals es porti a terme una activitat laboral o comercial o bé un establiment que no sigui espai de custòdia de documentació. Seria el cas de magatzems, botigues, dipòsits o similars i fins i tot oficines en les quals només s'exhibeixin productes comercials. En aquests casos i en cas de negativa del propietari o responsable del recinte, la inspecció podrà accedir-hi amb l'autorització administrativa de l'òrgan competent (art 141 LGT).

• En el cas que per l'exercici de les actuacions inspectores sigui necessari entrar en el domicili constitucionalment protegit de l'obligat tributari, l'Administració Tributària haurà d'obtenir el consentiment del mateix o l'oportuna autorització judicial (article 113 LGT) a càrrec dels jutjats contenciosos administratius. L'òrgan judicial valorarà les circumstàncies concretes de cada supòsit i apreciarà, si és precís, concedir el tràmit d'audiència previ a l'interessat. L'autorització judicial haurà de limitar el període de temps pel qual es concedeix.

Estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

CONTROL DELS LLOGUERS PER PART DE L'AEAT

L’AEAT està portant a terme des de l’any 2015, campanyes dirigides a controlar l’activitat d’arrendament d’habitatges, fet que ha provocat que en l’any 2017 s’hagi augmentat la recaptació per aquest concepte en 522 milions d’euros respecte de l’any 2014.

En el marc d’aquest control, l’AEAT ha advertit a 136.000 contribuents durant el darrer any 2017, que verifiquin la seva obligació de declarar els lloguers d’habitatges que puguin tenir arrendats, ja sigui directament, com a través de plataformes intermediàries com Airbnb (en aquest últim cas, aquestes empreses intermediàries han de presentar el model 179 que és una declaració informativa de les dades dels lloguers turístics que Hisenda pretén tenir controlades).

Aquestes campanyes, juntament amb un control més estricte de les devolucions sol·licitades pels contribuents, així com per les activitats inspectores dirigides contra entramats patrimonials familiars, i per l’exercici de les derivacions de responsabilitat subsidiàries a tercers , formen part de la política general de la lluita contra el frau fiscal , fet que ha generat que les recaptacions de l’AEAT per aquest conceptes en els últims tres anys, siguin les més exitoses de la seva historia (el voltant de 15.000 milions de euros per any).

Estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

EL TRIBUNAL SUPREM DEFINEIX ELS NOUS CRITERIS DE LA REMUNERACIÓ DELS ADMINISTRADORS

La Sala de lo Civil del Tribunal Suprem (TS) en la sentència número 98/2018, de 26 de febrer, ha modificat el criteri mantingut fins a la data per la major part de la doctrina i també de la Direcció General del Registre i Notariat (DGRN), en relació amb el sistema de remuneració dels administradors.

Estableix una unificació dels sistemes previstos pels administradors en la seva condició de tals i pels consellers executius, previstos en els articles 217 i 249 de la Llei de societats de capital (LSC), creant un únic sistema, és a dir, el TS considera que el règim general previst en els esmentats articles és aplicable a tots els administradors, inclosos també els consellers delegats o executius.

Fins ara la DGRN, tesi que era compartida amb la major part de la doctrina, es basava en el fet que la regulació diferenciava 2 règims retributius: un, “pels administradors en la seva condició de tals” i un altre, pels “consellers executius” que quedava al marge d’allò establert als estatuts socials i de l’acord de la Junta General sobre el règim retributiu. En canvi, la Sentència del TS entén que les obligacions en matèria de remuneració d’administradors s’apliquen a tot tipus d’administrador de societat.

La resolució del TS fa una referència expressa a la doctrina de la Sala de lo Social i deixa clar que “la condició d’administrador no es circumscriu a l’exercici de facultats o funcions de caràcter deliberatiu o de supervisió, sinó que són inherents al seu càrrec tant les facultats deliberatives com les executives”. Afegeix també que “si alguns membres del consell d’administració exerceixen funcions executives ho fan en la seva condició d’administradors, perquè només en qualitat de tals poden rebre la delegació del consell”.

Es pot concloure que aquesta sentència preveu una estructura en 3 nivells del sistema de remuneració dissenyat a la LSC:

1. En els estatuts socials es defineix el caràcter gratuït o retribuït del càrrec i en aquest cas, el sistema de retribució, que determinarà els conceptes retributius a percebre pels administradors.
2. Correspon a la Junta General establir l’import màxim de remuneració anual dels administradors en les societats no cotitzades.
3. Les decisions dels propis administradors, als quals correspon (llevat que la Junta general determini una altra cosa) la distribució entre els diferents administradors (en cas de Consell per decisió d’aquest).

Alhora s’ha de tenir en compte la regulació pròpia de determinats sector, els acords, polítiques internes de les societats, i els possibles impactes fiscals, que pot produir la interpretació feta pel Tribunal Suprem.

A Feliu Consultors estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

BONUS PER BAIXA SINISTRALITAT

A partir del 15 d’abril s’inicia la campanya de Bonus per Baixa Sinistralitat Laboral, regulat pel Reial Decret 231/2017. Les empreses que estiguin interessades en sol·licitar-ho, hauran de presentar-se entre el 15 d'abril i el 31 de Maig. Entre els requisits que han de cumplir estan els següents:

• Cotitzar més de 5000 € durant el període d'observació. Una novetat d’aquest apartat és que es converteix en requisit fonamental el compliment dels índexs de sinistralitat general i extrema. Queden exclosos els accidents “in itinere”.
• Estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (31 de maig).
• Acreditar que s'està complint amb les obligacions en matèria de prevenció, mitjançant la declaració responsable. S’ha de tenir en compta que l’empresa haurà d’informar als delegats de prevenció de la sol·licitud dels incentius i dels índexs de sinistralitat.

Si l’empresa està o ha estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per cometre infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció o Seguretat Social en el període d'observació, no podrà sol·licitar l'incentiu.

Respecte a les quanties, el nou decret situa l'incentiu en el 5% de les quotes per contingències professionals de cada empresa, i un altre 5% addicional si es justifiquen inversions en les activitats complementàries de prevenció de riscos laborals. Es manté com a límit, l'import de les inversions efectuades en matèria de prevenció de riscos.

A Feliu Consultors estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.