Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 29 | MAIG 2018
29
NEWSLETTER

MAIG 2018

VOLS VENDRE O LLOGAR EL TEU PIS?

Necessites un administrador a la teva comunitat de propietaris o estàs valorant fer un canvi?

Truca ara per a que els nostres especialistes et facin una proposta personalitzada sense cap compromís.

RENÚNCIES HEREDITÀRIES, COM EVITAR-LES?

Les últimes dades publicades pel Consejo General del Notariado assenyalen que, a Espanya, hi va haver 42.987 renúncies d'herències durant l'any 2017, que suposen un 10,5% del total, essent la dada més elevada des que l'organisme realitza aquesta anàlisi.

Cal recordar que cada Comunitat Autònoma té la seva pròpia regulació, i que la Llei que regirà la successió vindrà determinada per l'últim domicili habitual del difunt durant els últims 5 anys de vida.

Les causes per explicar aquest fenomen són variades, començant per l'existència de deutes hereditaris, fins al pagament de l'Impost de Successions que afecta especialment a familiars menys pròxims com els nebots, tiets i cosins.

És important assessorar-se prèviament per assegurar el destí del seu patrimoni i decidir quina és la millor opció en cada en cas, com la donació de la nua propietat o bé la disposició de llegats, entre moltes altres opcions. En cas contrari, hi ha risc que el patrimoni pugui tenir un destí que no és el desitjat.

OBLIGACIÓ DELS AUTÒNOMS A INCORPORAR-SE AL SISTEMA RED

Darrerament hauran rebut comunicacions per correu ordinari de la Tresoreria General de la Seguretat Social on se'ls comunica que a partir de l'1 d'octubre han d'estar adaptats per a realitzar els seus tràmits per via electrònica i també, per rebre i veure les seves notificacions.

El que pretén la TGSS és que TOTES les comunicacions que realitzarà la TGSS cap als autònoms seran per mitjà telemàtic i amb posada a disposició en seu electrònica, on un cop hagin passat 10 dies, encara que no s'obri la comunicació, es considerarà a l'interessat com a notificat. Aquest punt és d'especial importància en tant que es comunicaran qüestions com procediments de recaptació de quotes, expedients sancionadors o qualsevol altra comunicació que la TGSS hagi emès cap a l'interessat.

La TGSS ofereix diverses possibilitats per poder realitzar aquest tràmit, i totes impliquen tenir certificat digital propi (també DNI electrònic) o bé el sistema CLAVE, per tal de poder accedir a SEDESS, que és on es gestiona. Des de Feliu Consultors li podem facilitar l'obtenció del certificat digital sense necessitat que s'hagi de desplaçar a cap administració per validar la seva identitat.

És molt important que tots els Autònoms que no estiguin assignats a un autoritzat RED (com pot ser Feliu Consultors), sàpiguen que tenen la possibilitat d'afegir-se a les nostres notificacions i per un cost molt competitiu, ser nosaltres qui gestionem la recepció d'aquestes comunicacions.

Estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

DECLARACIÓ D'IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR REAL EN ELS COMPTES ANUALS

L'Ordre JUS/319/2018 per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació té com a principal novetat el document que porta per rúbrica "Declaració d'Identificació del titular real" i el qual ha de contenir informació extra-comptable exigible en aplicació del que s'estableix en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

El document s'ha d'emplenar tant en el cas que es formulin i dipositin comptes d'acord amb el "model normal", com a "model abreujat" o al "model PIME", tant es dipositin en suport paper com en suport electrònic.

Els nous models són aplicables a la presentació de comptes individuals d'exercicis tancats amb posterioritat al 1 de gener de 2017.

Tindran la consideració de titulars reals:
La persona o persones físiques que en darrer terme posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot d'una persona jurídica, o que a través d'acords o disposicions estatutàries o per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de la gestió d'una persona jurídica.
Quan no hi hagi una persona física que tingui o controli, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot de la persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixi el control, directe o indirecte, de la persona jurídica, es considera que exerceix aquest control l'administrador o administradors. Quan l'administrador designat fos una persona jurídica, s'entén que el control és exercit per la persona física nomenada per l'administrador persona jurídica.

Igualment, tindran la consideració de titulars reals les persones naturals que posseeixin o controlin un 25 per cent o més dels drets de vot del Patronat, en el cas d'una fundació, o de l'òrgan de representació, en el d'una associació, tenint en compte els acords o previsions estatutàries que puguin afectar la determinació de la titularitat real.

Quan no hi hagi una persona o persones físiques que compleixin els criteris establerts en el paràgraf anterior, tindran la consideració de titulars reals dels membres del Patronat i, en el cas d'associacions, els membres de l'òrgan de representació o Junta Directiva.

Per a més informació, no dubti en contactar amb nosaltres i l'assessorarem en totes les gestions pertinents.

JA ESTÀ ADAPTADA LA TEVA EMPRESA AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES?

El passat 25 de maig de 2018 es va acabar el límit per l'adaptació al nou el Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades, més conegut com RGPD, un cop transcorreguts els dos anys de marge des de la seva entrada en vigor.

L’aplicació d’aquest nou Reglament és el canvi més important que es produeix en aquest àmbit des de fa molts anys i pretén harmonitzar totes les normatives dels estats membres i donar més garanties de control als ciutadans. A més, en paral•lel a l’aplicació d’aquest Reglament que deroga l’anterior Directiva 95/46/CE, s’ha aprovat la nova ‘LOPD’ que podrà complementar en alguns aspectes al RGPD.

A continuació i de forma sintetitzada indiquem un resum dels canvis i les implicacions pràctiques del nou RGPD:

1)Aplicar el RGPD suposa més carrega per a la meva empresa?
Aquest Reglament suposa un major compromís de les empreses amb la protecció de dades, però no necessàriament una major carrega de treball. Es molt important tenir en compte que, si actualment ja portem una correcta gestió de la actual LOPD, el RGPD serà una continuació o reemplaçament de les mesures que ja estem aplicant. A més, en el nostre cas, partim d’una bona base al que fa referència a les mesures de seguretat (RD1720/2007) derivades de la LOPD, aspecte diferencial amb altres països.

2)Obtenció del consentiment.
És un dels canvis més rellevants que implica el RGPD. Si fins ara teníem vàries modalitats d’obtenció del consentiment per al tractament de dades, ara es limita a que hi hagi una declaració dels interessats o una acció positiva que indiqui l’acord del mateix. Es prohibeixen pràctiques com el consentiment tàcit o per inacció del ciutadà tipus: ‘si en 30 dies no ens dona la seva negativa al tractament de les seves dades, entenem que està d’acord...’.

En el cas de les pàgines web, es podran seguir utilitzant les caselles per a l’obtenció del consentiment, però no seran vàlides les caselles pre-marcades. A més, el consentiment haurà de donar-se per cada una de les finalitats de tractament i ser verificable. Si el consentiment obtingut previ a l’aplicació del RGPD es conforme als requisits, no serà necessari obtenir-lo de nou. Els tractaments basats en el ‘consentiment tàcit’ hauran de trobar fonament en un altra causa de legitimació. No obstant, s’haurà d’estudiar cas per cas, ja que en alguns supòsits, és possible que no sigui necessari el consentiment per que el tractament es realitza sota l’empara de l’interès legítim o per l’execució d’un contracte.

3)Clàusules d’ informació – avisos de privacitat.
S’hauran de revisar les clàusules informatives i avisos legals. El RGPD preveu que s’inclogui en la informació que es proporciona als interessats una sèrie de qüestions que amb la Directiva i moltes lleis nacionals de transposició no eren necessàriament obligatòries (base jurídica del tractament, termini de conservació o criteris per a la seva determinació).
Aquesta informació haurà de proporcionar-se de forma concisa, transparent, intel•ligible, de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, per escrit o altres mitjans i de forma gratuïta.

4)Contractes amb tercers – Encarregats de Tractament (ET).
S’amplia el contingut dels contractes firmats amb els encarregats de tractament (ET-tercers que ens presten un servei amb accés a dades) que hauran d’incloure entre altres aspectes: descripció detallada dels serveis prestats, mesures aplicades, possibles transferències internacionals de dades, subcontractacions, etc.
Es recomanable firmar de nou amb tots els tercers els nous contractes amb el contingut adaptat al RGPD.

5)Nivells de seguretat de les dades.
No s’estableixen nivells de les dades (bàsic, mig, alt) com en la LOPD per aplicar les corresponents mesures de seguretat, tot i que es manté la categoria de nivell alt que passa a anomenar-se ‘categories especials de dades’. A més, el RGPD inclou dues noves categories en aquest apartat: dades genètiques i dades biomètriques.

6)Mesures de seguretat.
El RGPD no estableix mesures de seguretat específiques tal com coneixíem les de RD1720/2007 però apareix el concepte LA RESPONSABILITAT PROACTIVA (accountability) que fa referencia a la prevenció per part de les organitzacions que tracten dades. És a dir, les empreses, hauran d’aplicar les mesures necessàries per garantir els criteris de seguretat corresponents: confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència. Mesures per assegurar el compliment del RGPD:
-Protecció de dades des del disseny.
-Protecció de dades per defecte.
-Mesures de seguretat (tècnic-organitzatives).
-Manteniment d’un registre d’activitats de tractament.
-Anàlisis de riscos i avaluacions d’impacte (quan sigui probable que el tractament presenti un alt risc específic per als drets i llibertat dels interessats).
-Nomenament d’un delegat de protecció de dades (DPO) (només en determinats supòsits).
-Notificació de violacions de la seguretat de les dades.

7)Registre de fitxers.
L’actual inscripció de fitxers davant l’Agència de Protecció de Dades (AEPD) desapareix, però s’obliga al responsable de tractament (RT) i al encarregat de tractament (ET) a portar un ‘registre d’activitats de tractament’ amb un contingut mínim. Aquest registre d’activitats seria, d’alguna manera, l’equivalent a l’actual ‘document de seguretat’.

8)Nous Drets: Oblit i Portabilitat.
A més dels tradicionals drets ARCO (accés, rectificació, cancel•lació i oposició) el RGPD introdueix nous conceptes com el dret a l’oblit (manifestació dels tradicionals drets de cancel•lació i oposició aplicats als buscadors d’internet) i dret a la portabilitat (permet a l’interessat recuperar les seves dades de forma estructurada per a traslladar-los a altre responsable).

9)Delegat de Protecció de Dades – DPO.
S’assignarà un delegat de protecció de dades sempre que:
-El tractament el porti a terme una autoritat o organisme públic (excepte tribunals quan actuïn en la seva funció jurisdiccional).
-Les activitats principals consisteixin en operacions que requereixin una observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala.
-Les activitats principals consisteixin en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals.
El DPO serà designat atenent a les seves qualitats professionals i, en particular, als seus coneixement especialitzats en Dret i la pràctica en matèria de protecció de dades. Podrà formar part de la plantilla o realitzar les seves funcions com extern mitjançant un contracte de prestació de serveis.

Estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries. Per més informació, contactar amb el nostre consultor Toni Pérez a tperez@feliuconsultors.com o al 93.875.35.20