Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 32 | SETEMBRE 2018
32
NEWSLETTER

SETEMBRE 2018

ENTREPÀ SOLIDARI PER ALTHAIA

El pròxim 29 de setembre es farà a Manresa l’Entrepà Solidari per Althaia, i Feliu Consultors participa i col•labora amb aquesta activitat, de la qual el 100% de l’import es destinarà al Programa d’Atenció Infanto-Juvenil a Althaia.

Aquest projecte preveu la creació d’una nova unitat d’hospitalització psiquiàtrica infanto-juvenil, que comptarà amb 12 llits i estarà dissenyada per desenvolupar un model d’atenció integral en salut mental per als nois i noies que presentin episodis aguts que requereixin hospitalització i que fins ara havien de ser derivats a altres hospitals més llunyans.

Així mateix, es preveu millorar l’atenció pediàtrica amb una reforma dels espais, augmentant els recursos per serveis com el Pallapupes o altres serveis similars que faciliten l’adaptació del nen al procés de tractament, invertir en tecnologies que permetin millorar les eines diagnòstiques i evitar derivacions a altres hospitals per a la realització de proves pediàtriques.

Per més informació sobre l’Entrepà Solidari per Althaia podeu visitar la web www.entrepasolidari.cat

TERMINI PER A PRESENTAR EL MODEL 232

Durant el pròxim mes de novembre finalitza el termini per a presentar el model 232 i complimentar la informació d’operacions amb persones o entitats vinculades de l’exercici 2017.

La normativa diferencia les operacions entre específiques i generals, les específiques són les següents:
i. Operacions amb persones físiques que tributin en règim d’estimació objectiva i que participin en la titularitat dels fons propis de forma individual o col•lectiva amb els seus familiars sigui superior al 25%.
ii. Transmissió de negocis, valors o participacions en els fons propis d’entitats no admesos a negociació o residents en paradisos fiscals.
iii. Transmissió d’immobles i operacions sobre intangibles.

Estan obligats a la seva complementació aquells contribuents de l’impost de societats i de l’impost de la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent i les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència a Espanya que realitzen les següents operacions:

1. Conjunt d’operacions realitzades en el període impositiu independentment de l’import d’operacions per part vinculada
a. Si el conjunt d’operacions del mateix tipus i mètode de valoració supera el 50% de la xifra de ventes de l’entitat.
b. Si es supera el import de 100 mil € per operacions específiques del mateix tipus.
2. Operacions realitzades en el període impositiu amb la mateixa persona/entitat
a. Si el volum d’operacions supera els 250 mil €.

No obstant, no existeix obligació d’informar de les següents operacions (independentment del volum d’operacions):
- Les realitzades entre entitats que s’integren en un mateix grup de consolidació fiscal.
- Les realitzades amb membres o altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions de interès econòmic (AIE), les unions temporals d’empreses (UTE) inscrites en el registre especial del Ministeri de Hisenda i Funció Pública, excepte les que s’acullin a l’Exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través d’establiments permanents.
- Les realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o ofertes públiques d’adquisició de valors.

Recordar que, a més de presentar la informació requerida en el model 232, existeix també l’obligació de documentar aquestes operacions amb parts vinculades. Com a breu recordatori indicar que les persones o entitats vinculades estan obligades a documentar el valor de mercat de les operacions realitzades, aquesta documentació ha d’estar a disposició de l’administració tributària a partir del 30 de novembre. Aquesta documentació s’ha de confeccionar atenent als requisits de proporcionalitat i suficiència de les operacions realitzades, i es divideix en tres parts:

1a. Específica del contribuent:
Obligat per aquells contribuents amb operacions superiors de 250 mil € amb la mateixa entitat/persona vinculada encara que aquestes operacions tinguin naturalesa diferent. Aquesta documentació pot tenir un contingut simplificat si el import net de la xifra de negocis sigui inferior a 45 milions d’euros i no es tacte d’operacions específiques. Alhora, per aquells contribuents amb import net de la xifra de negocis inferior a 19 milions d’euros podem optar per a complir aquesta obligació utilitzant el model normalitzat proporcionat per l’administració tributària que s’incorpora en la presentació del impost de societats.

2a. Específica del grup al que pertanyi l’empresa.
Aquesta documentació és obligatòria per aquells grups amb import net de la xifra de negocis superior als 45 milions d’euros.

3a. País per país per als grups l’empresa dominant dels quals resideixi a Espanya.
Obligatori per aquells grups l’entitat dominant dels quals resideixi a Espanya i tingui un import net de la xifra de negocis superior a 750 milions d’euros.

Per últim, recordar que el fet de no tenir obligació per a presentar el model 232 ni de preparar la documentació dites operacions no eximeix a les empreses de valorar les seves operacions vinculades pel seu valor de mercat.

PROHIBICIÓ D'ÚS TURÍSTIC EN HABITATGE

A mitjans de setembre, la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una sentència que estableix doctrina jurisprudencial sobre l'eficàcia dels acords comunitaris de prohibició d'activitat d'ús turístic d'un immoble.

Aquesta doctrina declara que un acord comunitari que estableix la prohibició d'usos turístics en els habitatges de l'edifici és vàlid si s'adequa la seva aprovació als quòrums legals; però, no és oposable, no vincula, no té efectes retroactius davant del propietari que ho era en aquell moment, que es va oposar a l'acord i que, en el cas enjudiciat objecte del recurs de cassació, havia obtingut amb anterioritat de l'Administració competent la llicència o permís habilitant per a l'exercici d'aquesta activitat, consolidant d'aquesta manera una expectativa d'ús. Aquest acord si seria eficaç i oposable als propietaris actuals que no es van oposar a aquest, i una vegada inscrit en el Registre de la Propietat, als futurs tercers adquirents.

Amb aquesta sentència se soluciona la disparitat de criteris existents en els tribunals de Catalunya, encara que segueixen existint casos concrets en els quals cal saber com s'aplica aquesta doctrina jurisprudencial.

Els nostres assessors estan a la vostra disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

CADUCITAT DE LA ULTRAACTIVITAT DEL CONVENIS LABORALS

El Tribunal Suprem ha dictat una sentencia segons la qual la ultraactivitat dels convenis caducarà passat un any, pel que no és procedent aplicar el conveni anterior un cop passat aquest termini. Això fa referencia a la ultraactivitat dels convenis, aprovada el 2012, i que permetia seguir aplicant els drets dels convenis col•lectius actuals durant el temps que estiguessin actives les negociacions pel conveni següent, i d’aquesta manera conservar provisionalment les clàusules del conveni anterior.

Però amb la sentencia dictada per l'Alt Tribunal, la ultraactivitat dels convenis s'ha de deixar d'aplicar transcorregut un any des de la seva caducitat, perquè considera que passat aquest temps ja s’ha hagut de negociar un nou conveni, i en cas contrari, passat l’any, els treballadors haurien de regir-se pel conveni del sector. Per això, en cas d’ajornar o superar el període d’un any en les negociacions, els treballadors poden arribar a perdre els drets adquirits durant el temps que duri la negociació.

El nostre departament laboral li pot assessorar en el cas d’aquesta informació o qualsevol altre tràmit o gestió.

ELS COTXES AMB PERMÍS DE CIRCULACIÓ HAN DE TENIR ASSEGURANÇA ENCARA QUE ESTIGUIN INUTILITZATS

El passat 4 de setembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar que qualsevol vehicle matriculat a la Unió Europea que compti amb permís de circulació i per tant sigui apte per circular, ha d'estar cobert per una assegurança de responsabilitat civil encara que el propietari no tingui intenció de conduir-lo i hagi decidit estacionar-lo en terreny privat.

La sentència també fa referència als casos d'accidents, i insisteix que els organismes nacionals d'indemnització tenen dret a exigir responsabilitats tant al responsable de l'accident com a la persona que incompleix l'obligació de subscriure una assegurança "encara que aquesta persona no sigui civilment responsable" de l'incident a la carretera.

Els nostres assessors a la vostra disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

BLANQUEIG DE CAPITALS, PRINCIPALS NOVETATS DEL REIAL DECRET LLEI 11/2018

El 5 de setembre va entrar en vigor el RDL 11/2018, de 31 d'agost, mitjançant el qual, entre altres matèries, es modifica la vigent normativa de prevenció del blanqueig de capitals, a l'efecte d'adaptar-la a la directiva europea 2015/849, de 20 de maig del 2015.

Les novetats introduïdes en la llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme amb la transposició de la Directiva europea són les següents:
- L'obligació d'aplicar mesures de diligència degudament reforçades respecte d'aquells països que es relacionin en la llista que a l'efecte elabora la Comissió Europea d'acord l'article 9 de la directiva.
- Endureix el règim aplicable a les persones amb responsabilitat pública, considerant a totes les persones amb responsabilitat pública, tant nacionals com estrangeres, mereixedores de l'aplicació de les mesures de diligència reforçada.
- Redueix el límit d'utilització dels mitjans de pagament en efectiu, de 15.000 a 10.000 euros a aquells comerciants de béns que utilitzen l'efectiu com a mitjà de pagament.
- Endureix els límits màxims sancionadors establerts per la normativa europea, incorporant noves normes en matèria de publicitat i nous tipus infractors.
- Estableix un sistema de comunicació de denúncia d'infraccions de naturalesa confidencial.
- Crea l'obligació de registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos.

REQUISITS D'ENTRADA I RESIDÈNCIA DE NACIONALS DE TERCERS PAÏSOS

Pel que fa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de tercers països amb finalitats d'investigació, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col•locació "au pair", es modifica la llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització amb la finalitat d'incorporar els aspectes de la Directiva 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016.

L'objectiu d'aquesta Directiva és millorar la posició de la Unió Europea en la competència mundial per atraure talent i promoure la UE com a centre mundial d'excel•lència per estudis i formació mitjançant la supressió de barreres migratòries i millors oportunitats de mobilitat i feina. La necessitat d'aprofitar al màxim les oportunitats de migració legal i, especialment de la migració qualificada de factor causant de la creació de feina han marcat les últimes actuacions europees en matèria de migració legal.

El Reglament de desenvolupament de la transposició de la Directiva és una oportunitat per suprimir certes barreres migratòries i càrregues administratives en relació als procediments d'admissió i residència dels estrangers de les categories indicades anteriorment.

Els canvis principals fan referència a:

- Les autoritzacions de residència per investigadors.
- La retenció d'estudiants internacions i la seva permanència després de la finalització dels estudis per la cerca de feina o per emprendre un projecte empresarial.
- La participació en programes de pràctiques tal com els defineix la Directiva.
- L'autorització de residència per pràctiques serà sol•licitada per l'entitat d'acollida mitjançant mitjans electrònics i tindrà validesa en tot el territori nacional.
- L'admissió d'estudiants internacionals i la seva mobilitat intraeuropea; i amb voluntaris que participen en el Servei Voluntari Europeu.

PROTECCIÓ DE DADES

Entrada en vigor del Reial Decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents en Protecció de Dades, mitjançant el qual es regula un nou procediment sancionador adaptat al Reglament General de Protecció de Dades Europeu.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), plenament aplicable des del passat 25 de maig, suposa una profunda modificació del règim vigent en matèria de protecció de dades personals, tant des del punt de vista substantiu i de compliment pels subjectes obligats, com en el que afecta l'activitat de supervisió per part de les autoritats de control que aquest regula.

La regulació del RGPD implica la derogació de disposicions de Dret intern actuals que resulten contràries a aquest, restant, en conseqüència, a l'espera de l'aprovació definitiva de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades, que donarà cobertura al "buit" existent. La nova Llei Orgànica es troba en fase de tramitació parlamentària, esperant que estigui aprovada a finals de tardor segons l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En la mesura que, no tota la matèria normativa a desenvolupar per a complir ple al RGPD requereix la cobertura d'una llei orgànica, el Govern ha aprovat el Reial Decret Legislatiu 15/2018, de 27 de juliol, que va entrar en vigor el 31 de juliol, amb caràcter temporal, fins a l'entrada en vigor de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades, destacant del seu contingut la regulació de:

- L'exercici de poders d'investigació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
- El règim sancionador.
- Els procediments per al cas de possibles vulneracions de la normativa de protecció de dades.
- L'establiment dels terminis de prescripció de les infraccions, i sancions imposades, així com el termini de caducitat del procediment.
- Reconeix expressament que el Delegat de Protecció de dades no és subjecte sotmès al règim sancionador.
- S'estableix la validesa de contractes d'encarregat de tractament subscrits amb anterioritat al 25 de maig de 2018, amb vigència indefinida, fins al 25 de maig de 2022.
- Reitera que la Responsabilitat pot recaure tant en els Responsables de tractament, com en els encarregats del tractament.
- Les entitats de certificació i les encarregades de supervisar codis de conducta queden sotmeses als procediments i sancions.
- Es reconeix la inviolabilitat del domicili en actuacions inspectores de l'AEPD, requeriran autorització judicial prèvia.

Aquest Reial decret és vigent fins a l'aprovació de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals, la qual podrà mantenir o modificar tot allò que es regula pel mateix, per tant, hem d'estar atents.

LES COMUNITATS AUTÒNOMES REACCIONEN ALS HABITATGES DE LLOGUER TURÍSTIC

L'existència de plataformes virtuals publicitant lloguers turístics per part de particulars, ha conduït a una regulació molt variada a tot l'estat que imposa a cadascuna de les comunitats autònomes, pluralitat de requisits, per tal que els arrendaments de lloguer turístics siguin legals.

En el cas d'Andalusia, Canàries, Cantàbria, Galícia o de Balears, s'exigeix a títol exemplificatiu realitzar una declaració responsable al govern autonòmic i al registre turístic.

En relació a Catalunya, s'imposa l'obligació de disposar de telèfon de consultes i incidències a disposició dels usuaris i veïns, així com fulls de reclamacions. A més, s'ha de remetre a la Policia informació detallada sobre la durada de l'allotjament.

En el cas de Madrid, Comunitat Valenciana o Múrcia, s'exigeix que el lloguer s'hi hagi de comercialitzar per part de professionals, excloent d'altres modalitats de lloguers turístics.

D'altra banda, en el cas de Castella i Lleó, Galícia o Andalusia, s'exigeix que les habitacions ostentin uns equipaments mínims.

La normativa d'Astúries i Cantàbria per la seva part, obliga als propietaris de pisos turístics, contractar una assegurança de responsabilitat civil.

Per últim, la comunitat del País Basc, prohibeix (i en alguns casos exigeix) que els pisos turístics estiguin situades en unes plantes determinades de l'edifici.

Aquests requisits, a vegades, considerats excessivament restrictius per part de Competència, han estat objecte de recurs (en el cas concret de Madrid, Sant Sebastià o Bilbao), per considerar que perjudiquen els consumidors i usuaris.

Per tot l'anterior, donada la multiplicitat de requisits exigits per les diferents normatives de les comunitats autònomes, i per evitar qualsevol il•legalitat recordin que des de Feliu Consultors els hi podem oferir un assessorament integral.