Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 33 | OCTUBRE 2018
33
NEWSLETTER

OCTUBRE 2018

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE EXEMPCIÓ PRESTACIÓ MATERNITAT

El Tribunal Suprem amb la sentència núm. 1462/2018 de 3 d'octubre de 2018 ha anul•lat el criteri de l'Administració d'Hisenda, sobre l'obligació de tributació de la prestació per maternitat.

Segons ha establert el Tribunal Suprem: "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)". L'alt tribunal contradiu el punt de vista que mantenien tribunals inferiors i la mateixa Hisenda, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), que havia mantingut que sí que tributen. Ara el Suprem haurà d'emetre una segona sentència per unificar el criteri.

Considerem per tant, molt important COMUNICAR-LOS:

Que les contribuents que hagin tributat per aquestes prestacions, en les rendes de 2014 a 2017, poden sol•licitar la rectificació de l'autoliquidació o autoliquidacions i obtenir la corresponent devolució d'ingressos indeguts i, així mateix, els interessos de demora.

A Feliu Consultors estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

CALENDARI LABORAL 2019

Ja està publicada la relació de festes laborals per a l'any 2019 a Catalunya. Aquesta relació s'han d'afegir els dos dies per festa local a la població de centre de treball, que encara estan pendents de publicar.

Per a l'any vinent, la distribució de festes estatals i autonòmiques de Catalunya és la següent:

1 de gener: Any nou
19 d'abril: Divendres Sant
22 d'abril: Dilluns de Pasqua
1 de maig: Dia del treball
24 de juny: Sant Joan
15 d'agost: Assumpció de la Verge
11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya
12 d'octubre: Festa de la Hispanitat
1 de novembre: Tots Sants
6 de desembre: Dia de la Constitució
25 de desembre: Nadal
26 de desembre: Sant Esteve

Com cada any, és important preparar amb anticipació el corresponent calendari laboral, tenint també en compte les vacances de cada treballador i el nombre legal d'hores màximes treballades, que estaran determinades pel corresponent conveni col·lectiu.

S'haurà de tenir en compte també les provisions legalment establertes en conveni col·lectiu d'aplicació en cada sector i els acords particulars que es puguin tenir amb cada treballador, alhora distribuir les vacances amb l'anticipació i amb la constància suficients per evitar duplicitats entre els diferents treballadors en el cas que l'empresa no tanqui en dies concrets i evitar conflictes amb l'aplicació dels períodes de gaudi de vacances.

Com sempre, estem a la seva disposició per confeccionar els corresponents calendaris i per seguir les obligacions en matèria de temps de treball efectiu que té l'empresa.

REVISIÓ DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Durant els mesos de novembre i desembre és convenient revisar l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que paga la societat i veure les possibilitats existents per reduir la seva tributació de cara a l'exercici 2019.

Les últimes setmanes de l'any són claus en la Planificació Fiscal de l'estratègia tributària per al pròxim exercici. Moltes empreses no es plantegen si estan pagant de més, donant per bona la quota del rebut i procedint al seu pagament. Recordeu que estaran exempts de pagar l'impost, entre altres, les següents entitats:

• Les persones jurídiques o entitats les quals el seu import net de la xifra de negocis del penúltim any sigui inferior a un milió d'euros.
• Les persones jurídiques o entitats que inicien l'activitat i que la xifra de negocis sigui superior a un milió d'euros (exempció de pagament durant els dos primers anys).

No obstant això, els subjectes passius de l'IAE estan obligats, durant el pròxim mes de desembre, a presentar una comunicació als òrgans administratius que gestionen l'impost de les circumstàncies que provoquen la seva inclusió o exclusió d'aquest, si:

o Estant exempt durant l'exercici 2018 s'hagi deixat de complir amb les condicions perquè s'apliqui aquesta exempció, és a dir, haver superat l'any 2017 la xifra del milió d'euros de facturació o bé haver superat el termini de 2 anys per inici d'activitat.
o Havent pagat IAE durant l'exercici 2018, es pot aplicar l'exempció de l'IAE per a l'exercici 2019, en cas que s'hagi baixat la facturació per sota del milió d'euros.

A més d'aquestes comunicacions obligatòries, és convenient també comunicar a Hisenda possibles variacions dels elements tributaris que poden afectar el càlcul de l'impost en l'exercici 2019.

Finalment, recomanem revisar també si són d'aplicació alguna de les bonificacions existents sobre les tarifes de l'impost.

Recordeu que l'aplicació de la majoria d'aquestes bonificacions s'hauran de sol·licitar expressament, segons les condicions i terminis establerts en la corresponent ordenança fiscal de cada municipi, que determinarà, a més, si totes o algunes de les esmentades bonificacions són o no aplicables simultàniament.

Per a més informació contacteu amb el nostre assessor Sr. Toni Pérez tperez@feliuconsultors.com o bé al 93.875.35.20

LA NOVA EINA CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS: EL REGISTRE DE TITULARITATS

El 25 d'octubre de 2018, el Col·legi de Registradors d'Espanya va presentar, el Registre de Titularitats Reals, un registre que té com a objectiu lluitar contra el blanqueig de capitals i les activitats que solen trobar-se darrere, com el narcotràfic, el contraban o el terrorisme i contra el finançament del terrorisme i el narcotràfic.

Així mateix, a través d'aquest registre es poden conèixer les titularitats reals de les societats mercantils, és a dir les persones físiques que ostenten el control de l'empresa de manera directa o indirecta.

Aquesta informació s'extreu del Registre Mercantil, ja que des d'aquest any, les societats tenen l'obligació d'incloure la identificació del titular real en la presentació dels seus comptes anuals.

Ha estat la mateixa Unió Europea qui, a través de la seva directiva va establir l'obligació per als Estats membres de crear un registre nacional per identificar els "titulars últims o reals", i així prevenir, com vèiem apuntant, la utilització del sistema financer pel blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

D'acord amb aquesta Directiva, els Estats membres de la UE han de crear, gestionar i desenvolupar un sistema registral nacional d'identificació de titulars reals, que ha d'assegurar la interconnexió del Registre amb els països de la Unió Europea (a través de la plataforma europea d'accés estandarditzat) i la gestió dels quals concedeix a autoritats que en els diferents països tenen encomanada la funció del Registre Mercantil.

Finalment, cal esmentar, segons les mateixes paraules de la Degana del Col·legi de Registradors d'Espanya, Sra. María Emilia Adán, que aquest Registre s'adapta a les necessitats contra el blanqueig; és públic, està reglat, amb ple respecte a la protecció de dades, actualitzat i no suposa un cost addicional.

IMPLANTACIÓ DE LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Des de l'1 d'Octubre, determinats col·lectius estan obligats a relacionar-se amb l'Administració electrònicament, això implica l'obligatorietat de rebre les notificacions de forma electrònica i no en format "paper"; amb això ja va ser pionera l'Agencia Tributària Estatal, que fa temps que té aquesta obligatorietat. Anem veient com des de llavors, diferents Administracions públiques es van adherint amb aquest sistema (Seguretat Social, ORGT Diputació de Barcelona, DGT Direcció General de Transit, diversos Ajuntaments, i recentment l'Agencia Tributària de Catalunya).

El col·lectius obligats són de moment:

-Persones Jurídiques (S.A., S.L., etc., etc.)
-Entitats sense personalitat Jurídica (C.B., Associacions, Comunitats Propietaris, etc., etc.)
-Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en l'exercici de l'activitat professional desenvolupada, i el qui representi un interessat que estigui obligat a relacionar-se de manera electrònica amb l'Administració
-La previsió és que més endavant, qualsevol Persona Física que tingui la condició d'empresari, professional o artista, també estigui en el col·lectiu d'obligats.

Per tant, és de summa importància tenir fetes i controlades totes les inscripcions necessàries als Organismes que tenen l'obligació esmentada de Notificació Electrònica. Cal dir que els nostres Clients que ja tenen contractat el servei de "Control de Notificacions electròniques" no cal que facin res, perquè ja ho tenen activat i controlat.

Quedem a la seva disposició per qualsevol aclariment o per fer les gestions necessàries d'inscripció.

OBLIGACIONS FISCALS DELS PROPIETARIS DE PISOS DE LLOGUER TURÍSTIC

Els propietaris de pisos turístics llogats a través de qualsevol plataforma o intermediaris, han de complir un seguit d’obligacions, per tal d’evitar possibles sancions per part d’Hisenda:

• Alta activitat: s’han de donar d’alta censal a Hisenda per l’activitat de lloguer. Aquesta obligació és tant per les persones residents com pels no residents que tinguin un establiment permanent a Espanya.
• Declaració d’IVA: si els propietaris dels immobles destinats al lloguer turístic fan activitats accessòries al lloguer com podrien ser: neteja, bugaderia, etc., aquest lloguer podria estar subjecte al pagament de l’impost de l’IVA.
• Declaració IRPF: els rendiments que s’obtinguin per aquests lloguers s’hauran de declarar en l’impost de la renda (els residents amb el model 100 i els no residents amb el model 210).
• Deducció de despeses: el fet que un immoble estigui llogat pot donar dret a deduir una sèrie de despeses com és ara: l’amortització de l’immoble, les depeses de la comunitat, l’IBI, ... Però ni totes les despeses són deduïbles, ni ho són amb la mateixa proporció.

Aconsellem als propietaris que tinguin immobles en situació de lloguer turístic o que vulguin optar a realitzar-los, que ens consultin tots aquests tràmits per evitar repercussions fiscals.

FINQUES: TENS PISOS PER LLOGAR O VENDRE?

A Feliu Consultors som especialistes en Administració de Comunitats i Gestió Immobiliària.