Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | CIRCULAR
NEWSLETTER

CIRCULAR

NOUS CANVIS A LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS

Aquest dimecres 6 de març de 2019 ha entrat en vigor un nou Real Decret-Llei estatal, número 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que modifica, novament, la legislació aplicable als contractes d'arrendament formalitzats a partir d'aquesta data.

Entre les novetats més destacades trobem:

- El termini de pròrroga obligatòria del contracte d'arrendament d'habitatge, passa dels tres anys, a cinc si l'arrendador és persona física, i set anys si l'arrendador és persona jurídica.
- S'amplia el termini de pròrroga tàcita, passada aquesta pròrroga obligatòria, a tres anys, si no hi ha preavís de no renovació de contracte.
- El període per preavisar de la no renovació de contracte ha passat a ser mínim de dos mesos pel llogater, i quatre mesos per l'arrendador.
- Els contractes no inscrits al Registre de la Propietat tornen a tenir efectes davant de tercers.
- Les garanties addicionals a la fiança queden limitades a dos mesos, i la revalorització anual de la renda es limita a l'establerta a l'IPC., sense que en el contracte es pugui pactar un augment major durant la vigència del contracte (important tenir-ho en compte pels casos en què es pretenia pagar inicialment una renda baixa, i augmentar-la a partir d'un temps).
- En cas de venda conjunta d'un immoble amb arrendaments, s'estableix un dret d'adquisició preferent (tanteig i retracte) per les Administracions Públiques.
- El dret del propietari per recuperar l'habitatge llogat abans que finalitzi el contracte, per causes de necessitat, haurà d'estar prevista expressament en el mateix contracte d'arrendament.
- Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte han d'anar a càrrec de l'arrendador, si aquest és persona jurídica.

En qualsevol cas, recordin que restem a la seva disposició per qualsevol consulta o assessorament que puguin necessitar al respecte.

Departament Jurídic