Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 38 | MARÇ 2019
38
NEWSLETTER

MARÇ 2019

NOUS CANVIS A LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS

Aquest dimecres 6 de març de 2019 ha entrat en vigor un nou Real Decret-Llei estatal, número 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que modifica, novament, la legislació aplicable als contractes d'arrendament formalitzats a partir d'aquesta data.

Entre les novetats més destacades trobem:

- El termini de pròrroga obligatòria del contracte d'arrendament d'habitatge, passa dels tres anys, a cinc si l'arrendador és persona física, i set anys si l'arrendador és persona jurídica.
- S'amplia el termini de pròrroga tàcita, passada aquesta pròrroga obligatòria, a tres anys, si no hi ha preavís de no renovació de contracte.
- El període per preavisar de la no renovació de contracte ha passat a ser mínim de dos mesos pel llogater, i quatre mesos per l'arrendador.
- Els contractes no inscrits al Registre de la Propietat tornen a tenir efectes davant de tercers.
- Les garanties addicionals a la fiança queden limitades a dos mesos, i la revalorització anual de la renda es limita a l'establerta a l'IPC., sense que en el contracte es pugui pactar un augment major durant la vigència del contracte (important tenir-ho en compte pels casos en què es pretenia pagar inicialment una renda baixa, i augmentar-la a partir d'un temps).
- En cas de venda conjunta d'un immoble amb arrendaments, s'estableix un dret d'adquisició preferent (tanteig i retracte) per les Administracions Públiques.
- El dret del propietari per recuperar l'habitatge llogat abans que finalitzi el contracte, per causes de necessitat, haurà d'estar prevista expressament en el mateix contracte d'arrendament.
- Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte han d'anar a càrrec de l'arrendador, si aquest és persona jurídica.

En qualsevol cas, recordin que restem a la seva disposició per qualsevol consulta o assessorament que puguin necessitar al respecte.

Departament Jurídic

AVÍS DE NOVETATS LEGISLATIVES

Estimats Clients,

Tenint en compte disposició les diferents novetats legislatives que s'han produït en els darrers dies, us informem d'aquelles que tindran efectes pròximament, a causa de l'aprovació dels nous decrets RD Llei de 6/2019 d'1 de març i RD Llei 8/2019 de 8 de març:

1. S'amplia el permís de paternitat a 16 setmanes: a partir de l'1 d'abril de 2019, aquest permís passa a ser de 8 setmanes tot i que s'incrementarà progressivament a 12 per l'any 2020 i de 16 setmanes, igual que el permís de maternitat, el 2021.
2. Obligatorietat dels plans d'igualtat a les empreses: les empreses de 50 o més treballadors queden obligades a establir un pla d'igualtat. Aquesta aplicació no s'ha de fer de forma imminent sinó que s'estableixen els següents terminis:
• Les empreses de més de 150 a 250 treballadors tindran 1 any per complir amb la norma.
• Les empreses de més de 100 a 150 treballadors tindran 2 anys per complir amb la norma.
• Les empreses de 50 a 100 treballadors tindran 3 anys per complir amb la norma.
3. Registre salarial: les empreses hauran d'elaborar un registre amb l'objectiu de tenir un control de les percepcions salarials i extrasalarials dels treballadors per categories i grups professionals dividits per raó de sexe, en el sentit d'evitar discriminació entre aquests dos col•lectius.

Per últim, les novetats més recents i que van ser aprovades pel RD Llei 8/2019 de 8 de març, són:

1. Registre de la jornada de treball: A partir del 12 de maig de 2019, hi haurà l'obligació per part de l'empresa de crear un registre de la jornada laboral dels treballadors, que haurà d'estar a disposició si fos el cas, d'aquests mateixos o els representants dels treballadors i la Inspecció de Treball.
Mitjançant negociació col•lectiva o acord d'empresa o bé per decisió de l'empresari amb prèvia consulta als representants dels treballadors s'organitzarà i documentarà aquest registre.
El registre s'haurà de conservar durant quatre anys i el fet de no crear-lo pot suposar una multa entre 600 i 6250 euros.
2. Modificació del subsidi de majors de 52 anys: S'ha rebaixat l'edat per obtenir el subsidi d'atur de 55 anys a 52 anys.
3. Bonificació per la contractació de persones aturades de llarga durada: Les empreses que contractin de forma indefinida a persones que estiguin a l'atur com a mínim 12 mesos tindran una bonificació en la seva quota empresarial de la Seguretat Social.
4. Bonificació per contractes fixes- discontinus: Les empreses que es dediquin a les activitats de turisme així com el comerç i l'hostaleria que generin activitat els mesos de febrer, març i novembre de cada any o mantinguin l'ocupació en aquests mesos amb contractes fixes- discontinus, podran bonificar-se un 50% de la quota empresarial per contingències comunes dels mesos esmentats.

Estarem atents i a la seva disposició per la realització de qualsevol consulta o tràmit al respecte.

Departament Laboral

JORNADA OBLIGATORIETAT DE LES EMPRESES EN CONCEPTE DE LA GESTIÓ DE RRHH: CANVIS, EFECTES I MESURES URGENTS

Feliu Consultors, i2T i la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central organitzen la jornada “Obligatorietat de les empreses en concepte de la gestió de RRHH: canvis, efectes i mesures urgents”, que es realitzarà el pròxim 25 d’abril en la Sala d’Actes del Palau Firal, amb la col·laboració de EKON i el Centre de Formació Pràctica CFP.

Durant la jornada se abordaran les novetats laborals dels Real Decret 6/2019, de 1 de març, i Real Decret 8/2019, de 8 de març, relatives a l’ampliació progressiva del permís de paternitat, a la obligatorietat dels plans d’igualtat en les empreses, el registre salarial, les bonificacions a la contractació dels aturats de llarga durada i el registre de la jornada de treball.

També es presentarà una aplicació i demostració pràctica de la gestió del registre de la jornada de treball a través del Mòdul EKON Gestió del Temps.

Per més informació sobre el programa i les inscripcions, els interessats poden contactar a l’adreça comunicació@feliuconsultors.com

EXPOBAGES

Del 17 al 19 de maig, IMMOFELIU i Feliu Consultors estaran a l’ESTAND 27 de la fira EXPOBAGES 2019, ubicat al primer tram del Passeig Pere III de Manresa.

Feliu Consultors i la seva àrea especialitzada en administració de finques i serveis immobiliaris, IMMOFELIU, prepara la seva participació en la fira, durant la qual els consultors i professionals de la nostra firma estaran a la seva disposició per assessorar-lo en temes relacionats amb les comunitats de propietaris, la venda i/o lloguer de propietats, etc.

Reservi la seva agenda i vingui a visitar-nos durant EXPOBAGES 2019.

LA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

El 13 de març va entrar en vigor la nova Llei 1/2019, de 20 de febrer de 2019, de Secrets Professionals (d'ara endavant LSE), mitjançant la qual es transposa al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/943, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites. A continuació detallarem les novetats més rellevants que estableix la LSE:
i. Definició: El secret empresarial fa referència a qualsevol informació, relativa a qualsevol àmbit de l'empresa, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que reuneixi tres condicions: a) ha de tractar-se d'un secret; b) ha de tenir valor empresarial i; c) s'han d'adoptar mesures raonables per part del seu titular perquè romangui secret.
ii. Protecció en l'àmbit laboral: Per evitar la fugida o revelació de la informació que considerin sensible i, en cas de produir-se, que compti amb les eines necessàries per perseguir judicialment la violació és fonamental que les empreses adoptin unes mesures específiques.
iii. Actuacions que es consideren il·lícites:
 L'obtenció d'un secret empresarial sense el consentiment del seu titular quan es dugui a terme mitjançant l'accés, apropiació o còpia no autoritzada de qualsevol suport que contingui el secret empresarial o a partir del qual es pugui deduir.
 La utilització o revelació d'un secret empresarial sense el consentiment del seu titular obtinguda il·lícitament o incomplint-una obligació de confidencialitat.
 La producció, oferta, comercialització i la importació, exportació o emmagatzematge de qualsevol producte o servei que incorpori un secret empresarial obtingut de forma il·lícita i es beneficiï del mateix de forma significativa.
iv. Violació del secret empresarial: S'estableix un sistema de responsabilitat objectiva, és a dir, responen aquells que obtenen, utilitzen o revelen el secret empresarial sabent que ho fan sense consentiment del seu titular, aquells que haurien d'haver sabut que el seu origen era il·lícit i els tercers adquirents de bona fe.
v. Casos lícits d'obtenció, ús i revelació de secrets empresarials: a) Descobriment i creació independents; b) Enginyeria inversa (observació, estudi, desmuntatge o assaig) sense obligació de confidencialitat; c) Exercici del dret dels treballadors i els seus representants a ser informats i consultats i; d) Qualsevol altra actuació que s'hagi de considerar lleial.
vi. Transmissible: El secret empresarial pot ser objecte de cessió i de llicència exclusiva o no exclusiva.
vii. Accions de defensa del secret: Es preveuen les accions de declaració d'infracció, cessació o prohibició, aprehensió de les mercaderies infractores, remoció, atribució de les mercaderies infractores en propietat, indemnització de danys i perjudicis i publicació de la sentència. El termini de prescripció és de tres anys des que es va obtenir coneixement de la infracció.
Per acabar, es faculta els jutges perquè adoptin mesures destinades a protegir la informació confidencial que s'aporti en els procediments judicials.