Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 39 | ABRIL 2019
39
NEWSLETTER

ABRIL 2019

IMMOFELIU PARTICIPA EN EXPOBAGES 2019

Del 17 al 19 de maig, IMMOFELIU i Feliu Consultors estaran a l’ESTAND 27 de la fira EXPOBAGES 2019, al primer tram del Passeig Pere III de Manresa.

Feliu Consultors i la seva àrea especialitzada en administració de finques i serveis immobiliaris, IMMOFELIU, prepara la seva participació en la fira, durant la qual els consultors i professionals de la nostra firma estaran a la seva disposició per assessorar-vos en temes relacionats amb les comunitats de propietaris, la venda i/o lloguer de propietats, etc.

Reservi la seva agenda i vingui a visitar-nos durant EXPOBAGES 2019.

JORNADA SOBRE L’OBLIGATORIETAT DE LES EMPRESES EN CONCEPTE DE LA GESTIÓ DE RRHH AMB EL GREMI D'HOTELERIA I TURISME DEL BAGES

Feliu Consultors participarà en les Jornades de Formació del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, el pròxim 20 de maig a la Fundació Alícia.

La jornada iniciarà amb una intervenció a càrrec de Feliu Consultors, en la que Jordi Portella, de l'àrea laboral explicarà les novetats més importants introduïdes el passat mes de març amb l’aprovació dels nous decrets RD Llei de 6/2019 d'1 de març i RD Llei 8/2019 de 8 de març.

La jornada també comptarà amb la participació d'altres ponents en temes d'interès per al gremi com són les eines digitals per al sector i projectes turístics del territori. També es preveu fer un showcooking sobre l’Ignasi Domènech i els cóctels.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PREPARAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Obert el termini per presentar la Declaració de la Renda i Patrimoni de l’exercici 2018, llistem els documents necessaris per preparar-la:

1. Certificat de retencions sobre rendiments de treball.
2. Certificat de prestacions i retencions.
3. Certificat de comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a termini).
4. Rebut de l’Impost de Béns immobles (cases, locals, garatges).
5. Quotes hipoteca / finançament aliè, per aquells que van adquirir habitatge habitual abans de 1/1/2013.
6. Factures i justificants de pagament d’obres de millora en l’habitatge habitual.
7. Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).
8. Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials dades en lloguer).
9. Escriptura de venda, donació o compra d’immobles (venda de cases, locals, garatges).
10. Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).
11. Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).
12. Certificat o “estat de posició” de fons d’inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).
13. Certificat d’assegurances de vida, jubilació i malaltia (inclosos els subscrits per l’obtenció d’un préstec hipotecari per la compra de l’habitatge habitual).
14. Certificats d’invalidesa i acreditació de la necessitat d’obres d’adequació en l’habitatge per disminuïts.
15. Certificat d’aportacions a plans de pensions.
16. Rebut de donacions a entitats benèfiques.
17. Declaració de béns i drets situats a l’estranger
18. Certificat socis o partícips entitats de nova o recent creació
19. Liquidació del pressupost de 2018 de la comunitat de propietaris on posseeixin immobles. (Si la comunitat és administrada per Feliu Consultors –Immofeliu – no serà necessari)

Les persones integrades en una unitat familiar, en els termes i modalitats que defineix la Llei, podran optar per declarar de forma conjunta. En aquest cas, caldrà incloure totes les rendes obtingudes pels membres de la unitat familiar. En cas de matrimoni, la declaració conjunta haurà d’anar signada pels dos cònjuges i si un dels interessats no es pogués desplaçar per signar la declaració, haurà de presentar una autorització degudament signada.

Estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries. Demani hora amb els nostres assessors.

CONVENI ESPECIAL DE CUIDADORS NO PROFESSIONALS

Des del passat 1 d'abril, els cuidadors i cuidadores no professionals de persones beneficiàries de la Llei de Dependència, podran subscriure un Conveni Especial amb la Seguretat Social sense haver de pagar ells les cotitzacions, tal com ja succeïa fins al 2013. A partir d'ara doncs, les cotitzacions d'aquests Convenis, inclosos els que ja estaven en vigor per compte de la persona cuidadora, aniran a càrrec de l'Administració General de l'Estat i no implicaran cap mena de despesa al cuidador no professional.

Les cotitzacions que generin aquests Convenis, s'integren a la vida laboral de la persona cuidadora i generen dret a prestacions com la Jubilació.

Aquesta normativa s'ha integrat dintre del Reial Decret 6/2019 d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

Aquesta normativa va dirigida a persones designades com a cuidadores no professionals en el Programa Individual d'Atenció (PIA), que depèn dels Serveis Socials de cada municipi. Per poder-lo subscriure, és necessari que la persona cuidadora no estigui donada d'alta a la Seguretat Social per cap règim a temps complet ni en l'atur, i la persona que rebi les atencions, haurà de tenir reconeguda la prestació econòmica que es genera per la Llei de Dependència.

Estarem a la seva disposició per assessorar-vos i preparar, si s'escau, els tràmits corresponents per a poder-ho tramitar.

EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPA RATIFICA L'ABÚS DEL VENCIMENT ANTICIPAT

Arran de les qüestions plantejades pel Tribunal Suprem Espanyol i pel jutjat de Primera Instància núm.1 de Barcelona, sobre dos supòsits que enfronten a Abanca Corporació Bancària i a Bankia amb clients amb els quals havia signat préstecs de garantia hipotecària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d'ara endavant, TJUE) ha manifestat que una clàusula abusiva d'un contracte d'hipoteca ha de considerar-se nul•la o no posada, excepte en el cas que la seva supressió perjudiqui el consumidor. Per això, el Jutge ha de donar l'opció al client de continuar amb el procediment d'execució, si l'altra alternativa és la cancel•lació total del crèdit com a conseqüència de l'aplicació del venciment anticipat per l'impagament d'una quota.

Així mateix, la resolució europea permet que es mantingui el procediment d'execució hipotecària, i en conseqüència, és favorable per al prestatari, ja que en cas contrari es veuria obligat a retornar tot el préstec al banc. Per això, la doctrina del Suprem avala la substitució de la clàusula que estableix una quota d'impagament per a poder executar per la de tres quotes, amb el que la major part dels procediments hipotecaris que estan en els jutjats es mantindrien.

No obstant això, la nova normativa hipotecària espanyola que entrarà en vigor el mes de juny, eleva els terminis en els quals l'entitat financera pot acollir-se a venciment anticipat; ja no es parla d'una quota sinó d'un percentatge determinat del préstec per liquidar en la primera part de vida del crèdit i d'un altre diferent en la segona part de vida de la hipoteca, i per tant, fins a juny seria possible promoure desnonaments amb sol tres quotes mensuals sense pagar.