Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 41 | JUNY 2019
41
NEWSLETTER

JUNY 2019

NOVA OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ EN LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

En virtut de la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, aquest any s'obliga a presentar amb els comptes anuals de l'exercici 2018 un nou formulari mitjançant el qual s'informa d'una sèrie de serveis prestats per compte de tercers.

Per a aquesta obligació estan subjectes les societats que presten els següents serveis:

- Constituir societats o altres persones jurídiques: En referència als tràmits de constitució a instàncies d'altres persones físiques o jurídiques.
- Exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d'administració o d'assessoria externa d'una societat: En relació al servei de consultoria prestat a nivell de conseller delegat o equivalent.
- Exercir funcions de soci d'una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques
- Facilitar un domicili social o una direcció comercial postal, administrativa i altres serveis afins a una societat
- Exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís
- Exercir funcions d'accionista per compte d'una altra persona

Per tant, en conseqüència, els assessors, advocats i/o professionals representant de tercers, si durant l'any 2018 se'ls ha encomanat algunes de les funcions anteriorment referenciades per compte de terceres persones, quan presenti els seus propis comptes anuals haurà d'emplenar el Document sobre Serveis a Tercers, el qual consta de tres seccions:

1. Dades identificatives de l'entitat: Denominació social, el NIF, el domicili social i l'exercici al qual fa referència.
2. Àmbit territorial on opera la societat: Municipis i províncies, fent esment exprés a si s'ha prestat aquest tipus de serveis a no residents durant l'exercici de què es tracti.
3. Informació quantitativa individualitzada per a cadascun dels tipus de serveis per compte de tercers que s'hagin realitzat: El volum facturat pels serveis especificats tant en l'exercici al qual es refereixen els comptes com en el precedent i el nombre d'operacions realitzades, distingint segons la classe o naturalesa d'aquesta.

XERRADA: “PLANIFICACIÓ HEREDITÀRIA” A L’AULA DE SUPORT, MÉMORA

El passat 25 de juny es va organitzar a l’Espai de Suport del Grup Mémora a Manresa, la Xerrada “Planificació hereditària: Una bona planificació és clau per facilitar la successió als teus.” A càrrec de Belen Lao i Lorena Soriano, advocades de Feliu Consultors.

La Planificació Hereditària resulta clau per expressar i plasmar la voluntat del testador, evitar conflictes entre els hereus i optimitzar els costos fiscals de la transmissió. També, permet tenir la tranquil•litat que tot està organitzat i així prevenir possibles conflictes.

El Sr. Jesus Mª Feliu, de Feliu Consultors va iniciar l’acte fent unes reflexions per el Canal Taronja de Manresa, televisió privada de les comarques centrals.

Seguidament les advocades van donar inici la jornada parlant de temes com el testaments, pactes successoris i tributacions.

Per acabar l’acte, es va realitzar un torn obert de preguntes perquè els assistents demanessin tots aquells dubtes sorgits durant la xerrada.

DRET DE LA PROTECCIÓ DE DADES I DRONS

El dret a la protecció de dades és un dret fonamental que garanteix la capacitat de qualsevol persona a decidir sobre la seva pròpia informació personal. Com els drons poden registrar i/o processar imatges, vídeos, so, dades biomètriques, dades de geolocalització, dades de telecomunicacions relacionats amb una persona identificada o identificable estan subjectes a l'aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD).

A vegades, una dada pot identificar directament a una persona com, per exemple, la seva fotografia, però en altres ocasions la identificació no és directa i requereix d'un tractament addicional (com, per exemple, la informació de geolocalització) el resultat final de la qual seria la seva identificació. En tots dos casos la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades és obligatòriament aplicable.
Així mateix, la normativa específica per a la utilització de l'espai aeri treballa en paral•lel amb la normativa que defensa el dret a la protecció de dades personals d'acord amb les obligacions establertes per l'art. 26 del Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, on s'estableix l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per a garantir el compliment del que es disposa en matèria de protecció de dades personals i protecció de la intimitat.

Per tant, a més de les previsions que estableix la normativa aeronàutica esmentada, haurà de tenir-se en compte la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) per a qualsevol tractament de dades personals que tingui lloc amb l'ús d'un dron amb independència de l'àmbit esportiu, recreatiu o professional al qual estigui associat l'operació d'aquell

CALENDARI LABORAL 2020

Estimat Client,

Li comuniquem que e l dia 7 de Juny de 2019 es va publicar a través de l’ordre TSF/116/2019 els festius nacionals i els corresponents a Catalunya que s’estableixen per al proper any 2020 i que hauran de ser presents en el calendari laboral.

Els dies festius són els següents:

• 1 de gener (Any Nou )
• 6 de gener (Reis)
• 10 d’abril (Divendres Sant)
• 13 d’abril (Pasqua Florida)
• 1 de maig (Festa del Treball)
• 24 de juny (Sant Joan)
• 15 d'agost (l'Assumpció)
• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
• 8 de desembre (La Immaculada)
• 25 de desembre (Nadal)
• 26 de desembre (Sant Esteve)

A aquestes dates, caldrà afegir-hi els dos dies de festa local en funció de la població on estigui situat el centre de treball.

Cal destacar l’obligatorietat de confeccionar un calendari laboral per a cada centre de treball, que reculli i especifiqui les dates festives, els dies laborables i les hores que puguin ser sobreres en funció del que marqui i estableixi el conveni col•lectiu que els afecti.

A tot això, recordeu l’obligació de porta el control diari de la jornada de treball, que anirà en consonància amb el calendari anual previst.

LA COMISSIÓ EUROPEA PORTA A ESPANYA DAVANT EL TRIBUNAL PER IMPOSAR SANCIONS DESPROPORCIONADA PER NO NOTIFICAR ACTIUS POSSEÏTS A L'ESTRANGER

La Comissió ha decidit avui portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la UE per imposar sancions desproporcionades als contribuents espanyols per no notificar els actius posseïts en altres Estats membres de la UE i del EEE («Model 720»).
En l'actualitat, Espanya exigeix que els contribuents residents notifiquin els actius que posseeixen a l'estranger, tals com propietats, comptes bancaris i actius financers. La no presentació d'aquesta informació a temps i íntegrament està subjecta a sancions superiors a les imposades per infraccions similars en una situació purament nacional. Aquestes sancions fins i tot poden superar el valor dels actius posseïts a l'estranger.

La Comissió considera que aquestes sancions pel compliment incorrecte o tardà d'aquesta obligació d'informació legítima són desproporcionades i discriminatòries. Poden dissuadir a les empreses i als particulars d'invertir o circular a través de les fronteres en el mercat únic.

Per tant, aquestes disposicions entren en conflicte amb les llibertats fonamentals de la UE, tals com la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d'establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals.