Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 42 | JULIOL 2019
42
NEWSLETTER

JULIOL 2019

FELIU CONSULTORS PARTICIPA AL SOPAR DE SANTA MARTA DEL GREMI D’HOTELERIA DEL BAGES

El passat 29 de juliol vam participar al tradicional sopar de Santa Marta organitzat pel Gremi D'Hoteleria i Turisme del Bages.

L'àpat va tenir lloc al Restaurant de Manresa i va comptar amb la participació del Sr. Jesús Feliu.

El sopar va començar tocades les nou del vespre, prèviament havent fet un petit pica-pica.
El menú estava complementat per tres plats, un primer, un segon i un postre. En aquest cas les
postres eren ben especials, hi és que estaven fetes en record Ignasi Domènec, conegut cuiner Manresà.

El sopar de Santa Marta, que ja es tota una tradició, pretén ser una trobada per parlar i per
passar una bona estona, tot xerrant de temes de Comerç, turisme entre molts altres temes.

[SAVE THE DATE: 25 DE SETEMBRE] LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

El pròxim 25 de setembre es realitzarà la Jornada “Llei de secrets empresarials”, organitzada per Feliu Consultors, la Patronal Metal•lúrgica de la Catalunya Central i Pons IP.

La jornada va adreçada a totes aquelles empreses que estiguin interessades a qualsevol informació referent a, la nova Llei 1/2019, de 20 de febrer de 2019, de Secrets Empresarials, mitjançant la qual es transposa al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/943, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats contra la seva obtenció, utilització i revelació il•lícites.
També, es parlarà de la reforma de la Llei de Marques que va entrar en vigor el passat 14 de gener de 2019, i que ha suposat la incorporació de la Directiva (UE) 2015/2436 al nostre ordenament jurídic. L’objectiu de l’acte és conèixer els canvis en la llei de marques i les seves implicacions.

Durant la jornada es presentaran ponències sobre les diferències entre Know-How, secrets industrials, secrets comercials i les claus per entendre la reforma de la nova llei de marques.

Al final hi haurà un col•loqui amb la finalitat d'intentar conciliar punts de vista diversos, exposant i discutint, entre les empreses, temes sorgits durant la jornada.

Les inscripcions es gestionen directament amb Feliu Consultors, i per reservar plaça podeu adreçar-vos a comunicacio@feliuconsultors.com.

DECRET LLEI 9/2019, MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTACTES D’ARRENDAMENTS D’HABITATGE

T'informem que el passat (dimecres, dia 26 de juny) el Parlament de Catalunya no va convalidar el Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del Llibre V del codi Civil Català en l'àmbit de la penyora.

Com a conseqüència d'aquest fet, s'ha de considerar derogada aquesta regulació i qualsevol dels efectes que, en el seu cas, hagués pogut desenvolupar des de la data de la seva entrada en vigor el passat 24 de maig.

Així mateix, aprofitem per informar-te que en relació amb aquest Decret Llei, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va emetre dictamen el passat dia 17 de juny, concloent que la major part del seu articular, en particular el que fa referència al règim de contenció de rendes en els contractes d'arrendament (Capítol 3), és contrari a les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en l'article 129 de l'Estatut de Catalunya i al que disposa l'article 148.1.8 de la Constitución.

PROTECCIÓ DE DADES Y CENTRES EDUCATIUS (III)- MESURES DE SEGURETAT

Les Administracions públiques que actuen com a responsables de tractament quan exerceixen aquesta funció així com els centres docents hauran de complir amb una sèrie de mesures de seguretat encaminades a protegir les dades personals que obren en el seu poder per a garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat de les dades personals.

Aquestes mesures són de caràcter tant tècnic com organitzatiu i certificaran que aquestes ofereixen suficient protecció per a les citades dades enfront del tractament no autoritzat o il•lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental.
Així mateix, i per si no fos prou, les Administracions educatives hauran de complir, a més d'amb els principis bàsics i requisits mínims del RGPD-LOPDGDD, amb el que s'estableix en l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica).
Ni el RGPD ni la LOPDGDD estableixen un catàleg de mesures de seguretat a aplicar, però per a determinar quines mesures de seguretat poden aplicar-se pot partir-se de les següents premisses:

En primer lloc i relacionat amb el principi de accountability (responsabilitat activa), els responsables hauran de realitzar una anàlisi de riscos per a valorar quins riscos i amenaces s'associen al tractament realitzat i així poder fitar millor quines mesures s'han d'aplicar i com fer-ho.
En segon lloc, i en funció dels riscos detectats en l'anàlisi realitzada prèviament, els responsables i encarregats han d'adoptar les mesures de seguretat, tenint en compte, tal com indica el RGPD:

*L'estat de la tècnica

*Els costos d'aplicació d'aquestes mesures

*La naturalesa, abast, context i finalitats del tractament.

*Els riscos per als drets i llibertats.

La RGPD preveu que cada responsable, centre o Administració educativa mantingui la documentació relativa a les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat i inclogui, quan això sigui possible, una descripció general de les mesures de seguretat adoptades.

Una de les mesures organitzatives bàsiques dels centres i les Administracions educatives, com a responsables del tractament, és garantir que qualsevol persona que actuï sota la seva autoritat i tingui accés a dades personals només pugui tractar aquestes dades en l'exercici de les funcions que tingui assignades.

En matèria de seguretat de la informació, i seguint la Guia Sectorial esmentada, us indiquem dos webs que us poden ajudar l'hora d'aplicar les mesures de seguretat:

• Web del Centre Criptológico Nacional (CCN-CERT), dirigit fonamentalment a les Administracions públiques. En ella s'ofereixen recursos relacionats amb la seguretat de la informació, com la notificació d'incidències, eines per a realitzar anàlisis de riscos i recursos per al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

• Web de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI), on es troben disponibles eines per a l'autodiagnòstic i la formació sobre ciberseguretat.

En les pròximes setmanes us parlarem de quines dades poden recollir-se en els centres docents, i la forma de recollir-los de forma lícita, per a ja acabar la sèrie de RGPD I CENTRES DOCENTS amb un decàleg a manera de resum d'aquesta sèrie de posts.

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES A CATALUNYA PER A L’ANY 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7892 del 7 de juny, es va publicar la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial:

RESOLUCIÓ TES/1300/2019, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.

RESOLUCIÓ TES/1530/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2019.

La convocatòria compta amb una dotació inicial de 8,4 milions d'euros, ampliables en funció de les sol•licituds i la disponibilitat pressupostària i es regeix per la Resolució TES/1300/2019, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.

Per poder accedir a l'ajut, els edificis han de fer constar a la sol•licitud, el número de codi de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) presentat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el número de codi del tràmit del certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) presentat a l'Institut català de l'Energia (ICAEN), que segons es descriu a la base 4.5 de la Resolució de bases reguladores, han de constar realitzats amb anterioritat a la sol•licitud d'ajudes de subvenció i amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació.

Antiguitat segons el tipus d'actuació:

• Per a les actuacions de conservació definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 1996.

• Per a les actuacions de conservació de l'envoltant definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 2007.

• Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d'antiguitat.
Beneficiaris
1. Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; les persones propietàries d'edificis de tipologia residencial col•lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i les persones propietàries d'habitatges unifamiliars aïllades o agrupades en fila.

2. Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per persones propietàries d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria la ciutat de Barcelona i els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries de subvenció dels respectius consorcis d'habitatge.
Actuacions subvencionables:

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat.

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat
Se subvencionen les obres que millorin l'eficiència energètica i la sostenibilitat, i les que fomentin la conservació i millora de la seguretat i l'accessibilitat

Terminis per sol•licitar la subvenció:
El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 20 de setembre de 2019.